Άρθρο 05: Παραχώρηση με απευθείας μίσθωση

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, δύναται να παραχωρεί υδάτινες εκτάσεις για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο άρθρο 22.
2. Η μίσθωση της παραγράφου 1 εγκρίνεται με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας με τη διαδικασία των άρθρων 25 ή 26, κατά περίπτωση, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για τη σύναψη της μίσθωσης, εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11, υπογράφεται σύμβαση, δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του μισθωτή.
3. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, για την καλή εκτέλεση αυτής, ο μισθωτής υποχρεούται:
α) είτε να προσκομίσει εγγυητική επιστολή από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποσού ίσου με δύο ετήσια μισθώματα αρχικού ύψους, η οποία επιστρέφεται με τη λήξη της μίσθωσης και εφόσον εκπληρωθούν οι όροι αυτής,
β) είτε να καταβάλλει δύο ετήσια μισθώματα του αρχικού ύψους, ως εγγύηση, τα οποία θα συμψηφίζονται τα δύο (2) τελευταία έτη της μίσθωσης.
Αν δεν τηρηθούν οι ως άνω υποχρεώσεις η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ανακαλείται αυτοδίκαια.
4. Ειδικά ως προς τη παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων φυσικών λιμνών, αυτή επιτρέπεται να γίνεται με απευθείας μίσθωση και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών σε αλιευτικό συνεταιρισμό ή σε νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει αλιευτικός συνεταιρισμός, ο οποίος έχει την καταστατική του έδρα στα διοικητικά όρια του οικείου Δήμου, όπου ανήκουν οι παραχωρούμενες υδάτινες εκτάσεις, ή σε επιχειρήσεις του εν λόγω Δήμου, ή σε ιδιώτες
Αν υπάρχει ενδιαφέρον περισσότερων του ενός από τους ανωτέρω φορείς για την εκμίσθωση των υδάτινων εκτάσεων για την παραχώρηση της έκτασης με απευθείας μίσθωση προηγείται με σειρά προτεραιότητας: α) ο αλιευτικός συνεταιρισμός, β) το νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει συνεταιρισμός, γ) η επιχείρηση του Δήμου και δ) ο ιδιώτης.
Αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από περισσότερους του ενός αλιευτικούς συνεταιρισμούς ή από περισσότερα του ενός νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει αλιευτικός συνεταιρισμός ή από περισσότερες της μίας επιχειρήσεις Δήμου ή από περισσότερους του ενός ιδιώτες, η παραχώρηση εκμετάλλευσης των υδάτινων εκτάσεων γίνεται κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6.
5. Αν μετά δυο (2) έτη από την υποβολή του αιτήματος δεν έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας το υποβληθέν αίτημα μίσθωσης απορρίπτεται.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:28 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

  α. Η διάρκεια της μίσθωσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη του Σχεδίου, να ορισθεί για είκοσι (20) έτη και όχι «μέχρι είκοσι (20) έτη».
  Η διατύπωση αυτή «μέχρι είκοσι (20) έτη» δίνει τη δυνατότητα στη Διοίκηση να ορίζει τη διάρκεια κατά την κρίση της, με ενδεχόμενο να υπάρξουν μισθώσεις πολλών «ταχυτήτων».
  β. Η προθεσμία των δύο (2) ετών, για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που ορίζεται στην παράγραφο 5, να ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που η καθυστέρηση της έκδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου μισθωτή.
  Να συμπληρωθεί ανάλογα η διάταξη.
  γ. Η προθεσμία των τριών (3) μηνών που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου και στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 για σύναψη της σύμβασης μίσθωσης, να μπορεί να παρατείνεται για ένα (1) ακόμα μήνα.

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:01 | ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  Άρθρο 5 Παραχώρηση με απευθείας μίσθωση
  Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται αναφορά στην προέγκριση μίσθωσης η οποία σύμφωνα με το άρθρο 25 προηγείται της μίσθωσης.
  Κρίνεται σκόπιμο να οριστούν οι όροι προϋποθέσεις για την έκδοση της, η διάρκεια της καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης που απορρέουν από αυτή. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να απαλειφτεί η παράγραφος 5 και να αντικατασταθεί ως εξής:
  ‘5. Στις θαλάσσιες εκτάσεις πριν την απόφαση μίσθωσης, μετά από τη σύμφωνη γνώμη των φορέων, και την εισήγηση της Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων, εκδίδεται Προέγκριση Μίσθωσης Θαλάσσιας Έκτασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.’
  6. Με την Προέγκριση Μίσθωσης Θαλάσσιας Έκτασης δεσμεύεται η θαλάσσια έκταση για τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να έχει εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων, διαφορετικά η παραπάνω απόφαση ανακαλείται αυτοδίκαια.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:31 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  Όσον αφορά την παράγραφο 1 του Άρθρου 5:

  Αναφέρεται «Το Ελληνικό Δημόσιο, δύναται να παραχωρεί υδάτινες εκτάσεις για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου,…….»

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: «……εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και υδάτινη έκταση έως 3 στρέμματα, για διατήρηση – διαχείριση ζωντανών διθύρων μαλακίων, η οποία …».

  Επίσης στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5 Αναφέρεται «……η οποία συνοδεύεται από δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 22».

  Το Άρθρο 22 όμως, για το οποίο γίνεται λόγος, αναφέρεται μόνο στην Άδεια Λειτουργίας.

  Σχετικά με την παράγραφο 5 του Άρθρου 5:

  Δεν διευκρινίζεται εάν το υποβληθέν αίτημα μίσθωσης θα απορρίπτεται και στην περίπτωση που η υπαιτιότητα μη έκδοσης της Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας δεν είναι του φορέα αλλά της Διοίκησης.

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:26 | ΟΝΕΧ SA

  Άρθρο 5 Παράγραφος 4
  Πρόταση Διαμόρφωσης:
  Αν υπάρχει ενδιαφέρον περισσότερων του ενός από τους ανωτέρω φορείς για την εκμίσθωση των υδάτινων εκτάσεων φυσικών λιμνών για την παραχώρηση της έκτασης με απευθείας μίσθωση προηγείται με σειρά προτεραιότητας: α) ο αλιευτικός συνεταιρισμός, β) το νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει συνεταιρισμός, γ) η επιχείρηση του Δήμου και δ) ο ιδιώτης. Αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από περισσότερους του ενός αλιευτικούς συνεταιρισμούς ή από περισσότερα του ενός νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει αλιευτικός συνεταιρισμός ή από περισσότερες της μίας επιχειρήσεις Δήμου ή από περισσότερους του ενός ιδιώτες, η παραχώρηση εκμετάλλευσης των υδάτινων εκτάσεων φυσικών λιμνών γίνεται κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6.

  Σχόλιο: Από τις υδάτινες εκτάσεις πρέπει να εξαιρεθούν οι θαλάσσιες.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 09:59 | ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ, Μ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ

  Άρθρο 5, παρ. 5. Απόρριψη αιτήματος εάν δεν εκδοθεί η άδεια λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση να προστεθεί «με υπαιτιότητα του επενδυτή» διότι πολλές φορές ο επενδυτής προσπαθεί να πάρει την άδειά του αλλά κάποιες δημόσιες υπηρεσίες κωλλυσιεργούν και εκφράζουν την άποψή τους με μεγάλη καθυστέρηση. Έτσι, δεν φταίει ο επενδυτής εάν μια δημόσια υπηρεσία αργεί να απαντήσει και χαθεί η ημερομηνία. Επομένως, εάν είναι απαιτιότητα του επενδυτή η καθυστέρηση τότε να μπαίνει στο αρχείο η αίτησή του, ειδάλλως εάν φταίει μια υπηρεσία τότε να μην έχει και συνέπειες ο επενδυτής.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:33 | ΠΑΣΕΓΕΣ

  Αιτιολόγηση
  Οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί που εκμεταλεύονται τα δημόσια ιχθυοτρόφα ύδατα ( λίμνες, λιμνοθάλασσες )έχουν καθιερώσει ένα ιεραρχημένο σύστημα εργασίας με στόχο την εκμετάλευση κοινών πόρων σε καθορισμένη περιοχή που συνέβαλλε στην οργάνωση της εμπορίας των αλιευμάτων.
  Οι κυριότεροι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της μορφής αυτής εκμετάλευσης και την υιοθέτηση των απευθείας μισθώσεων σύμφωνα με τους όρους χρήσης κάθε περιοχής είναι κοινωνικοοικονομικοί και περιβαλλοντικοί.

  Προτείνεται να αντικατασταθεί το κείμενο της παραγράφου 4 ως εξής:
  » Ειδικά ως προς την παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων φυσικών λιμνών επιτρέπεται να γίνεται με απευθείας μίσθωση και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15)ετών σε αλιευτικό συνεταιρισμό η σε νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει Συνεταιρισμός………η σε επιχειρήσεις του εν λόγω δήμου.
  Αν υπάρχει ενδιαφέρον περισσότερων του ενός από τους ανωτέρω φορείς για την εκμίσθωση των υδάτινων εκτάσεων για την παραχώρηση της έκτασης με απευθείας μίσθωση προηγείται με σειρά προτεραιότητας α)ο αλιευτικός συνεταιρισμός β) Το νομικό πρόσωπο που συμμετέχει συνεταιρισμός γ) η επιχείρηση του Δήμου.»

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:27 | ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

  Στην παράγραφο 5 ορίζεται ανώτατο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υποβολή του αιτήματος για την μίσθωση θαλάσσιας έκτασης μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Το διάστημα αυτό είναι πολύ σύντομο και δεν θεωρείται επαρκές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης. Επίσης σε αυτό το άρθρο δεν υπάρχει αναφορά στην προέγκριση μίσθωσης η οποία όπως προκύπτει από το άρθρο 25 προηγείται της μίσθωσης.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται να αντικατασταθεί η παράγραφος 5 και να αντικατασταθεί από τους όρους και τις προϋποθέσεις για την έκδοση της προέγκρισης μίσθωσης η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των πλωτών εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας. Κρίνεται σκόπιμο η προέγκριση μίσθωσης να εκδίδεται μετά από τη σύμφωνη γνώμη των φορέων του άρθρου 17 και τον έλεγχο συμβατότητας της προτεινόμενης επένδυσης με τον χωροταξικό σχεδιασμό. Με την προέγκριση μίσθωσης θα δεσμεύεται η θαλάσσια έκταση για διάστημα τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) επιπλέον έτη χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να έχει εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας.

 • Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται καμία αναφορά στην προέγκριση μίσθωσης η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 25, προηγείται της μίσθωσης.
  Κρίνεται σκόπιμο να οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση της, η διάρκεια της, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης που απορρέουν από αυτή. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να απαλειφτεί η παράγραφος 5 και να αντικατασταθεί ως εξής:
  5. «Στις θαλάσσιες εκτάσεις πριν την απόφαση μίσθωσης, μετά από τη σύμφωνη γνώμη των φορέων, και την εισήγηση της Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων, εκδίδεται Προέγκριση Μίσθωσης Θαλάσσιας Έκτασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  6. Με την Προέγκριση Μίσθωσης Θαλάσσιας Έκτασης δεσμεύεται η θαλάσσια έκταση για τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να έχει εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων, διαφορετικά η παραπάνω απόφαση ανακαλείται αυτοδίκαια.»

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:45 | Κώστας Μ.

  Δεν υπάρχει ούτε η ελάχιστη αναφορά στην προέγκριση μίσθωσης η οποία σύμφωνα με το άρθρο 25 προηγείται της μίσθωσης. Θα πρέπει να καθοριστούν όροι και προϋποθέσεις για την έκδοση της προέγκρισης μίσθωσης, όπως επίσης και η διάρκεια της, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:41 | APC S.A.

  α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου, αλλά και στα άρθρα 6 και 11 για μισθώσεις και αναμισθώσεις υδάτινων εκτάσεων αναφέρεται ως διάρκεια το χρονικό διάστημα «μέχρι είκοσι (20) έτη».
  Αυτό θα δημιουργήσει μείζον πρόβλημα, γιατί δίνεται στη Διοίκηση η δυνατότητα να ορίσει τη διάρκεια 5, 10 ή 15 έτη κατά την κρίση της. Έτσι μπορεί να έχουμε μισθώσεις διαφόρων ταχυτήτων, όχι μόνο μεταξύ των περιοχών διαφορετικών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αλλά και στην περιοχή της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  Η διάρκεια της μίσθωσης, πρέπει να είναι συγκεκριμένη και υποχρεωτική για τη Διοίκηση.
  Σημειώνεται, η αντίφαση με την αναφερόμενη διάρκεια μίσθωσης στο άρθρο 7 (παργρ. 1α – 3ο εδάφιο) που ορίζεται για χρονικό διάστημα «είκοσι (20) ετών» (χωρίς το μέχρι).

  β. Στην ίδια παράγραφο 1 του άρθρου 5, γίνεται αναφορά για «δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22».
  Το άρθρο 22, δεν περιλαμβάνει σχετική διάταξη.

  γ. Στην παράγραφο 4, για την παραχώρηση υδάτινων εκτάσεων, φυσικών λιμνών δεν αναφέρεται ποιες κατηγορίες μονάδων αφορά η παραχώρηση (εντατικής, ημιεντατικής ή εκτατικής μορφής).
  Προτείνεται να συμπληρωθεί και η διάταξη να αφορά τις μονάδες εντατικής και ημιεντατικής μορφής.

  δ. Παράγραφος 5

  Η οριζόμενη προθεσμία των δύο (2) ετών, για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, δεν θα πρέπει να ισχύει όταν αυτή παραβιάζεται, χωρίς υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου για τη μίσθωση.
  Να συμπληρωθεί ανάλογα η διάταξη.

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 10:41 | Κώστας Κουκάρας

  Στο άρθρο 5 και στην παράγραφο 1 γίνεται αναφορά για τη διάρκεια μίσθωσης σε εντατικές και ημιεντατικές μονάδες. Θεωρώ ότι το αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τις μισθώσεις σε λιμνοθάλασσες που μπορεί να εφαρμόζουν την εκτατική ή ημιεντατική μέθοδο εκτροφής. Γενικά οι λιμνοθάλασσες λείπουν τελείως από το σχέδιο νόμου και αν η πρόθεση είναι να συμπεριληφθούν στις φυσικές λίμνες, εκτιμώ ότι θα δημιουργήσει προβλήματα και σύγχυση.

  Στο άρθρο 5 και στην παράγραφο 4 γίνεται αναφορά ότι παραχωρούνται υδάτινες εκτάσεις φυσικών λιμνών για 15 χρόνια σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς ή σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχει αλιευτικός συνεταιρισμός.
  Αν οι συντάκτες του σχεδίου ενδιαφέρονται πραγματικά για την προώθηση των αλιευτικών συνεταιρισμών θα πρέπει να αποφευχθούν αποτυχημένα παραδείγματα του παρελθόντος. Γι αυτό, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να προστεθούν ορισμένα κριτήρια, όπως:
  α) ο αλιευτικός συνεταιρισμός να είναι “υγιής”, να έχει φέρει δηλαδή σε πέρας και με επιτυχία τυχόν μίσθωση του παρελθόντος,
  β) να μην έχει “βεβαρυμένο” παρελθόν και να έχει αποτύχει στην υλοποίηση χρηματοδότησης για παλιότερη μίσθωση. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζονται και τα μέλη του αλιευτικού συνεταιρισμού.
  γ) Να εξετάζεται η ημερομηνία σύστασης του συνεταιρισμού και το κυρίως επάγγελμα της πλειοψηφίας των μελών του. Είναι γνωστό στο παρελθόν ότι για να μισθωθούν υδάτινες εκτάσεις συστήνονταν συνεταιρισμοί σε λίγες ημέρες πριν τη μίσθωση με “κατά φαντασία” αλιείς.
  δ) Στην περίπτωση του νομικού προσώπου ο αλιευτικός συνεταιρισμός θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το 50-60% των μετοχών του. Ειδάλλως, η συμμετοχή των αλιευτικών συνεταιρισμών θα αποτελεί το άλωθι για τη μίσθωση από ιδιώτες.

  Στο άρθρο 5 και στην παράγραφο 5 γίνεται αναφορά ότι “αν μετά δυο (2) έτη από την υποβολή του αιτήματος δεν έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας το υποβληθέν αίτημα μίσθωσης απορρίπτεται.”
  Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει αναφορά ότι η εν λόγω περίπτωση θα πρέπει να ισχύει μόνο όταν την ευθύνη τη φέρει αποκλειστικά ο μισθωτής. Δυστυχώς δεν είναι λίγα τα παραδείγματα, ότι μετά από 3 και 4 χρόνια δεν έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες για να υλοποιηθούν αναγκαίες επεμβάσεις για τη λειτουργία της μονάδας, ακόμα και αν ο μισθωτής έχει υποβάλλει εγκαίρως τις απαραίτητες μελέτες.

  Κώστας Κουκάρας
  Βιολόγος
  ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε.