Άρθρο 09: Αναμίσθωση

1. α) Οι παραχωρήσεις των άρθρων 5, και 7 ανανεώνονται με απευθείας μίσθωση (αναμίσθωση) στον ίδιο μισθωτή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη και περισσότερες από μία φορές, εφόσον η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία και έχουν τηρηθεί οι όροι που περιλαμβάνονται στην απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15.
β) Προϋποθέσεις για την ανανέωση παραχώρησης με αναμίσθωση είναι οι εξής:
αα) Να έχουν πραγματοποιηθεί οι επενδύσεις και
ββ) Να έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.
2. Η διάρκεια κάθε νέας μίσθωσης αρχίζει από τη λήξη της διάρκειας της προηγούμενης. Η νέα μίσθωση καταρτίζεται κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου της προηγούμενης, μετά από αίτηση του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη αυτής, με σχετική πράξη, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της μίσθωσης, σύμφωνα το άρθρο 24.
3. Η αναμίσθωση επιτρέπεται να γίνει και πριν από τη λήξη της προηγούμενης μίσθωσης, εφόσον ο μισθωτής το ζητήσει για λόγους που αφορούν στην πραγματοποίηση νέων επενδύσεων ή/και την υπαγωγή του σε αναπτυξιακούς νόμους, ή προγράμματα που απαιτούν μεγαλύτερη διάρκεια από το υπόλοιπο της μίσθωσης.
Στις περιπτώσεις αυτές ο μέγιστος χρόνος διάρκειας της νέας μίσθωσης είναι μέχρι είκοσι (20) έτη, που αρχίζει από την ημερομηνία ανανέωσής της.
4. Αν η μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ή λήξει χωρίς ανανέωση στο πρόσωπο του ίδιου μισθωτή και εφόσον ο μισθωτής δηλώσει εγγράφως ότι δεν ενδιαφέρεται για την αναμίσθωση, τότε η χρήση αυτών παραχωρείται μόνο με δημοπρασία για την ίδρυση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
Αν σε διάστημα τριών (3) ετών από τη λήξη της μίσθωσης, ή μη ανανέωσής της μετά τη λήξη της στον ίδιο μισθωτή, δεν καταστεί δυνατή η μίσθωση με δημοπρασία μετά από δύο (2) τουλάχιστον δημοπρασίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις, το μίσθωμα, οι εγγυήσεις που κατατίθενται, η κατακύρωση του αποτελέσματος, η κατάρτιση της σύμβασης και κάθε σχετικό θέμα για τη διεξαγωγή δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:58 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

  α. Η παράγραφος 4 του άρθρου είναι λάθος.
  Πρότασή μας είναι, να εφαρμόζεται η διαδικασία μίσθωσης με δημοπρασία, όταν ο μισθωτής ενδιαφέρεται για την αναμίσθωση της έκτασης και δεν του παραχωρείται από τη Διοίκηση.
  Όταν “δεν ενδιαφέρεται” δεν υπάρχει λόγος να γίνει μίσθωση με δημοπρασία.
  β. Να προστεθεί διάταξη στο άρθρο που να ορίζει ότι αναμίσθωση, με απευθείας μίσθωση, γίνεται και στις περιπτώσεις που η αρχική μίσθωση έχει γίνει με δημοπρασία.

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:00 | ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  Άρθρο 9 Αναμίσθωση
  Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι αν η μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ή λήξει χωρίς ανανέωση στο πρόσωπο του ίδιου μισθωτή και εφόσον ο μισθωτής δηλώσει εγγράφως ότι δεν ενδιαφέρεται για την αναμίσθωση, τότε η χρήση αυτών παραχωρείται μόνο με δημοπρασία για την ίδρυση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
  Για την παραπάνω διάταξη ο ΣΕΘ είχε εξαρχής διατυπώσει τις επιφυλάξεις του και είχε υιοθετηθεί η πρόταση του Γ.Γ ΥΠΑΑΤ κου Κορασίδη σύμφωνα με την οποία η επιλογή του φορέα να γίνεται με διαδικασία μοριοδότησης. Προτείνεται η παράγραφος 4 να διαμορφωθεί ως εξής:
  4. Εάν η μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, ή λήξει χωρίς ανανέωση στο πρόσωπο του ίδιου μισθωτή, ή εάν ο μισθωτής δηλώσει εγγράφως ότι δεν ενδιαφέρεται για την αναμίσθωση, τότε η χρήση αυτών παραχωρείται για την ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας με διαδικασία μοριοδότησης και εφόσον προκύψει ισοβαθμία με δημοπρασία, οι όροι και τα κριτήρια της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  Εάν σε διάστημα τριών ετών από τη λύση της μίσθωσης ή μη ανανέωσής της μετά τη λήξη της στον ίδιο μισθωτή, δεν καταστεί δυνατή η μίσθωση με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. εφαρμόζονται οι σχετικές, με την απ’ ευθείας μίσθωση διατάξεις.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:45 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  Αναφορικά με την υποπαράγραφο β της παραγράφου 1 του Άρθρου, στις προϋποθέσεις για την ανανέωση παραχώρησης, δεν συμπεριλαμβάνεται η βασική προϋπόθεση λειτουργίας της μονάδας για το χρονικό διάστημα που προηγείται της ανανέωσης.

  Σχετικά με την παράγραφο 4 του Άρθρου 9, θα μπορούσε να απαλειφθεί καθώς η λήξη της μίσθωσης για οποιονδήποτε λόγο, συνεπάγεται επαναφορά του θαλάσσιου χώρου στην αρχική του κατάσταση και κατόπιν ακολουθείται η διαδικασία μίσθωσης του Άρθρου 5. Οι όποιες κυρώσεις απευθύνονται στον φορέα μίσθωσης που υπέστη την ανάκληση και δεν θα έπρεπε να σχετίζονται με την διαδικασία μίσθωσης του θαλάσσιου χώρου στον οποίο αναφέρεται η ανάκληση.

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:31 | ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 αναφέρεται ότι αν η μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ή λήξει χωρίς ανανέωση στον ίδιο μισθωτή και εφόσον ο μισθωτής δηλώσει εγγράφως ότι δεν ενδιαφέρεται για την αναμίσθωση, τότε η χρήση αυτών παραχωρείται για την ίδρυση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας μόνο με δημοπρασία. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το κόστος των μισθώσεων. Αντί αυτού προτείνεται οι θαλάσσιες εκτάσεις που απελευθερώνονται, σε περίπτωση που προκύψει ενδιαφέρον περισσότερων του ενός φορέα να ακολουθείται διαδικασία μοριοδότησης.

 • Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι αν η μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ή λήξει χωρίς ανανέωση στο πρόσωπο του ίδιου μισθωτή και, εφόσον ο μισθωτής δηλώσει εγγράφως ότι δεν ενδιαφέρεται για την αναμίσθωση, τότε η χρήση αυτών παραχωρείται μόνο με δημοπρασία για την ίδρυση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
  Για την παραπάνω διάταξη εκφράζουμε τις επιφυλάξεις και προτείνουμε η επιλογή του φορέα να γίνεται με διαδικασία μοριοδότησης. Προτείνεται η παράγραφος 4 να διαμορφωθεί ως εξής:
  4. Εάν η μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, ή λήξει χωρίς ανανέωση στο πρόσωπο του ίδιου μισθωτή, ή εάν ο μισθωτής δηλώσει εγγράφως ότι δεν ενδιαφέρεται για την αναμίσθωση, τότε η χρήση αυτών παραχωρείται για την ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας με διαδικασία μοριοδότησης, οι όροι και τα κριτήρια της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εφόσον προκύψει ισοβαθμία, ακολουθείται η διαδικασία της δημοπρασίας.
  Εάν σε διάστημα τριών ετών από τη λύση της μίσθωσης, ή σε περίπτωση μη ανανέωσής της στον ίδιο μισθωτή μετά τη λήξη της, δεν καταστεί δυνατή η μίσθωση με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται οι σχετικές με την απ’ ευθείας μίσθωση διατάξεις.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:59 | APC S.A.

  α. Η παραπομπή στο άρθρο 7 που γίνεται στην παράγραφο 1α είναι λάθος.
  Αναμίσθωση των παραχωρήσεων υδάτινης έκτασης χωρίς αντάλλαγμα, δεν έχει νόημα και μάλιστα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη.
  Υπάρχει μόνο η έννοια της παράτασης που ρυθμίζεται στο σχετικό άρθρο (7). Η μίσθωση της έκτασης, μετά την επιτυχή «εγκατάσταση πρωτότυπης μορφής καλλιέργειας» σε παραγωγικό επίπεδο είναι αρχική μίσθωση και γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 στο οποίο και μόνο θα πρέπει να γίνει αναφορά στην παράγραφο 1α. Επίσης, να συμπληρωθεί, προκειμένου για αναμίσθωση με απευθείας μίσθωση να γίνεται και σε περιπτώσεις υδάτινων εκτάσεων των οποίων η πρώτη μίσθωση έγινε με δημοπρασία.

  Να γίνει διόρθωση.

  β. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1β είναι πλεονασμός, καθόσον και οι δύο αποτελούν βασικούς όρους της «άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» και καλύπτονται από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
  γ. Η παράγραφος 4 όπως έχει διατυπωθεί, είτε πρόκειται για λάθος, είτε είναι χωρίς αντικείμενο.
  Αν ο μισθωτής μιας υδάτινης έκτασης, δηλώσει «ότι δεν ενδιαφέρεται για την ανανέωση της μίσθωσης», δεν υπάρχει λόγος να μισθωθεί η έκταση με δημοπρασία (πρόσθετες και χρονοβόρες διαδικασίες).
  Θα έχει νόημα να γίνει μίσθωση με δημοπρασία, για την προστασία του, αν αυτός έχει ενδιαφέρον για την αναμίσθωση και η Διοίκηση δεν του παραχωρεί την έκταση.
  Θα πρέπει να επανεξετασθεί η σκοπιμότητα της διάταξης, ή να διορθωθεί ανάλογα.

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.