Άρθρο 30: Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται:
1. Η παράγραφος 7β του άρθρου 32 του ν.1845/1989 (Α΄102).
2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 19 του ν.3208/2003 (Α΄303).
3. Τα άρθρα 57 και 64 του ν.δ. 420/70 «Αλιευτικός Κώδικας» (Α΄ 27).
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 2130/1993 (Α΄62).
5. Το άρθρο 5 του π.δ. 28/2009 (Α΄46), όσον αφορά τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας.
Τα σχετικά δικαιολογητικά για τις απόψεις της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου καθορίζονται με την Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του του π.δ. 28/2009 για την καταγραφή των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας σε ειδικό μητρώο εξακολουθούν να ισχύουν.