Άρθρο 20: Εγκατάσταση μισθωτή

1. Η υδάτινη έκταση που έχει παραχωρηθεί για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας παραδίδεται στο μισθωτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για εγκατάσταση μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και αποδίδεται ελεύθερη από αυτόν στο Ελληνικό Δημόσιο μετά τη λήξη του χρόνου για τον οποίο έγινε η παραχώρηση ή τη λύση της μίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία.
2. Η παράδοση και παραλαβή της υδάτινης έκτασης γίνεται με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου που υπογράφεται μεταξύ εκπροσώπων της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Λιμενικής Αρχής ή, αν πρόκειται για έκταση εσωτερικού ύδατος, του οικείου Δήμου και του μισθωτή ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:09 | Δρ. ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

  2. Στην περίπτωση του άρθρου 17, παράγραφος 1, «αποδίδονται ελεύθερα» υπονοείται η δέσμευση για ακόλουθη δημοπρασία όπως στο άρθρο 9 παράγραφος 5 ?

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:11 | ΟΝΕΧ SA

  Άρθρο 20
  Παράγραφος 1,2
  Πρόταση Διαμόρφωσης:
  1. Η υδάτινη έκταση που έχει παραχωρηθεί για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας παραδίδεται στο μισθωτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για εγκατάσταση εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και αποδίδεται ελεύθερη από αυτόν στο Ελληνικό Δημόσιο μετά τη λήξη του χρόνου για τον οποίο έγινε η παραχώρηση ή τη λύση της μίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία.
  2. Η παράδοση και παραλαβή της υδάτινης έκτασης γίνεται με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου που υπογράφεται, εντός της παραπάνω προθεσμίας μεταξύ εκπροσώπων της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Λιμενικής Αρχής ή, αν πρόκειται για έκταση εσωτερικού ύδατος, του οικείου Δήμου και του μισθωτή ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού.