Άρθρο 17: Συναρμόδια Υπουργεία και φορείς

1. Για κάθε παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, απαιτείται:
α) Η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών:
αα) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
ββ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
γγ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
β) Η γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού.
Αν πρόκειται για μονάδες εντός Π.Ο.Α.Υ. απαιτείται και η γνώμη των φορέων διαχείρισης αυτών.
β) Η σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών των ανωτέρω Υπουργείων, η οποία παρέχεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων το οποίο συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και περιορίζεται αποκλειστικά σε θέματα αρμοδιότητας των ανωτέρω Υπουργείων.
Αν πρόκειται για την υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ή για μονάδες εντός Π.Ο.Α.Υ, η γνώμη παρέχεται εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων.
2. Αν οι προθεσμίες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 παρέλθουν άπρακτες, θεωρείται ότι οι υπηρεσίες των ανωτέρω Υπουργείων και Φορέων Διαχείρισης παρέχουν σύμφωνη γνώμη ή γνώμη, κατά περίπτωση, για την εγκατάσταση της μονάδας.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:58 | ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  Άρθρο 17 Συναρμόδια Υπουργεία και φορείς
  Με στόχο την απλοποίηση και την επίσπευση της διαδικασίας και με δεδομένο ότι έχουν θεσμοθετηθεί τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού για την βιομηχανία, τον τουρισμό και τις υδατοκαλλιέργειες κρίνεται σκόπιμο να μην απαιτείται η γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, όπως δεν απαιτείται αντίστοιχα από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι είναι δεδομένο ότι οποιοσδήποτε περιορισμός θα λαμβάνεται υπ’ όψιν στις μελέτες για τις οποίες και υπεύθυνοι είναι οι υπογράφοντες.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:09 | ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

  Με δεδομένο ότι τα αγκυροβόλια των πλωτών εγκαταστάσεων είναι δυνατό να βρίσκονται εκτός των ορίων των μισθωμένων εκτάσεων γεγονός το οποίο εγκυμονεί κινδύνους για την αλιεία με συρόμενα εργαλεία, η περιμετρική ζώνη θα πρέπει να ορίζεται πέραν της μέγιστης απόστασης τοποθέτησης των αγκυροβολίων από τα όρια των μισθωμένων εκτάσεων.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:38 | ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

  Εφ’ όσον έχουν θεσμοθετηθεί τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον τουρισμό και τις υδατοκαλλιέργειες θεωρούμε ότι δεν είναι αναγκαία η γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού. Αυτό θα συμβάλλει στην απλοποίηση και την επίσπευση της διαδικασίας αδειοδότησης.

 • Με στόχο την απλοποίηση και την επίσπευση της διαδικασίας και με δεδομένο ότι έχουν θεσμοθετηθεί τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον τουρισμό και τις υδατοκαλλιέργειες, κρίνεται σκόπιμο να μην απαιτείται η γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 16:57 | Μάριος Τ.

  Γιατί αλήθεια είναι αναγκαία η γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, εφ’ όσον έχουν ήδη θεσμοθετηθεί τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον τουρισμό και τις υδατοκαλλιέργειες; Μήπως αυτό θα συμβάλλει στην απλοποίηση και την επίσπευση της διαδικασίας αδειοδότησης;

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:54 | APC S.A.

  α. Στους φορείς γνωμοδότησης να προστεθούν, οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, όπου απαιτείται, με προθεσμία γνωμοδότησης 20 ημερών, και η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία θα γνωμοδοτεί εντός μηνός.
  β. Η προθεσμία των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 1β για το Υπουργείο Τουρισμού να γνωμοδοτεί για μονάδες υδατοκαλλιέργειας, είναι τελείως ανεπαρκής.
  Σήμερα, η προθεσμία να γνωμοδοτεί είναι τρεις (3) μήνες και πάλι σε πολλές περιπτώσεις αδυνατεί να ανταποκριθεί.
  Θα πρέπει να ορισθεί εύλογη προθεσμία (κατά την άποψή μας 2 μηνών), διαφορετικά δεν έχει νόημα, να περιληφθεί το Υπουργείο Τουρισμού στους συναρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση.

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.