Άρθρο 35: Μεταφορά πόσιμου ύδατος

Στο τμήμα ΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/10 (Α’ 87) προστίθεται στοιχείο 47 ως εξής:
«47. Η μέριμνα για τη μεταφορά πόσιμου ύδατος σε άνυδρες περιοχές ή νήσους της διοικητικής τους περιφέρειας, καθώς και η διενέργεια των προς τούτο αναγκαίων διαγωνιστικών διαδικασιών.»