Άρθρο 07: Παραχώρηση των υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα

1. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να παραχωρεί τη χρήση υδάτινων εκτάσεων, χωρίς ανταλλάγματα, ως ακολούθως:
α) Σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για εγκατάσταση πρωτότυπης μορφής καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και για έκταση μέχρι δέκα (10) στρέμματα. Η παραχώρηση δύναται να παραταθεί για ένα (1) ακόμα έτος, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, στην οποία αιτιολογείται η ανάγκη της παράτασης.
Η πρωτοτυπία της μονάδας κρίνεται με βάση τα δεδομένα της τεχνολογίας, της μεθόδου και του είδους καλλιέργειας, που εφαρμόζεται κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα καθώς και με βάση τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών στη Χώρα.
Μετά την πάροδο δεκαοχτώ (18) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης παραχώρησης και εφόσον αποδειχθεί κατά τη διάρκεια των τριών (3) ετών ή των τεσσάρων (4) ετών, σε περίπτωση παράτασης, η επιτυχία της πειραματικής εγκατάστασης, δύναται να παραχωρείται στον ίδιο φορέα, με την καταβολή μισθώματος, η εκμετάλλευση της αναγκαίας υδάτινης έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία ίδιας μορφής εκτροφής, σε παραγωγικό επίπεδο. Η μίσθωση γίνεται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 5. Για την απόδειξη της επιτυχίας ή μη της πειραματικής εκτροφής, απαιτείται η υποβολή σχετικής έκθεσης στην υπηρεσία Αλιείας της οικείας Περιφέρειας, η οποία εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την παραχώρηση ή μη της υδάτινης έκτασης.
Αν δεν παραχωρηθεί η εν λόγω υδάτινη έκταση, έναντι μισθώματος μετά την παρέλευση της τριετίας υποχρεούται ο ενεργών την πειραματική εκτροφή, να παραδώσει την έκταση στην αρχική της μορφή, απομακρύνοντας όλες τις εγκαταστάσεις του.
β) Σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, καθώς και σε Πανεπιστημιακά ή Ερευνητικά Ιδρύματα που ανήκουν στο Κράτος ή εποπτεύονται από αυτό, για ερευνητικούς σκοπούς στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και για χρονικό διάστημα που απαιτείται από το πρόγραμμα, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι πέντε (5) έτη. Μετά την παρέλευση της πενταετίας υποχρεούται ο ενεργών την ερευνητική εκτροφή, να παραδώσει την έκταση στην αρχική της μορφή, απομακρύνοντας όλες τις εγκαταστάσεις του.
γ) Σε φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα αποκλειστικά για τη δημιουργία ζωνών μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων σε εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της κτηνιατρικής υπηρεσίας.
2. Οι παραχωρήσεις της παραγράφου 1 εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τη μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων. Με την απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, η οποία υποβάλλεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3. Στην απόφαση παραχώρησης περιγράφονται ιδίως οι εγκαταστάσεις, η μέθοδος και τα προς καλλιέργεια/εκτροφή είδη, οι εκτελούμενες εργασίες, οι υποχρεώσεις του φορέα μετά τη λήξη του χρόνου της παραχώρησης της υδάτινης έκτασης με ειδική μνεία της υποχρέωσης υποβολής των αποτελεσμάτων, τόσο της πρωτότυπης μορφής καλλιέργειας όσο και των ερευνητικών προγραμμάτων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 αντίστοιχα.
4. Οι εγκαταστάσεις της παραγράφου 1 υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του άρθρου 8 του ν.4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. οικ.50129/1392/2013 (Β΄ 2405) κοινή Υπουργική απόφαση και την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην αριθ. 1958/13-1-2012 (Β΄21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
5. Μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης για εγκατάσταση πρωτότυπη μορφής καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και εφόσον αυτή κριθεί επιτυχής, δύναται, μετά από αίτηση του φορέα που πραγματοποίησε την πρωτότυπη καλλιέργεια, να παραχωρηθεί σε αυτόν η υδάτινη έκταση για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας ίδιας μορφής, για εμπορικό σκοπό, με τις διατάξεις της απευθείας μίσθωσης του άρθρου 5. Οι διοικητικές πράξεις ή γνωμοδοτήσεις συναρμόδιων αρχών που είχαν εκδοθεί κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης και βρίσκονται σε ισχύ, αν απαιτούνται για τη μίσθωση, εξακολουθούν να ισχύουν .
6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται η διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παραγράφου 4 και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 7.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:39 | ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  Άρθρο 7 Παραχώρηση των υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα
  Η πρόβλεψη της παραγράφου 4 για την υπαγωγή των πρωτότυπων μορφών καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών σε ΠΠΔ (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) έρχεται σε αντίθεση με την Υ.Α. 1958/13-1-2012 (Β’21) στην οποία προβλέπεται ότι πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και τεχνολογίες κατατάσσονται στην κατηγορία Α1, με αρμόδιο για την τροποποίηση της εν λόγω ΥΑ είναι το ΥΠΕΚΑ.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:03 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  Σε όλο το κείμενο του Άρθρου, αναφέρεται η παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα για:

  -εγκαταστάσεις πρωτότυπης μορφής καλλιέργειας,
  -εγκαταστάσεις πρωτότυπης μονάδας,
  -εγκαταστάσεις πειραματικής εκτροφής,
  -εγκαταστάσεις ερευνητικής εκτροφής.

  Η χρήση τόσων πολλών ορισμών για παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς αποσαφήνιση κάθε είδους εκτροφής, θα προκαλέσει μεγάλη σύγχυση διότι ο κάθε φορέας που θα επιθυμεί την μίσθωση θα ονομάζει την εκτροφή που θέλει να πραγματοποιήσει κατά το δοκούν. Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, πολλές από τις οποίες δεν είναι στελεχωμένες από Ιχθυολόγους, θα έχουν αδυναμία έγκρισης τέτοιων επενδύσεων.

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:50 | ΟΝΕΧ SA

  Άρθρο 7 Παράγραφος 1α
  Πρόταση Διαμόρφωσης:
  Μετά την πάροδο δεκαοχτώ (18) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης παραχώρησης και εφόσον αποδειχθεί κατά τη διάρκεια των τριών (3) ετών ή των τεσσάρων (4) ετών, σε περίπτωση παράτασης, η επιτυχία της πειραματικής εγκατάστασης, δύναται να παραχωρείται στον ίδιο φορέα, με την καταβολή μισθώματος, η εκμετάλλευση της αναγκαίας υδάτινης έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία ίδιας μορφής εκτροφής, σε παραγωγικό επίπεδο. Η μίσθωση γίνεται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 5. Για την απόδειξη της επιτυχίας ή μη της πειραματικής εκτροφής, απαιτείται η υποβολή σχετικής έκθεσης στην υπηρεσία Αλιείας της οικείας Περιφέρειας, η οποία εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την παραχώρηση ή μη της υδάτινης έκτασης, εξετάζοντας αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9.
  Σχόλια:Μετά τα τρία έτη η παραχώρηση μετατρέπεται σε μίσθωση. Ο μισθωτής θα αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που έχει κατασκευάσει επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια, μόνο εάν συντρέχει σημαντικός τυπικός λόγος σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν για τη απευθείας μίσθωση. Σκοπός είναι να παραμείνει η «επένδυση» στην Χώρα και να μην αποχωρήσει εντελώς ξαφνικά μετά από τρία ή τέσσερα χρόνια, απολύοντας εργαζόμενους, καταστρέφοντας εγκαταστάσεις κλπ.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:49 | ΟΝΕΧ SA

  Άρθρο 7
  Παράγραφος 1α
  Πρόταση Διαμόρφωσης:
  Σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για εγκατάσταση πρωτότυπης μορφής καλλιέργεια για τη Χώρα υδρόβιων οργανισμών για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και για έκταση μέχρι εκατό (100) στρέμματα. Η παραχώρηση δύναται να παραταθεί για ένα (1) ακόμα έτος, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, στην οποία αιτιολογείται η ανάγκη της παράτασης. Η πρωτοτυπία της μονάδας κρίνεται με βάση τα δεδομένα της τεχνολογίας, της διασφάλισης του περιβάλλοντος, της μεθόδου του είδους καλλιέργειας, που εφαρμόζεται κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα καθώς και με βάση τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών στη Χώρα.
  Σχόλια: Υπάρχουν πρωτότυπες καλλιέργιες οι οποίες απαιτούν περισσότερα απο δέκα (10) στρέμματα. Εκτιμούμε ότι τα εκατό (100) στρέμματα είναι απαραίτητα.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 09:49 | ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ, Μ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ

  Άρθρο 7, παρ. 1β. Να προβλέπεται η επιβολή προστίμου σε περίπτωση που ο επενδυτής αποχωρεί από τη θαλάσσια περιοχή εγκατάστασης και αδιαφορεί για την αποκατάσταση του θαλάσσιου χώρου.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:15 | ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

  Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι οι πρωτότυπες μορφές καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με την επιφύλαξη Υ.Α. 1958/13-1-2012 (Β’21). Ουσιαστικά η συγκεκριμένη διάταξη είναι άνευ αντικρίσματος καθώς σύμφωνα με την εν λόγω Υ.Α. οι πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και τεχνολογίες κατατάσσονται στο σύνολο τους στην κατηγορία Α1. Για να ισχύσει στην πράξη παραπάνω διάταξη θα πρέπει να τροποποιηθεί η ΥΑ για την κατάταξη των δραστηριοτήτων σε κατηγορίες από το ΥΠΕΚΑ.

 • Η πρόβλεψη της παραγράφου 4 για την υπαγωγή των πρωτότυπων μορφών καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις έρχεται σε αντίθεση με την Υ.Α. 1958/13-1-2012 (Β’21) στην οποία προβλέπεται ότι πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και τεχνολογίες κατατάσσονται στην κατηγορία Α1. Αρμόδιο για την τροποποίηση της εν λόγω Υ.Α. είναι το ΥΠΕΚΑ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:34 | Στέλλιος Α.

  Αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 περί διαδικασίας υπαγωγής των πρωτότυπων μορφών καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, έρχονται σε αντίθεση με την Υ.Α. 1958/13-1-2012 (Β’21). Εκεί προβλέπεται ότι πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και τεχνολογίες κατατάσσονται στην κατηγορία Α1, και ότι αρμόδιο για την τροποποίηση της εν λόγω ΥΑ είναι το ΥΠΕΚΑ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:27 | APC S.A.

  α. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1α αναφέρεται ότι, για την παραχώρηση της υδάτινης έκτασης, εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η Υπηρεσία Αλιείας της οικείας Περιφέρειας.
  Πέραν του γεγονότος ότι η αναφορά σε «Υπηρεσία Αλιείας» δεν είναι ορθή, με την προτεινόμενη διαδικασία παρακάμπτεται η καθ’ ύλη αρμόδια «Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  Να γίνει διόρθωση της διάταξης.
  β. Τα αναφερόμενα στο πρώτο μέρος της παραγράφου 5 του άρθρου, αποτελούν σχεδόν επανάληψη της διάταξης του «πρώτου μέρους» του 3ου εδαφίου της παραγράφου 1α. Θα πρέπει η παράγραφος να επαναδιατυπωθεί.
  γ. Η εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 6, να ορίζει έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  Υπάρχουν και θέματα περιβαλλοντικά που πρέπει να ρυθμιστούν.

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.