Άρθρο 27: Περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας και εκτροφής

Με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας και εκτροφής που πρέπει να τηρούνται από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας ανάλογα με το είδος εγκατάστασης και την κατάταξη της δραστηριότητας.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:53 | Δρ. ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

  3α. Η ΑΕΠΟ θα πρέπει να εκδίδεται ως ενιαία για μια ομάδα μονάδων μυδοκαλλιέργειας (τι διαφορά στις περιβαλλοντικές συνθήκες υπάρχουν σε 15 μονάδες στα Κύμινα Θεσσαλονίκης που η απόσταση μεταξύ τους είναι πχ 100 μ?) σε μια περιοχή με όμοια χαρακτηριστικά (βάθη, φυσικοχημικές, προσανατολισμό, θέση, κτλ), και όχι ανά μονάδα, ξεπερνώντας σε σημαντικό βαθμό την καθυστέρηση στην έκδοση των διοικητικών πράξεων αλλά και την υιοθέτηση μιας περισσότερο ευέλικτης πολιτικής για την υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα χωρίς σημαντική επιβάρυνση στο περιβάλλον.

  3β.Η δυναμικότητα στις ΑΕΠΟ δεν είναι δυνατόν να υπολογίζεται έως ένα πλασματικά ανώτερο ποσό αλλά ως εύρος (από …. έως …) καθώς οι παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη του μυδιού διαφοροποιούνται σε ετήσια βάση

  3γ.Η προβλεπόμενη καλλιεργούμενη έκταση (πχ 9-11 στρ) στα 15 στρ μισθωμένης έκτασης καταστρατηγείται στην πράξη από του μισθωτές που ‘θεωρούν’ ότι η καλλιεργούμενη έκταση είναι τα 15 στρ που μισθώνουν. Η Υπηρεσία αντιμετωπίζει δυσκολίες για την εφαρμογή του όρου αυτού της ΑΕΠΟ

  3δ. Η διαχείριση των μυδοκαλλιέργειας μέσα από τη μακροχρόνια διεθνή αλλά και εγχώρια εμπειρία έχει καταδείξει ότι η διαχείριση των μονάδων από τους τους ίδιους τους μυδοτρόφους έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τους αρχικούς όρους και τις προυποθέσεις που έχουν θέσει οι Αοοφάσεις μίσθωσης και ΑΕΠΟ και οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στην παραγματικότητα (π.χ., φέρουσα ικανότητα του Θερμαικού Κόλπου, μεγαλύτερα σκάφη, αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, ένταξη της επιφάνειας των αγκυροβολίων στη μισθωμένη έκταση, κα)

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:19 | WWF Ελλάς

  Για τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας και εκτροφής θα πρέπει να λαβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, η ποιότητα των υδάτων και η ιχθυοπανίδα της περιοχής.
  Επίσης, οι περιβαλλοντικοί όροι που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 27 πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα θέσπισης επιπλέον όρων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και την περιβαλλοντική της κατάσταση.