Άρθρο 11:Πλήρωμα ιδιωτικών πλοίων αναψυχής

1. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, δεν υπόκεινται σε οργανική σύνθεση πληρώματος, τυχόν δε πρόσληψη ναυτικού ασφαλισμένου στο ΝΑΤ, δεν γεννά υποχρέωση συμπλήρωσης οργανικής σύνθεσης ή ασφάλισης στο ΝΑΤ άλλου ναυτικού πλην του προσληφθέντος.

2. Ο πλοιοκτήτης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής δύναται να απασχολεί βοηθητικό προσωπικό κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 3863/2010 (Α’ 115).

3. Στην περίπτωση εκναύλωσης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 9 προκειμένου για πλοίο υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.