Άρθρο 23: Ανάκληση – αναστολή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Λύσης της μίσθωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 15.
β) Παράβασης των όρων λειτουργίας της μονάδας, μετά από προειδοποίηση του φορέα για συμμόρφωση σε εύλογο χρόνο, ο οποίος καθορίζεται από την αρμόδια αρχή ανάλογα με την παράβαση και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών.
γ) Μη δυνατότητας ανανέωσης – παράτασης των διοικητικών πράξεων/αδειών της παραγράφου 5 για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας.
2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων αναστέλλεται προσωρινά όταν υπάρχει κίνδυνος ασθενειών ή μετάδοσης αυτών, μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
3. Αν ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 1, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, ορίζεται προθεσμία για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και την ελευθέρωση του χώρου, ανάλογη με το είδος και την κατάσταση του πληθυσμού που εκτρέφεται και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερη των δύο (2) ετών. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται και ειδικοί όροι λειτουργίας της μονάδας, ώστε με τη λήξη της προθεσμίας να έχει εξαλιευθεί το σύνολο του πληθυσμού που εκτρέφεται και να έχουν απομακρυνθεί οι εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλονται οι κυρώσεις αυθαίρετης κατάληψης.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση λήξης της ισχύος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, χωρίς αυτή να ανανεωθεί.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:21 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

  α. Με τη θέσπιση του ξεχωριστού αυτού άρθρου, δίνεται η εντύπωση ότι «η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας» αποτελεί άλλη διοικητική πράξη, από την πράξη της μίσθωσης.
  Στο προηγούμενο άρθρο 22 (παραγρ. 4) αναφέρεται ότι «η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μίσθωση της υδάτινης έκτασης».
  Δεν προκύπτει επομένως θέμα ανάκλησης της άδειας, στην περίπτωση λήξης της μίσθωσης, παύει να ισχύει. Είναι όρος της ίδιας διοικητικής πράξης.
  Να επανεξετασθεί ο τρόπος διατύπωσης του άρθρου.
  β. Ο λόγος ανάκλησης της άδειας, που αναφέρεται στην παράγραφο 1γ, παραπέμπει σε πράξεις / άδειες της παραγράφου 5. Παράγραφος 5 δεν υπάρχει.
  Να διορθωθεί / συμπληρωθεί, η παράγραφος 1γ’.

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:29 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  Όσον αφορά την παράγραφο 1 του Άρθρου 23:

  Η υποπαράγραφος γ είναι ασαφής, καθώς δεν προσδιορίζεται σε ποιον αναφέρεται η αντικειμενική αδυναμία, στον φορέα ή στην Διοίκηση.

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:31 | APC S.A.

  Στην παράγραφο 1γ, γίνεται αναφορά σε διοικητικές πράξεις / άδειες της παραγράφου 5.
  Το άρθρο δεν έχει παράγραφο 5, ούτε προκύπτει σε ποιες άδειες / πράξεις αναφέρεται.
  Να προσδιορισθούν.

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.