Άρθρο 12: Περιορισμοί στη μίσθωση υδάτινων εκτάσεων

1. Η μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. και σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά το εθνικό δίκαιο ή κράτους μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε., η δε δραστηριότητα τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με τις οικονομίες των εν λόγω κρατών.
2. Απαγορεύεται η μίσθωση υδάτινων εκτάσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ίδρυση μονάδας υδατοκαλλιέργειας καθώς και η συμμετοχή σε δημοπρασία μίσθωσης, εφόσον για τα ως άνω πρόσωπα έχει ανακληθεί η άδεια ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία για την ανάκλησή της λόγω υπαιτιότητά τους, εντός της τελευταίας τριετίας από την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας ή από την υποβολή της αίτησης μίσθωσης υδάτινης έκτασης για τον ίδιο σκοπό.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύνανται να καθορίζονται, πέραν των περιορισμών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, πρόσθετες προϋποθέσεις – περιορισμοί για τους φορείς μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων, οι οποίες αφορούν κυρίως στην αξιοπιστία και επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, στην εμπειρία του φορέα στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, στην όλη επιχειρηματική του δραστηριότητα, στις οικονομικές του δυνατότητες και στη γενικότερη επιστημονική του ενασχόληση με αντικείμενο σχετικό με τις υδατοκαλλιέργειες.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:27 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

  Οι παράγραφος 2 και 3 να διαγραφούν.
  Η ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, έστω και με υπαιτιότητά τους, δεν αποτελεί σοβαρό λόγο, φυσικά, ή νομικά πρόσωπα να στερούνται το δικαίωμα συμμετοχής είτε σε δημοπρασία μίσθωσης, είτε για απευθείας μίσθωσης υδάτινης έκτασης.

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:31 | ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  Άρθρο 12 Περιορισμοί στη μίσθωση υδάτινων εκτάσεων
  Κρίνεται σκόπιμο να απαλειφτεί η παράγραφος 2 σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η μίσθωση υδάτινων εκτάσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ίδρυση μονάδας υδατοκαλλιέργειας καθώς και η συμμετοχή σε δημοπρασία μίσθωσης, εφόσον για τα ως άνω πρόσωπα έχει ανακληθεί η άδεια ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία για την ανάκλησή της λόγω υπαιτιότητά τους, εντός της τελευταίας τριετίας από την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας ή από την υποβολή της αίτησης μίσθωσης υδάτινης έκτασης για τον ίδιο σκοπό.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:22 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  Προτείνεται η παράγραφος 2 του Άρθρου 12 να απαλειφθεί.

  Η σκοπιμότητα της παραγράφου 2 δεν είναι βάσιμη και δεν είναι ξεκάθαρο αν αφορά τη συγκεκριμένη θέση που κινήθηκε η διαδικασία της ανάκλησης ή αν έχει συμβεί σε κάποια άλλη θέση. Δηλαδή η αποτυχία τιμωρείται με αποκλεισμό από την δραστηριότητα.

  Οι περιορισμοί στην μίσθωση υδάτινων εκτάσεων θα πρέπει να απορρέουν από τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην σύμβαση μίσθωσης καθώς και σε όλες τις πράξεις της διοίκησης που εκδίδονται για το σκοπό δημιουργίας της μονάδας.

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:43 | ΟΝΕΧ SA

  Άρθρο 12
  Παράγραφος 1
  Πρόταση: Γίνεται αναφορά στην πραγματική και καταστατική έδρα της εταιρείας. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι μία νέα εταιρεία, ακόμη και αν έχει μέτοχο πλειοψηφίας αλλοδαπή πληροί τις εν λόγω προϋποθέσεις.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:57 | ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

  Η παράγραφος 2 σύμφωνα με την οποία: «Απαγορεύεται η μίσθωση υδάτινων εκτάσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ίδρυση μονάδας υδατοκαλλιέργειας καθώς και η συμμετοχή σε δημοπρασία μίσθωσης, εφόσον για τα ως άνω πρόσωπα έχει ανακληθεί η άδεια ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία για την ανάκλησή της λόγω υπαιτιότητά τους, εντός της τελευταίας τριετίας από την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας ή από την υποβολή της αίτησης μίσθωσης υδάτινης έκτασης για τον ίδιο σκοπό», προτείνεται να διαγραφεί, ως περιοριστική στην ανάπτυξη του κλάδου.

 • Κρίνεται σκόπιμο να απαλειφτεί η παράγραφος 2, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η μίσθωση υδάτινων εκτάσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ίδρυση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η συμμετοχή σε δημοπρασία μίσθωσης, εφόσον για τα ως άνω πρόσωπα έχει ανακληθεί η άδεια ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία για την ανάκλησή της λόγω υπαιτιότητά τους, εντός της τελευταίας τριετίας από την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας ή από την υποβολή της αίτησης μίσθωσης υδάτινης έκτασης για τον ίδιο σκοπό.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 16:07 | Δημήτρης

  Σύμφωνα με την παράγραφο 2β οι μονάδες υδατοκαλλιέργειες θα πρέπει να καταβάλουν μέρος του μισθώματος στους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Εφόσον αυτό δεν προβλέπεται για καμία άλλη δραστηριότητα, γιατί θα πρέπει να εφαρμοστεί για τις υδατοκαλλιέργειες;

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:40 | Γιώργος

  Η παράγραφος 2 που λέει: «Απαγορεύεται η μίσθωση υδάτινων εκτάσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ίδρυση μονάδας υδατοκαλλιέργειας καθώς και η συμμετοχή σε δημοπρασία μίσθωσης, εφόσον για τα ως άνω πρόσωπα έχει ανακληθεί η άδεια ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία για την ανάκλησή της λόγω υπαιτιότητά τους, εντός της τελευταίας τριετίας από την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας ή από την υποβολή της αίτησης μίσθωσης υδάτινης έκτασης για τον ίδιο σκοπό», πρέπει να φύγει από το άρθρο 12. Στο μόνο που μπορεί να συμβάλλει είναι να στον περιορισμό της ανάπτυξης του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών..