Άρθρο 20:Διοίκηση

1. Ο Ο.Ν.Ν.Ε. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, γ) έναν εκπρόσωπο των εφοπλιστών που υποδεικνύεται από την οικεία Ένωση, δ) έναν εκπρόσωπο των ναυτικών που υποδεικνύεται από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.) ε) έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων ναυτικών, στ) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Ο.Ν.Ν.Ε., ζ) έναν αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και η) δύο επιστήμονες κατέχοντες πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Τα μέλη του Δ.Σ., εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.
Τα μέλη του Δ.Σ. που προτείνονται από τους εφοπλιστές, τους ναυτικούς, τους συνταξιούχους ναυτικούς και τους εργαζόμενους, υποδεικνύονται εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να ορίσει ελεύθερα τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ.
2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ο.Ν.Ν.Ε., οι δύο επιστήμονες, καθώς και ο αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ως Πρόεδρος του Ο.Ν.Ν.Ε. ορίζεται πρόσωπο που κατέχει τουλάχιστον τίτλο ΑΕΙ και έχει γνώση και εμπειρία σε ζητήματα διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η σχέση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ως πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
3. Στον Ο.Ν.Ν.Ε. συστήνονται δύο (2) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου Δ.Σ. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η αμοιβή των Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών, η δε σύμβαση εργασίας τους λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον Ο.Ν.Ν.Ε. με τη λήξη της θητείας του Προέδρου Δ.Σ. Η πλήρωση των δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Ν.Ν.Ε.
4. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδίκαια, μετά από τη λήξη της, μέχρι τη συγκρότηση νέου Δ.Σ., όχι όμως περισσότερο από έξι (6) μήνες.
5. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου, εγκρίνεται ο Οργανισμός του Ο.Ν.Ν.Ε., με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών του, τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων διοίκησής του, τη λειτουργία του Δ.Σ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με τον Οργανισμό του Ο.Ν.Ν.Ε. μπορεί να ανακατανέμονται, συγχωνεύονται, τροποποιούνται ή καταργούνται υπηρεσίες και αρμοδιότητες των παραρτημάτων ή και τα ίδια τα παραρτήματα στο πλαίσιο των σκοπών του Ο.Ν.Ν.Ε.
7. Μέχρι την έναρξη ισχύος του διατάγματος της παρούσας παραγράφου, τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τη σύσταση και τη λειτουργία τους κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

  • 22 Νοεμβρίου 2013, 13:13 | ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων τ.ΥΕΝ

    Άρθρο 20

    Όπως προκύπτει από το άρθρο 19 του παρόντος στην αρμοδιότητα του Ο.Ν.Ν.Ε. δεν προβλέπεται καμία στρατιωτική-αστυνομική-επιχειρησιακή αρμοδιότητα, ως εκ τούτου η συμμετοχή ενστόλου προσωπικού στο ΔΣ του ΟΝΝΕ, η οποία επιχειρείται για πρώτη φορά, παραπέμπει σε αναχρονιστικά διοικητικά σχήματα της δεκαετίας του ΄60 και σίγουρα όχι σε σύγχρονα ευρωπαϊκά διοικητικά σχήματα.

    Το εδάφιο ζ της παρ. 2 θα πρέπει να αντικατασταθεί ως ακολούθως: «ζ) ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του ΥΝΑ που εποπτεύει τον Ο.Ν.Ν.Ε.»