Άρθρο 4:Ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης

1. α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής πρέπει να συμπληρώνουν ελάχιστο ανά τριετία αριθμό ημερών ναύλωσης ο οποίος ορίζεται σε:
ογδόντα (80) ημέρες όταν εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα,
εξήντα (60) ημέρες όταν εκναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα,
δέκα (10) ημέρες όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξάρτητα αν εκναυλώνονται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα.

β. Ο ανωτέρω ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης μειώνεται για τα πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία πέντε (5) ετών κατά πέντε τοις εκατό (5%), δέκα (10) ετών κατά δέκα τοις εκατό (10%), δεκαπέντε (15) ετών κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και για όσα υπερβαίνουν τα είκοσι (20) έτη κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Στην περίπτωση που προκύπτει δεκαδικός αριθμός γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, ενώ το ήμισυ (0,5) στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

2. α. Για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης από τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιούνται εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτές προκύπτουν από τα αντίστοιχα ναυλοσύμφωνα που έχουν υποβληθεί από τον εκναυλωτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β. Οι ελλείπουσες, για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού, ημέρες ναύλωσης, είναι δυνατό να συμπληρώνονται από τυχόν πλεονάζουσες ημέρες της αμέσως προηγούμενης τριετίας.

γ. Οι ημέρες κατά τις οποίες το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δεν εκτελεί σύμβαση ναύλωσης και ιδιοχρησιμοποιείται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, δεν προσμετρώνται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης.

3. Αν μεταβληθεί η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, ο νέος πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και αφορούν στη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, καθώς και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις έναντι της Τελωνειακής Αρχής.

4. α. Ο έλεγχος των ημερών ναύλωσης διενεργείται, βάσει των ναυλοσυμφώνων και των αντίστοιχων καταστάσεων επιβαινόντων, ανά τριετία, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία καταχωρίζει το αποτέλεσμα του υπολογισμού στο Μητρώο του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

β. Εάν δεν έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής δύναται, πριν από τη λήξη της τριετίας, να υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση παράτασης ενός (1) έτους προκειμένου να συμπληρωθούν οι ελλείπουσες ημέρες ναύλωσης, εφόσον η αδυναμία πραγματοποίησης του ελάχιστου αριθμού ημερών οφείλεται σε ανωτέρα βία, εξαιρουμένης της κατάσχεσης, ή σε μεγάλης έκτασης μετασκευές ή επισκευές, που έχουν έγκαιρα και εγγράφως γνωστοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο στην οικεία Λιμενική Αρχή και οι οποίες αποδεικνύονται από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή αναγνωρισμένου Νηογνώμονα.

γ. Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης δύναται, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή η οποία υποβάλλεται πριν από τη λήξη της τριετίας προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, να χορηγηθεί παράταση για την πραγματοποίηση των ελλειπουσών ημερών μέσα στην αμέσως επόμενη τριετία. Εφαρμογή της παρούσας διάταξης δεν μπορεί να γίνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά για το ίδιο πλοίο.

δ. Η χορηγηθείσα κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β και γ παράταση, καταγράφεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στο Μητρώο του άρθρου 2.

5. Πλοία αναψυχής υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ για τα οποία έχει καταβληθεί ο αναλογών ΦΠΑ κατά την εισαγωγή ή την απόκτηση, δεν έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να τροποποιείται ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης και να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 12:50 | Νίκος Κ. Παγώνης

  Κατάργηση ελέγχου του αριθμού ημερών ναύλωσης, σε συνδυασμό με την κατάργηση της απαλλαγής από την καταβολή ΦΠΑ κατά την απόκτηση και εισαγωγή του πλοίου σε χώρα της ΕΕ, όπως και κατάργηση των άλλων προνομίων και τελών.

  Η μη πληρωμή του ΦΠΑ και σε ανταπόδοση αυτού τα σκάφη να ναυλώνονται υποχρεωτικά για ορισμένο αριθμό ημερών, πράγμα που δεν μπορεί να το ελέγξει ο πλοιοκτήτης, δημιουργεί λογιστικό και ελεγκτικό τραγέλαφο, και τεράστιες δαπάνες από την απασχόληση Λιμενικών Αξιωματικών. Στην πράξη είναι αδύνατον να επιβληθούν κυρώσεις και υποχρεωτική καταβολή του ΦΠΑ, όταν το σκάφος δεν ναυλώνεται, ή και η κατάσχεση του πλοίου του αποτυχόντος πλοιοκτήτη να βρει πελάτες για να ναυλώσει το σκάφος του. Αυτά τα ρυθμίζει η αγορά.

  Θέσπιση χαμηλού ποσοστού ΦΠΑ, όπως λ.χ. σε άλλες χώρες της Μεσογείου, με τις προβλεπόμενες στο παρόν νομοσχέδιο εκπτώσεις παλαιότητας, ώστε τα ήδη κυκλοφορούντα επαγγελματικά σκάφη να προσαρμοσθούν με τα νεοεισερχόμενα στην αγορά που θα καταβάλλουν από ψήφιση του νομοσχεδίου υποχρεωτικά το ΦΠΑ, και χωρίς προνόμια. Ετσι, θα «ισιώσει» η αγορά, θα σταματήσουν οι οικονομικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου, τις οποίες δημιουργεί άθελά του το κράτος, με το να διαχωρίζει τα ιδιωτικά σκάφη από τα επαγγελματικά, λόγω ακριβώς της μη καταβολής ΦΠΑ και της εκχώρησης προνομίων υπέρ των τελευταίων.

  Γι’αυτό και προτείνω κατάργηση του Αρθρου 4, διότι θα είναι εκτός αντικειμένου.

 • 21 Νοεμβρίου 2013, 10:13 | ΣΙΤΕΣΑΠ

  παρ.5
  ορθον. Ομως αυτο το σκαφος σε τι θα διαφερει απο ενα σκαφος αναψυχης, που απλως εχει το δικαιωμα να ενοικιαζεται?τι διαφοροποιει ενα επαγγελματικο σκαφος απο ενα ιδιωτικοσκαφος? Απαξ και εχει πληρωσει τον φπα ενα σκαφος και παραμενει επαγγελματικο, σε περιπτωση που δεν κανει τις ημερες ναυλωσης, θα πρεπει να ελεγχεται για το τεκμηριο ο πλοιοκτητης ή ο χρηστης του και να αντιμετωπιζεται ως σκαφος αναψυχης.

 • 21 Νοεμβρίου 2013, 10:51 | ΣΙΤΕΣΑΠ

  παρ.4α
  Εφ’οσον απλοποιουνται τοσο οι διαδικασιες και επιτρεπεται μεχρι και στα ιδιωτικα να ειναι επαγγελματικα,για ποιο λογο στον ελεγχο των ημερων ναυλωσης να ειναι υποχρεωτικη και η κατασταση επιβαινοντων?

 • 20 Νοεμβρίου 2013, 11:09 | Στεφανία Στεφανή

  Ερώτηση που αφορά το άρθρο 4.
  5. Πλοία αναψυχής υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ για τα οποία δεν έχει καταβληθεί ο αναλογών ΦΠΑ λόγω προγενέστερης την εισαγωγής ή απόκτησης από την ημερομηνία εφαρμογής του ΦΠΑ στην Ελλάδα, έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης ??