Άρθρο 14: Απόδοση εσόδων

1. Το ετήσιο μίσθωμα από την παραχώρηση της χρήσης των υδάτινων εκτάσεων εισπράττεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη δημόσιων εσόδων και βεβαιώνεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
2. α) Το ετήσιο μίσθωμα, που εισπράττεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, αποδίδεται εντός δέκα (10) ημερών στο Δήμο ή στους Δήμους, στα διοικητικά όρια των οποίων έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας.
β) Ειδικά, τα μισθώματα μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής και ημιεντατικής μορφής που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε Π.Ο.Α.Υ. και σε περιοχές προστασίας και διατήρησης κατά την έννοια του άρθρου 18 του ν.1650/86, όπως αυτός αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), αποδίδονται ως εξής:
αα) στο Δήμο ή στους Δήμους σε ποσοστό 70%, όσον αφορά τις Π.Ο.Α.Υ. και σε ποσοστό 80%, όσον αφορά τις περιοχές προστασίας και διατήρησης και
ββ) στους φορείς διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. και τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν.3044/2002 (Α΄ 197) σε ποσοστό 30% και 20%, αντίστοιχα.
3. α) Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ο τρόπος απόδοσης των μισθωμάτων της παραγράφου 2.
β) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του μισθώματος στις περιπτώσεις που οι υδάτινες εκτάσεις των μονάδων υδατοκαλλιέργειας υπάγονται στα διοικητικά όρια δύο ή περισσότερων Δήμων.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:46 | ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  Άρθρο 14 Απόδοση εσόδων
  Δεν είναι κατανοητός ο λόγος για τον οποίο οι μονάδες υδατοκαλλιέργειες σύμφωνα με την παράγραφο 2β θα πρέπει να καταβάλουν μέρος του μισθώματος στους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών εφόσον αυτό δεν προβλέπεται και δεν εφαρμόζεται για καμία άλλη δραστηριότητα, δεν προβλέπεται στο καταστατικό τους.
  Επίσης για να μην απολέσουν έσοδα οι Δήμοι και προκληθούν αντιδράσεις προτείνεται το μίσθωμα όπως αυτό προσαυξάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 13 να αποδίδεται κατά 80% στους Δήμους (που θα ισοδυναμεί με το αντίστοιχο 100% για περιπτώσεις εκτός ΠΟΑΥ) και κατά 20% στους φορείς διαχείρισης των ΠΟΑΥ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:33 | ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

  Η καταβολή μέρους των μισθωμάτων στους φορείς διαχείρισης των ΠΟΑΥ συμβάλλει στην εξασφάλιση εσόδων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους. Όμως για να μην απολέσουν έσοδα οι Δήμοι το ποσοστό που θα καταβάλλεται στους φορείς διαχείρισης θα πρέπει να είναι ίσο με την προσαύξηση του μισθώματος που προβλέπεται στο άρθρο 13 για τις μονάδες που λειτουργούν εντός των ΠΟΑΥ. Η καταβολή μισθωμάτων στους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών αφενός θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων των Δήμων αφετέρου δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο μέρος των μισθωμάτων θα πρέπει να αποδίδονται στους αντίστοιχους φορείς διαχείρισης. Με την ίδια λογική για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα εντός προστατευόμενων θα πρέπει να καταβάλλεται εισφορά στον φορέα διαχείρισης.

 • Δεν είναι κατανοητός ο λόγος για τον οποίο οι μονάδες υδατοκαλλιέργειες, σύμφωνα με την παράγραφο 2β, θα πρέπει να καταβάλουν μέρος του μισθώματος στους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών εφόσον αυτό δεν προβλέπεται για καμία άλλη δραστηριότητα.
  Επίσης, για να μην απολέσουν έσοδα οι Δήμοι προτείνεται το μίσθωμα, όπως αυτό προσαυξάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 13, να αποδίδεται κατά 80% στους Δήμους και κατά 20% στους φορείς διαχείρισης των ΠΟΑΥ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 16:53 | Δημήτρης

  Σύμφωνα με την παράγραφο 2β οι μονάδες υδατοκαλλιέργειες θα πρέπει να καταβάλουν μέρος του μισθώματος στους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Εφόσον αυτό δεν προβλέπεται για καμία άλλη δραστηριότητα, γιατί θα πρέπει να εφαρμοστεί για τις υδατοκαλλιέργειες;

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:12 | APC S.A.

  Η παράγραφος 1 να συμπληρωθεί για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις σε ποια μισθώματα αφορά, καθόσον το προηγούμενο άρθρο (13) αφορά στον καθορισμό των μισθωμάτων από απ’ ευθείας μισθώσεις, ενώ υπάρχουν διάφορες κατηγορίες μισθώσεων υδάτινων εκτάσεων, και αντίστοιχων μισθωμάτων και συγκεκριμένα:

  – Μισθώματα από απ’ ευθείας μισθώσεις για μονάδες εντατικής και ημιεντατικής μορφής.
  – Μισθώματα από μισθώσεις με δημοπρασία για μονάδες εντατικής και ημιεντατικής μορφής.
  – Μισθώματα από μισθώσεις για εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια.

  Επομένως, η συμπλήρωση είναι απαραίτητη για τη σαφήνεια της διάταξης.

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.