Άρθρο 19: Περιμετρική ζώνη – περιορισμοί

1. Στις υδάτινες εκτάσεις που παραχωρούνται για την ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, δύναται με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας να ορίζεται περιμετρική ζώνη, η οποία εκτείνεται μέχρι πενήντα (50) μέτρα από τα όρια της μισθωμένης έκτασης. Αν πρόκειται για αλιεία, στην οποία χρησιμοποιούνται μέθοδοι με τις οποίες παράγονται, με οποιοδήποτε τρόπο, έντονοι ήχοι, η περιμετρική ζώνη μπορεί να εκτείνεται μέχρι διακόσια (200) μέτρα από τα όρια της μισθωμένης έκτασης.
Ειδικά για τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής μορφής, που λειτουργούν με το σύστημα των δεξαμενών ξηράς και αντλούν νερό από τη θάλασσα, μπορεί με την απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας να ορίζεται προστατευτική ζώνη μέσα στη θάλασσα σε απόσταση εκατό (100) μέτρων ακτινοειδώς από τη θέση άντλησης του νερού.
2. Απαγορεύεται η αλιεία στις υδάτινες εκτάσεις που παραχωρούνται, με κάθε μέσο και μέθοδο από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου και του φορέα της πλωτής ή χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Η απαγόρευση αλιείας ισχύει και για την περιμετρική ζώνη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1.
3. Απαγορεύεται η διέλευση οποιουδήποτε πλωτού μέσου στις υδάτινες εκτάσεις που παραχωρούνται χωρίς άδεια του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και την ενημέρωση του μισθωτή.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:57 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

  Η ζώνη των πενήντα (50) μέτρων από τα όρια της μισθωμένης δεν είναι αρκετή για την προστασία της μονάδας.
  Να ορισθεί ζώνη τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων.

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:36 | ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  Άρθρο 19 Περιμετρική ζώνη – περιορισμοί
  Κρίνεται σκόπιμο η παράγραφος 1 να διαμορφωθεί ως εξής:
  1. Στις υδάτινες εκτάσεις που παραχωρούνται για την ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, δύναται με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας να ορίζεται περιμετρική ζώνη, η οποία εκτείνεται μέχρι πενήντα (50) μέτρα από τα όρια της μισθωμένης έκτασης.
  Αν πρόκειται για αλιεία με συρόμενα εργαλεία, ή στην οποία χρησιμοποιούνται μέθοδοι με τις οποίες παράγονται, με οποιοδήποτε τρόπο, έντονοι ήχοι, η περιμετρική ζώνη μπορεί να εκτείνεται μέχρι τριακόσια (300) μέτρα από τα όρια της μισθωμένης έκτασης
  ή τουλάχιστον σε απαγορευτική περιοχή ίση με το τριπλάσιο του βάθους στα σημεία αυτά βασισμένη σε εγκύκλιο που το ορίζει.
  Ειδικά για τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής μορφής, που λειτουργούν με το σύστημα των δεξαμενών ξηράς και αντλούν νερό από τη θάλασσα, μπορεί με την απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας να ορίζεται προστατευτική ζώνη μέσα στη θάλασσα σε απόσταση εκατό (100) μέτρων ακτινοειδώς από τη θέση άντλησης ή απάντλησης του νερού.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:37 | Αγροτικός, Αλιευτικός & Μυδοκαλλιεργητικός Σύλλογος Δήμου Δέλτα «Ο ΑΞΙΟΣ»

  Στο άρθρο 19 παρ. 2 του Σχεδίου Νόμου απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας με οποιοδήποτε μέσο και μέθοδο ακόμη και για εμάς που μισθώνουμε την υδάτινη έκταση. Επισημαίνουμε ότι η απαγόρευση της αλιείας στη περιμετρική ζώνη στα πάρκα υδατοκαλλιέργειας θα δημιουργήσει πρόβλημα στους αλιείς, γιατί στους χώρους ενδιάμεσα των μονάδων γίνεται αλιεία από επαγγελματίες αλιείς με δίχτυα και άλλα εργαλεία. Με την εφαρμογή αυτής της διάταξης εκδιώκονται οι αλιείς.
  Προτείνουμε την αλλαγή της διατύπωσης του άρθρου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αλιείας του μισθωτή ή των επαγγελματιών αλιέων, κατόπιν αδείας του μισθωτή της μονάδας.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:28 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 19, αναφέρεται: «..Στις υδάτινες εκτάσεις που παραχωρούνται για την ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, δύναται με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας να ορίζεται περιμετρική ζώνη, η οποία εκτείνεται μέχρι πενήντα (50) μέτρα από τα όρια της μισθωμένης έκτασης …».

  Επισημαίνεται σχετικά με τα ανωτέρω, ότι η περιμετρική ζώνη ταυτίζεται με την έννοια της προστασίας και της παροχής συνθηκών εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας της πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να προστεθεί:

  «Αν πρόκειται για αλιευτική δραστηριότητα με οποιοδήποτε εργαλείο και μέθοδο, η περιμετρική ζώνη μπορεί να εκτείνεται μέχρι τριακόσια (300) μέτρα από τα όρια της μισθωμένης έκτασης».

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:09 | ΟΝΕΧ SA

  Άρθρο 19
  Πρόταση:Προσθήκη νέας παραγράφου που να προβλέπει ελάχιστη απόσταση 7 Ναυτικών μιλίων μεταξύ των εκτάσεων που παραχωρούνται για υδατοκαλλιέργεια. Σχόλιο:Πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο βιοασφάλειας που αποσκοπεί κυρίως στη μείωση του κινδύνου μετάδοσης μεταδοτικών ασθενειών μεταξύ των υδατοκαλλιεργειών

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:13 | ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

  Με δεδομένο ότι τα αγκυροβόλια των πλωτών εγκαταστάσεων είναι δυνατό να βρίσκονται εκτός των ορίων των μισθωμένων εκτάσεων γεγονός το οποίο εγκυμονεί κινδύνους για την αλιεία με συρόμενα εργαλεία, η περιμετρική ζώνη θα πρέπει να ορίζεται πέραν της μέγιστης απόστασης τοποθέτησης των αγκυροβολίων από τα όρια των μισθωμένων εκτάσεων.

 • Κρίνεται σκόπιμο η παράγραφος 1 να διαμορφωθεί ως εξής:
  1. Στις υδάτινες εκτάσεις που παραχωρούνται για την ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, δύναται με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας να ορίζεται περιμετρική ζώνη, η οποία εκτείνεται μέχρι πενήντα (50) μέτρα από τα όρια της μισθωμένης έκτασης. Αν πρόκειται για αλιεία, είτε με συρόμενα εργαλεία, είτε οποιασδήποτε μορφής αυτής στην οποία χρησιμοποιούνται μέθοδοι που παράγουν με οποιονδήποτε τρόπο έντονους ήχους, η περιμετρική ζώνη μπορεί να εκτείνεται μέχρι τριακόσια (300) μέτρα από τα όρια της μισθωμένης έκτασης.
  Ειδικά για τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής μορφής, που λειτουργούν με το σύστημα των δεξαμενών ξηράς και αντλούν νερό από τη θάλασσα, μπορεί με την απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας να ορίζεται προστατευτική ζώνη μέσα στη θάλασσα, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων ακτινοειδώς από τη θέση άντλησης του νερού.