Άρθρο 17: Τροποποιούμενες διατάξεις

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν. 3182/2003 (Α’ 220) αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 27:
«1. Η Ν.Ε.Π.Α. λύεται:
α) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,
δ) με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, αν η εταιρεία επιδιώκει διαφορετικό σκοπό από αυτόν που αναφέρεται στο άρθρο 1 ,
ε) αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού στο μητρώο και η εταιρεία δεν προκαλέσει σημείωση στο μητρώο, ότι απέκτησε την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χαρακτηρισθεί ως επαγγελματικό,
στ) αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που έπαυσε να έχει την κυριότητα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίου αναψυχής που χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό. Αν με διοικητική πράξη παύσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις , να χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό το μοναδικό πλοίο αναψυχής, που η εταιρεία έχει στην κυριότητα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείρισή της, η λύση επέρχεται ύστερα από είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής πράξης.
Στις περιπτώσεις ε και στ ανωτέρω, το χρονικό διάστημα αυξάνεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες, αν πρόκειται για πλοίο αναψυχής υπό ναυπήγηση.»

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Ν.3182/2003 (Α’ 220) δεν εφαρμόζεται για τα πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Η παράγραφος 2.α του άρθρου 4 του Ν.2575/1998 (Α’ 23) αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εφοδιάζονται με ναυτολόγιο οι μηχανότρατες μέχρι 30 κ.ο.χ., τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως χωρητικότητας και κάθε άλλο σκάφος μέχρι 25 κ.ο.χ.»

4. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.3842/2010 (Α’ 58) προστίθεται υποπερίπτωση οο΄ ως εξής: «με το άρθρο 37 του ν.3182/2003 (Α’ 220) για τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής,».

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου Μόνου της απόφασης με αριθμό 3131.4/1/99 (Β’ 2000/10.11.1999) καταργείται το στοιχείο με αύξοντα αριθμό 25.

6. 1. Στο άρθρο 18 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Ελληνικό πλοίο διαγράφεται ομοίως εκ του οικείου νηολογίου κατόπιν αιτήσεως του πλοιοκτήτη, λόγω αλλαγής σημαίας με την οποία συνυποβάλλονται βεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς το Ν.Α.Τ. και τις Φορολογικές και Τελωνειακές Αρχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1665/1986 «(Α΄ 194) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην έννοια των κινητών πραγμάτων της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται τα αεροσκάφη, καθώς και τα ιδιωτικά ή επαγγελματικά πλοία αναψυχής, όπως κάθε φορά αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, και εξαιρούνται λοιπά πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, ενώ στην έννοια των ακινήτων πραγμάτων συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές εκτάσεις, οι οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες με κτίσματα μετά του ποσοστού του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα σε σχέση με τη δομήσιμη επιφάνεια του γηπέδου και γενικά τα κτίσματα ή το συγκρότημα κτισμάτων μετά των λοιπών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα, σε συνάρτηση με το εμβαδόν του και τη συνολική δομήσιμη επιφάνεια που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο γήπεδο και επιπλέον ο ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Επιτρέπεται η χρηματοδοτική μίσθωση ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται οι ειδικοί όροι που ρυθμίζουν τη χρηματοδοτική μίσθωση ως προς τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής.»

 • 21 Νοεμβρίου 2013, 10:37 | ΣΙΤΕΣΑΠ

  παρ.6
  Να ισχυσει η αναδρομικη ισχυ απο το 2010.Δεν ειναι δυνατον στην ιδα μορφη εταιρειας (ΝΕΠΑ) να εχουμε:
  1)για τις χρησεις 2003 εως 2009 αφορολογητα τα εσοδα
  2)για τις χρησεις 2010-2011-2012 φορολογηση (λογω λαθους ερμηνειας του Υπουργειου Οικονομικων)
  3)Απο το 2013 παλι αφορολογητα,
  ενω την ιδια στιγμη οι λοιπες μορφες ναυτιλιακων εταιρειων (ΑΕ-ΕΠΕ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΟΕ-ΕΕ-ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΕΣ)υπηρξαν παντα αφορολογητες λογω εξαντλησης της φορολογικης υποχρεωσης βασει του ν.27/75