Άρθρο 24: Μεταβατικές Διατάξεις

1. Έως την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, επιτρέπεται στον Οίκο Ναύτου να αναθέτει, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., την εκτέλεση έργου φύλαξης των κτιριακών του εγκαταστάσεων σε ειδικές εταιρείες φύλαξης και προστασίας κτιρίων κατά τη διαδικασία του άρθρου 57 του ν. 2935/2001 (Α΄162).

2. Η παύση της λειτουργίας του Οίκου Ναύτου και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και η ταυτόχρονη έναρξη της πλήρους λειτουργίας του νέου οργανισμού (Ο.Ν.Ν.Ε.) και της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από την παύση της λειτουργίας των συγχωνευόμενων φορέων, λήγει η θητεία των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης, καθώς και των μελών των συλλογικών οργάνων τους, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

4. Υφιστάμενες μισθώσεις των συγχωνευόμενων φορέων λύονται εντός ενός (1) μήνα από την παύση της λειτουργίας τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, δύναται να παραταθεί υφιστάμενη μίσθωση για ένα (1) μήνα άπαξ, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την λύση των ως άνω μισθώσεων.