Άρθρο 31:

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ΠΔ 519/1976 (Α’ 186) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Προς τα ελληνικά πλοία εξομοιώνονται, ως προς τα φαρικά τέλη, και τα πλοία με σημαία κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον εκτελούν πλόες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ.1 του ν.3872/2010 (Α’ 148), όπως ισχύει.»