Άρθρο 24: Ανανέωση – τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

1. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας ανανεώνεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22.
β) Για την ανανέωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια αρχή τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη ισχύος αυτής.
Εφόσον η αίτηση ανανέωσης έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας εξακολουθεί να ισχύει για όσο χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανανέωσης της.
γ) Διοικητικές πράξεις/άδειες των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 των οποίων έχει λήξει η ισχύς, ανανεώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε μία από αυτές νομοθεσία.
2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά την ανανέωση των διοικητικών πράξεων/άδειων της παραγράφου 2 του άρθρου 22. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας εξακολουθεί να ισχύει για όσο χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανανέωσης των διοικητικών πράξεων/άδειων της παραγράφου 2 του άρθρου 22, σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε μία από αυτές νομοθεσία.
3. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας τροποποιείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις εξής περιπτώσεις:
α) μετά από πλήρως αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα της μονάδας για την ανάγκη τροποποίησης,
β) μετά από τροποποίηση των διοικητικών πράξεων/αδειών της παραγράφου 2 του άρθρου 22, αν από την τροποποίηση αυτή προκύπτει ανάγκη αλλαγής των όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων ενημερώνει έγκαιρα το φορέα της μονάδας, για τυχόν μη αποδοχή της επικείμενης τροποποίησης.
Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της μονάδας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 11. Τα δε υφιστάμενα πιστοποιητικά, άδειες ή εγκρίσεις και λοιπά έγγραφα στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση αλλαγής επωνυμίας του φορέα.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:21 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

  α. Παράγραφος 1
  Ορίζεται η διαδικασία ανανέωσης της άδειας, προφανώς των πλωτών μονάδων, χωρίς να αναφέρεται. Να συμπληρωθεί.
  Επίσης ως αρμόδια αρχή (σημείο β) να αναφερθεί, συγκεκριμένα, η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων.
  β. Η παράγραφος 2 (αφορά χερσαίες μονάδες εκτροφής).
  Να διατυπωθεί ανάλογα με την παράγραφο 1 (αρμόδια αρχή – προθεσμία, κ.λπ.).
  γ. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου, η παραπομπή στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 είναι λάθος.
  Η ορθή είναι παράγραφος 5 του άρθρου 11.

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:28 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  Όσον αφορά την παράγραφο 2 του Άρθρου 24:

  Η παράγραφος 2 του Άρθρου εμπεριέχει σοβαρές ασάφειες επειδή δεν προσδιορίζει για ποιες χερσαίες εγκαταστάσεις ανανεώνεται η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας που αναγράφεται στην παράγραφο αυτή:

  -Εάν αναφέρεται στις χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής του Άρθρου 1, υποπαράγραφος ζ (αα) της παραγράφου 2, τότε η ανανέωση της εν λόγω Άδειας δεν συσχετίζεται με την ανανέωση των διοικητικών πράξεων της παραγράφου 2 του Άρθρου 22.
  -Εάν αναφέρεται στις χερσαίες εγκαταστάσεις του Άρθρου 1, υποπαράγραφοι ζ (ββ) και ζ (γγ), της παραγράφου 2, οι χερσαίες αυτές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται στην Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας του Άρθρου 22 και συνεπώς η ανανέωση εφαρμόζεται σύμφωνα με το Άρθρο 24, υποπαράγραφο β της παραγράφου 1.

  Όσον αφορά την παράγραφο 3 του Άρθρου 24:

  Είναι συγκεχυμένη η διατύπωση της υποπαραγράφου β της παραγράφου 3, του Άρθρου, όσον αφορά την περίπτωση αλλαγής του φορέα. Επισημαίνεται ότι η αλλαγή του φορέα δεν συσχετίζεται με τις παραγράφους 3 και 6 του Άρθρου 11, ούτε και η περίπτωση αλλαγής επωνυμίας του φορέα. Το σημείο αυτό της υποπαραγράφου, έτσι όπως έχει διατυπωθεί, είναι ασαφές και προκαλεί σύγχυση.

  Η πρώτη παράγραφος της υποπαραγράφου β της παραγράφου 3, του Άρθρου 24, από «μετά από τροποποίηση των διοικητικών πράξεων/αδειών….» έως «…για τυχόν μη αποδοχή της επικείμενης τροποποίησης», προτείνεται να αντικατασταθεί με την κατωτέρω παράγραφο:

  «Μετά από τροποποίηση των διοικητικών πράξεων/αδειών της παραγράφου 2 και της υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου 3, του Άρθρου 22, τροποποιείται σχετικά η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας και ενσωματώνει στο προοίμιό της τις νέες τροποποιημένες πράξεις της Διοίκησης».

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:16 | APC S.A.

  Υπάρχει διαφοροποίηση (ουσίας) μεταξύ της παραγράφου 1 (που αφορά στις πλωτές μονάδες, χωρίς όμως να αναφέρεται) και της παραγράφου 2 (χερσαίες μονάδες).
  π.χ. για τις χερσαίες μονάδες δεν ορίζονται, ούτε η Υπηρεσία ούτε ο χρόνος (προθεσμία) υποβολής, της αίτησης ανανέωσης της άδειας.
  Θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν, οι παράγραφοι 1 και 2, ώστε να είναι πλήρεις, με ίδια αντιμετώπιση και για τις δύο κατηγορίες (πλωτές και χερσαίες μονάδες).
  Στην παράγραφο 1, να αναφερθεί ότι αφορά στις πλωτές μονάδες και ως «αρμόδια αρχή» να ορισθεί συγκεκριμένα, η «Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων».

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.