Άρθρο 08: Παραχώρηση θαλάσσιων εκτάσεων σε φορείς διαχείρισης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παραχωρείται σε φορείς διαχείρισης Π.Ο.Α.Υ. θαλάσσια έκταση, η οποία οριοθετείται με τα προεδρικά διατάγματα χωροθέτησης της Π.Ο.Α.Υ και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών.
Η παραχώρηση αφορά στο δικαίωμα διοίκησης και διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ., όπως αυτό ορίζεται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2742/199, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν.3889/2010 (Α΄182) και την αριθ. 31722/04-11-2011 (Β΄2505) κοινή Υπουργική απόφαση.
2. Η απόφαση παραχώρησης της θαλάσσιας έκτασης της παραγράφου 1 εκδίδεται μετά από αίτηση του φορέα διαχείρισης, προς την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, εντός μηνός από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος χωροθέτησης της Π.Ο.Α.Υ. και συνοδεύεται από επίσημα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του.
3. Η παραχώρηση διαρκεί για όσο διάστημα διατηρείται και η ιδιότητα του φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Ανακαλείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον απολεσθεί η παραπάνω ιδιότητα, αλλά και σε περίπτωση παράβασης των όρων του προεδρικού διατάγματος χωροθέτησης της Π.Ο.Α.Υ., των διατάξεων του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειας και του κανονισμού λειτουργίας, μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:19 | ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  Άρθρο 8 Παραχώρηση θαλάσσιων εκτάσεων σε φορείς διαχείρισης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)
  Στο άρθρο 8 προβλέπεται η παραχώρηση σε φορείς διαχείρισης Π.Ο.Α.Υ. θαλάσσια έκταση, η οποία οριοθετείται με τα προεδρικά διατάγματα χωροθέτησης της Π.Ο.Α.Υ.
  Θα πρέπει να ζητηθούν διευκρινήσεις για την αναγκαιότητα της εν λόγω διάταξης καθώς στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2742/1999 προβλέπεται ότι οι Φορείς διαχείρισης ΠΟΑΠΔ θα πρέπει να έχουν στην κυριότητα τους είτε να τους έχει παραχωρηθεί κατά χρήση με μακροχρόνια μίσθωση η εδαφική έκταση των προς ανάπτυξη περιοχών. Ειδικά για τις ΠΟΑΥ η εκμίσθωση ή παραχώρηση χερσαίων εκτάσεων και υδάτινων επιφανειών μπορεί να γίνει σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έκδοση του ΠΔ για τον χαρακτηρισμό και οριοθέτηση ΠΟΑΥ.
  Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του χωροταξικού των υδατοκαλλιεργειών ο φορέας δεν μισθώνει θαλάσσια έκταση αλλά για να υποβάλλει αίτημα χαρακτηρισμού και οριοθέτησης ΠΟΑΥ θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα μακροχρόνιας χρήσης μέσω μίσθωσης στους παραγωγούς ή βεβαίωσης παραχώρησης από την αρμόδια αρχή και τη συναίνεση των παραγωγών που έχουν μισθώσει τουλάχιστον το 60% της παραγωγικής έκτασης της ΠΟΑΥ. Προβλέπεται επίσης ότι στις περιπτώσεις που η αιτούμενη έκταση της ΠΟΑΥ είναι μεγαλύτερη της έκτασης που απαιτείται για την εγκατάσταση των παραγωγών που μετέχουν στο φορέα, η θεσμοθέτηση της ΠΟΑΥ θα γίνεται για το σύνολο της αιτούμενης επιφάνειας, αλλά η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται για τις ενεργές μονάδες. Για τις υπόλοιπες εκτάσεις (ζώνες για μελλοντική εγκατάσταση μονάδων – ζώνες υδρανάπαυσης) θα απαιτείται βεβαίωση δέσμευσης του θαλάσσιου χώρου από την αρμόδια αρχή και τα μισθώματα θα καταβάλλονται στη φάση εγκατάστασης μονάδων.
  Από τα παραπάνω δεν προκύπτει ότι απαιτείται παραχώρηση δικαιώματος διοίκησης και διαχείρισης της ΠΟΑΥ, αλλά μίσθωση ή παραχώρηση κατά χρήση με μακροχρόνια μίσθωση είτε βεβαίωση δέσμευσης του θαλάσσιου χώρου.
  Εάν κριθεί ότι η πρόβλεψη του χωροταξικού σύμφωνα με την οποία ο φορέας δεν μισθώνει το θαλάσσιο χώρο αλλά εξασφαλίζει την θαλάσσια έκταση μέσω των παραγωγών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, έρχεται σε αντίθεση με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2742/1999 τότε ή θα πρέπει να τροποποιηθεί το χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών ή ο ν.2742/99 είτε για να μη χρειαστεί τίποτα από τα παραπάνω θα μπορούσε να αναδιατυπωθεί το άρθρο ώστε να προβλέπεται παραχώρηση της θαλάσσιας έκτασης στο Φορέα χωρίς αντάλλαγμα με σκοπό την ίδρυση ΠΟΑΥ και να συμπεριληφθούν οι προβλέψεις του χωροταξικού που αναφέρονται παραπάνω για τις μισθώσεις.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:13 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  Όσον αφορά την παράγραφο 1 του Άρθρου 8, προτείνεται να αναδιατυπωθεί, ως εξής:

  Για να υποβάλλει αίτηση χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της Π.Ο.Α.Υ., ο φορέας, με αίτηση του προς την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την κατ’ αρχή σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη δυνατότητα μακροχρόνιας χρήσης μέσω μίσθωσης της απαιτούμενης έκτασης. Με την έκδοση του σχετικού Π.Δ. που θεσμοθετείται η συγκεκριμένη Π.Ο.Α.Υ, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γίνεται η τελική παραχώρηση στο Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) της Π.Ο.Α.Υ. της θαλάσσιας έκτασης, η οποία οριοθετείται με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα χωροθέτησης της Π.Ο.Α.Υ και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής.

  Η παραχώρηση στο Φ.Δ. της θαλάσσιας έκτασης αφορά μόνο στο δικαίωμα διοίκησης και διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ., όπως αυτό ορίζεται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (αριθ. 31722/04-11-2011 (Β΄2505) Απόφαση), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2742/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν.3889/2010 (Α΄182).

  Επιπλέον, προτείνεται να προστεθεί παράγραφος 4 ως κάτωθι:

  4. Η απόφαση μίσθωσης πάρκου ή πάρκων εκτροφής εντός της Π.Ο.Α.Υ. εκδίδεται από τον Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα προς την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων με βάση και τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο α, παράγραφο Β του άρθρου 6 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • Στο άρθρο 8 προβλέπεται η παραχώρηση σε φορείς διαχείρισης Π.Ο.Α.Υ. θαλάσσιας έκτασης, η οποία οριοθετείται με τα προεδρικά διατάγματα χωροθέτησης της Π.Ο.Α.Υ.
  Θα πρέπει να ζητηθούν διευκρινήσεις για την αναγκαιότητα της εν λόγω διάταξης, καθώς στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2742/1999 προβλέπεται ότι οι Φορείς διαχείρισης ΠΟΑΠΔ θα πρέπει να έχουν στην κυριότητα τους ή να τους έχει παραχωρηθεί κατά χρήση με μακροχρόνια μίσθωση η εδαφική έκταση των προς ανάπτυξη περιοχών. Ειδικά για τις ΠΟΑΥ, η εκμίσθωση ή παραχώρηση χερσαίων εκτάσεων και υδάτινων επιφανειών μπορεί να γίνει σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έκδοση του ΠΔ για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση ΠΟΑΥ.
  Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του χωροταξικού των υδατοκαλλιεργειών ο φορέας δεν μισθώνει θαλάσσια έκταση αλλά για να υποβάλλει αίτημα χαρακτηρισμού και οριοθέτησης ΠΟΑΥ θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα μακροχρόνιας χρήσης μέσω μίσθωσης στους παραγωγούς ή βεβαίωσης παραχώρησης από την αρμόδια αρχή και τη συναίνεση των παραγωγών που έχουν μισθώσει τουλάχιστον το 60% της παραγωγικής έκτασης της ΠΟΑΥ. Προβλέπεται, επίσης, ότι στις περιπτώσεις που η αιτούμενη έκταση της ΠΟΑΥ είναι μεγαλύτερη της έκτασης που απαιτείται για την εγκατάσταση των παραγωγών που μετέχουν στο φορέα, η θεσμοθέτηση της ΠΟΑΥ θα γίνεται για το σύνολο της αιτούμενης επιφάνειας, αλλά η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται για τις ενεργές μονάδες. Για τις υπόλοιπες εκτάσεις (ζώνες για μελλοντική εγκατάσταση μονάδων–ζώνες υδρανάπαυσης) θα απαιτείται βεβαίωση δέσμευσης του θαλάσσιου χώρου από την αρμόδια αρχή και τα μισθώματα θα καταβάλλονται στη φάση εγκατάστασης μονάδων.
  Από τα παραπάνω δεν προκύπτει ότι απαιτείται παραχώρηση δικαιώματος διοίκησης και διαχείρισης της ΠΟΑΥ, αλλά μίσθωση ή παραχώρηση κατά χρήση με μακροχρόνια μίσθωση είτε βεβαίωση δέσμευσης του θαλάσσιου χώρου.
  Εάν κριθεί ότι η πρόβλεψη του χωροταξικού, σύμφωνα με την οποία ο φορέας δεν μισθώνει το θαλάσσιο χώρο αλλά εξασφαλίζει την θαλάσσια έκταση μέσω των παραγωγών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, έρχεται σε αντίθεση με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2742/1999 τότε είτε θα πρέπει να τροποποιηθεί το χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών ή ο ν.2742/99 είτε, για να μη χρειαστεί τίποτα από τα παραπάνω, θα μπορούσε να αναδιατυπωθεί το άρθρο ώστε να προβλέπεται παραχώρηση της θαλάσσιας έκτασης στο Φορέα χωρίς αντάλλαγμα με σκοπό την ίδρυση ΠΟΑΥ και να συμπεριληφθούν οι προβλέψεις του χωροταξικού που αναφέρονται παραπάνω για τις μισθώσεις.