Άρθρο 13:Ειδικότερες Φορολογικές ρυθμίσεις

1. α. Η φορολογητέα αξία όλων ανεξαιρέτως των πλοίων αναψυχής του παρόντος νόμου, για τα οποία ανακύπτει η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, είτε λόγω εισαγωγής ή λόγω ενδοκοινοτικής απόκτησης καινούριου ή μεταχειρισμένου πλοίου αναψυχής είτε λόγω παράδοσής του στο εσωτερικό της χώρας ως καινούριο ή μεταχειρισμένο, διαμορφώνεται βάσει των διατάξεων περί διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας του ν.2859/2000 (Α’ 248) όπως ισχύει.

β. Η φορολογητέα αξία όλων ανεξαιρέτως των πλοίων αναψυχής του παρόντος νόμου, για τα οποία ανακύπτει η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ λόγω παύσης ισχύος της άδειας του ν.2743/1999 (Α’ 211) ή παύσης της επαγγελματικής δραστηριότητας, διαμορφώνεται με βάση την αρχική τιμή πώλησης στον πρώτο αγοραστή, κατόπιν της ολοκλήρωσης της ναυπήγησης ή κατασκευής του.
Η προκύπτουσα κατά τα ανωτέρω αξία μειώνεται λόγω παλαιότητας ως εξής:
μετά από τη συμπλήρωση του πρώτου έτους 20%
μετά από τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους 25%
μετά από τη συμπλήρωση του τρίτου έτους 30%
μετά από τη συμπλήρωση του τέταρτου έτους 35%
μετά από τη συμπλήρωση του πέμπτου έτους 40%
μετά από τη συμπλήρωση του έκτου έτους 45%
μετά από τη συμπλήρωση του έβδομου έτους 50%.
μετά από τη συμπλήρωση του όγδοου έτους 55%.
μετά από τη συμπλήρωση του ένατου έτους 60%.
μετά από τη συμπλήρωση του δέκατου έτους 65%.
μετά από τη συμπλήρωση του ενδέκατου έτους 70%.
μετά από τη συμπλήρωση του δωδέκατου έτους 75%.
μετά από τη συμπλήρωση του δέκατου τρίτου έτους 80%.
μετά από τη συμπλήρωση του δέκατου τέταρτου έτους 85%.
μετά από τη συμπλήρωση του δέκατου πέμπτου έτους 90%
μετά από τη συμπλήρωση του δέκατου έκτου έτους 95%.
μετά από τη συμπλήρωση του δέκατου έβδομου έτους 100%

Οι παραπάνω μειώσεις της αξίας λόγω παλαιότητας θα υπολογίζονται ανά ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία έκδοσης του αρχικού τιμολογίου του ναυπηγείου ή της επιχείρησης η οποία κατασκεύασε το πλοίο αναψυχής. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει ακριβής ημερομηνία ναυπήγησης ή κατασκευής, θα υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους ναυπήγησης ή κατασκευής του πλοίου αναψυχής, όπως αυτή προκύπτει από οποιοδήποτε σχετικό ναυτιλιακό έγγραφο ή έγγραφο εκδοθέν από το ναυπηγείο.

γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης β της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας και την επιβολή του οικείου φόρου για όλα ανεξαιρέτως τα πλοία αναψυχής του παρόντος νόμου, τα οποία μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής.

δ. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται κανένα παραστατικό ή αποδεικτικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η αρχική αξία του πλοίου αναψυχής, η αρχική αξία καθορίζεται από έγγραφη εκτίμηση του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΝΕΕ).

2. Για τα πλοία του παρόντος νόμου, όσον αφορά στις απαλλαγές από τον ΦΠΑ, εφαρμόζονται οι διατάξεις ν.2859/2000 (Α΄ 248) όπως ισχύει.

3. Επιτρέπεται ο εφοδιασμός των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής με καύσιμα απαλλαγμένα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το δασμό των καυσίμων α) προ του απόπλου του πλοίου προς το λιμένα παραλαβής των επιβατών και έναρξης του ναύλου και β) προς το λιμένα του μόνιμου ελλιμενισμού του, μετά την οριστική αποβίβαση των επιβατών ή προς τον επόμενο λιμένα παραλαβής επιβατών στην περίπτωση ναύλωσης η οποία αρχίζει αμέσως μετά από τη λήξη της προηγούμενης. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους ή ο πλοίαρχος ή κυβερνήτης υποχρεούται να προσκομίζει κατά τον εφοδιασμό του πλοίου με καύσιμα, πέραν των δικαιολογητικών που απαιτεί η Τελωνειακή Αρχή, θεωρημένο αντίγραφο του σχετικού ναυλοσυμφώνου.

4. Πλοία αναψυχής μεταφορικής ικανότητας άνω των τριάντα έξι (36) επιβατών υπάγονται στις φορολογικές διατάξεις που ισχύουν για τα κρουαζιερόπλοια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.27/1975 (Α’ 77) όπως ισχύει.

5. Ιδιωτικά πλοία αναψυχής για τα οποία έχει καταβληθεί ο αναλογών ΦΠΑ στην ημεδαπή ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε εφόσον η καταβολή του καθώς και η μη επιστροφή ή ο συμψηφισμός του αποδεικνύονται από έγγραφα της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής της Χώρας μέλους της Ε.Ε καταβολής του ΦΠΑ, εξαντλείται η σχετική φορολογική τους υποχρέωση για πληρωμή ΦΠΑ.

6. Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής για το οποίο έχει καταβληθεί ο αναλογών ΦΠΑ στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., χωρίς να έχει εκπέσει ή επιστραφεί ο φόρος, δεν υποχρεούται εκ νέου στην καταβολή ΦΠΑ για οποιαδήποτε αιτία.

7. Έλεγχοι που διεξάγονται κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου σχετικά με την τήρηση των διατάξεων περί επαγγελματικών πλοίων αναψυχής τίθενται στο αρχείο υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών ΦΠΑ, χωρίς να έχει εκπέσει ή επιστραφεί ο φόρος.

8. Μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου ναυλοσύμφωνα τα οποία έχει θεωρήσει η αρμόδια Λιμενική Αρχή και για τα οποία κατεβλήθη ο ΦΠΑ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προσμετρούνται ως πραγματικά σε κάθε περίπτωση για την επαγγελματικότητα πλοίων αναψυχής, ανεξάρτητα με τους επιβαίνοντες.

9. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, όσα επαγγελματικά πλοία αναψυχής κατέβαλαν τον ΦΠΑ που αναλογεί επί της αξίας αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από την παύση ισχύος της επαγγελματικής άδειας αυτών, η εν λόγω πληρωμή του ΦΠΑ είναι νόμιμη ανεξαρτήτως εάν πραγματοποιήθηκε σε Τελωνειακή ή σε Φορολογική Αρχή, η οποία χορήγησε τη σχετική απαλλαγή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή.