Άρθρο 26: Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία συνοδεύεται από δικαιολογητικά που αφορούν τη ιδιοκτησία/μίσθωση της έκτασης, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την αδειοδότηση των χερσαίων εγκαταστάσεων της μονάδας, τα οποία εκδίδονται με τη διαδικασία των παραγράφων 2 έως 4 κατά περίπτωση.
2. Ιδιοκτησία/μίσθωση της έκτασης:
Για την απόδειξη της ιδιοκτησίας/μίσθωσης της έκτασης ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης της έκτασης.
3. Περιβαλλοντική αδειοδότηση:
α) Για μονάδες κατηγορίας Α΄ του ν.4014/2011 ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ή στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση, συνοδευόμενη από φάκελο με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011.
Αν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος ελέγχει τα δικαιολογητικά και εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών διαβιβάζει το φάκελο στις συναρμόδιες Υπηρεσίες για γνωμοδότηση, όπου αυτό απαιτείται.
Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, ενημερώνεται άμεσα και εγγράφως ο ενδιαφερόμενος φορέας και τάσσεται προθεσμία ενός (1) μηνός, από την παραλαβή της έγγραφης ενημέρωσης, για τη συμπλήρωσή τους.
Μετά τη συγκέντρωση των ως άνω γνωμοδοτήσεων ολοκληρώνει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη συνεργασία της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων και εκδίδεται η Α.Ε.Π.Ο., η οποία μεταξύ των άλλων κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο φορέα.
β) Για μονάδες κατηγορίας Β΄ του ν.4014/2011, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και τη συνεργασία της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων, προκειμένου αυτή να ληφθεί υπόψη κατά την έκδοση της άδειας.
4. Αδειοδότηση χερσαίων εγκαταστάσεων της μονάδας:
Για την αδειοδότηση των χερσαίων εγκαταστάσεων της μονάδας, τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στις ισχύουσες, κατά περίπτωση, διατάξεις της νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας (ν.2971/2001), της δασικής και πολεοδομικής νομοθεσίας καθώς και του ν. 4061/2012.
Σε περίπτωση που στην περιοχή ίδρυσης της μονάδας δεν έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές του αιγιαλού και της παραλίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλει σχετική αίτηση στην Κτηματική Υπηρεσία, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.2971/2001.
5. Η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, εξετάζει το φάκελο αδειοδότησης της μονάδας, ο οποίος της έχει διαβιβασθεί από τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αφού προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, διατυπώνει εγγράφως τις απόψεις της προς αυτήν, σχετικά με το αν πληρούνται ή όχι οι απαιτήσεις των άρθρων 8, 9 και 10 του π.δ. 28/2009 και, αν το κρίνει αναγκαίο, προτείνει συγκεκριμένους όρους, σύμφωνα με το ίδιο ως άνω π.δ., προκειμένου αυτοί να περιληφθούν στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.
6. α) Μετά τα ανωτέρω και μετά τον καθορισμό των οριογραμμών του αιγιαλού και παραλίας, αν έχει εφαρμογή, η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εφόσον διαπιστώσει:
αα) ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και
ββ) τη συμβατότητα της μονάδας με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑ-Υ).
β) Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο φορέα, στη Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων της Γενικής Δ/νης Αλιείας και στη Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή της περιοχής εγκατάστασης της μονάδας, αν πρόκειται για εγκαταστάσεις που η λειτουργία τους συνδέεται με τα θαλάσσια ύδατα.
7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:21 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

  α. Για την παράγραφο 1, ισχύουν οι απόψεις μας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και για την παράγραφο 1 του άρθρου 25. Η παράγραφος να επαναδιατυπωθεί και απλά να παραπέμπει στη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
  β. Στην παράγραφο 6 αναφέρεται «μετά τα ανωτέρω». Δεν γίνεται σαφές σε τι αφορά. Πρέπει να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες παραγράφους, ή συγκεκριμένες ενέργειες, ή πράξεις.

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:47 | ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  4. Χερσαίες συνοδές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.
  Το παρόν πλαίσιο περιλαμβάνει μόνο τις πλωτές και χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής. Όμως για να είναι δυνατή η λειτουργία των εγκαταστάσεων εκτροφής αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από συνοδές ή υποστηρικτικές χερσαίες (συμπεριλαμβανομένων των ιχθυογεννητικών σταθμών) υποδομές για τις οποίες η διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και χρονοβόρα.
  Είναι δεδομένο ότι για την περεταίρω απλοποίηση των διαδικασιών απαιτούνται οριζόντιες ρυθμίσεις (περιβαλλοντική αδειοδότηση, αιγιαλός κτλ), θεωρούμε όμως ότι εάν συμπεριληφθούν στο παρόντα νόμο οι χερσαίες εγκαταστάσεις (πέρα των χερσαίων εγκαταστάσεων εκτροφής) θα επιτευχθεί η κωδικοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης τους και θα καταστεί σαφές το πλαίσιο λειτουργίας τους. Επιπλέον η αδειοδότηση τους από την «υπηρεσία μίας στάσης» θα συμβάλλει στον περιορισμό του απαιτούμενου χρόνου.
  Η εξαίρεση των χερσαίων συνοδών και υποστηρικτικών υποδομών καθιστά τον νόμο αποσπασματικό και αναποτελεσματικό.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:50 | ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  Άρθρο 26 Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής
  Ισχύουν τα αντίστοιχα σχόλια των άρθρων 1 και 25 και της παραγράφου 5 του άρθρου 22.
  Επίσης στην παράγραφο 6α προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μετά τον καθορισμό των οριογραμμών του αιγιαλού και παραλίας, αν έχει εφαρμογή, όμως εφόσον προβλέπονται έργα επί του αιγιαλού και της παραλίας δεν είναι δυνατό να εκδίδεται άδεια λειτουργίας μόνο με τον καθορισμό των οριογραμμών χωρίς να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση παραχώρησης για απλή χρήση ή εκτέλεσης έργων από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:57 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  Επισημαίνεται ότι το Άρθρο 26 παραπέμπει προφανώς στις χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής του Άρθρου 1, υποπαράγραφο ζ (αα) της παραγράφου 2, το οποίο δεν περιγράφει αναλυτικά σε ποιες εγκαταστάσεις αναφέρεται. Το γεγονός αυτό προκαλεί σύγχυση. Επιπλέον, δεν συμπεριλαμβάνει τις χερσαίες εγκαταστάσεις των υποπαραγράφων ζ (ββ) και ζ (γγ) της παραγράφου 2.

  Γενικά, όσον αφορά ολόκληρο το Άρθρο 26, έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

  -Για κάθε έναν τύπο χερσαίων εγκαταστάσεων ξεχωριστά, θα έπρεπε να αναφέρεται στο Άρθρο ποιες Άδειες είναι αναγκαίες για να συμπεριληφθούν στην Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας της μονάδας. Αντ’ αυτού, το Άρθρο 26 εκτός από γενικόλογο, είναι ελλιπές, ακόμα και ανακριβές.

  -Η ταλαιπωρία των φορέων που θα κληθούν να εκδώσουν παρόμοια Άδεια θα είναι μεγαλύτερη από αυτήν που επικρατεί σήμερα, διότι στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθυστερήσεις κλπ., θα προστεθεί η ασάφεια και η σύγχυση.

  -Για την λειτουργία χερσαίων εγκαταστάσεων (είτε εκτροφής, είτε συνοδών, είτε υποστηρικτικών εγκαταστάσεων), προφανώς είναι απαραίτητες διοικητικές πράξεις (από την νομοθεσία άλλων υπηρεσιών – Υπουργείων που εμπλέκονται), οι οποίες δεν αναφέρονται καθόλου.

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:40 | ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

  Ισχύουν τα αντίστοιχα σχόλια των άρθρων 1 και 25 για την αδειοδότηση των χερσαίων συνοδών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, καθώς και της παραγράφου 5 του άρθρου 22 για τις λοιπές άδειες που παιτούνται για την ίδρυση χερσαίων εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν γίνεται καμία αναφορά στο νόμο.
  Στην παράγραφο 6α προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μετά τον καθορισμό των οριογραμμών του αιγιαλού και παραλίας, αν έχει εφαρμογή. Το πρόβλημα είναι ότι εφόσον προβλέπεται η υλοποίηση έργων επί του αιγιαλού και της παραλίας δεν είναι δυνατό να εκδίδεται άδεια λειτουργίας μόνο με τον καθορισμό των οριογραμμών τους. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έκδοση σχετικής απόφασης παραχώρησης για απλή χρήση ή εκτέλεσης έργων από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

 • Ισχύουν τα αντίστοιχα σχόλια για τις αντίστοιχες παραγράφους του άρθρου 25 και της παραγράφου 5 του άρθρου 22.
  Επίσης, στην παράγραφο 6α προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μετά τον καθορισμό των οριογραμμών του αιγιαλού και παραλίας, αν έχει εφαρμογή, όμως εφόσον προβλέπονται έργα επί του αιγιαλού και της παραλίας δεν είναι δυνατό να εκδίδεται άδεια λειτουργίας μόνο με τον καθορισμό των οριογραμμών χωρίς να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση παραχώρησης για απλή χρήση ή εκτέλεσης έργων από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 16:29 | Κ. Θανόπουλος

  Στην παράγραφο 6α λέει το άρθρο 26 ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μετά τον καθορισμό των οριογραμμών του αιγιαλού και παραλίας, (αν έχει εφαρμογή). Εφόσον προβλέπεται η υλοποίηση έργων επί του αιγιαλού και της παραλίας είναι δυνατό να εκδίδεται άδεια λειτουργίας μόνο με τον καθορισμό των οριογραμμών τους; Δεν θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έκδοση σχετικής απόφασης παραχώρησης για απλή χρήση ή εκτέλεσης έργων από την αρμόδια Υπηρεσία;

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:54 | APC S.A.

  α. Στην περίπτωση των μονάδων εκτροφής σε χερσαίες εγκαταστάσεις, συμβαίνει και οι συνοδές και οι τυχόν υποστηρικτικές εγκαταστάσεις να είναι επίσης χερσαίες.

  Έτσι δημιουργείται κάποια σύγχυση όταν χρησιμοποιείται ο όρος «χερσαίες εγκαταστάσεις» σε τι αφορά.
  Θα πρέπει επομένως σε κάθε περίπτωση να γίνεται η σχετική διευκρίνιση.

  β. Για την παράγραφο 1 του άρθρου ισχύει η παρατήρηση που έχει γίνει και για την παράγραφο 1 του άρθρου 25.

  γ, Η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, δεν προκύπτει σε ποιο στάδιο της διαδικασίας ενημερώνεται και σε ποιο βαθμό πληρότητας είναι ο φάκελος που έχει στη διάθεσή της.
  Χρειάζεται να γίνει πιο συγκεκριμένη η διαδικασία.

  δ. Στην παράγραφο 6α η αναφορά «μετά τα ανωτέρω» δεν είναι σαφής σε τι αναφέρεται (ανωτέρω παράγραφο, ανωτέρω παραγράφους και ποιες). Να ορισθούν «τα ανωτέρω».

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να αναφέρεται ο πλήρης τίτλος του ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 20:09 | Κολιός Παναγιώτης

  Υπηρεσία μιας στάσης
  Ένα από τα βασικά προβλήματα του κλάδου είναι ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται (περισσότερο και από 2 χρόνια) για την αδειοδότηση και βεβαίως πολλά χρήματα . Μια από τις βασικές εξαγγελίες του ΥΠΑΤ είναι η υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση που όμως στο σχέδιο νόμου δεν υπάρχει. Στα άρθρα 25 &26 που περιγράφεται η διαδικασία για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτών και χερσαίων εγκαταστάσεων περιγράφεται εν πολλοίς η δαιδαλώδης διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα, ενώ η πολυδιαφημιζόμενη υπηρεσία μιας στάσης δεν αναφέρεται πουθενά. Επίσης δεν αναφέρεται ευκρινώς (απλώς υπονοείται) ότι η απάντηση των συναρμόδιων υπηρεσιών πρέπει να είναι σε ένα δίμηνο αλλιώς να θεωρείται θετική

 • 21 Φεβρουαρίου 2014, 20:28 | ΣΤΕΛΙΟΣ – ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  Προς όλους τους φορείς του Υπουργείου

  Είμαστε δυο νέοι 25 ετών και μετά από μεγάλες προσπάθειες για να βρούμε εργασία στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα χωρίς αποτέλεσμα βέβαια και μετά από πολλή σκέψη αποφασίσαμε να στήσουμε τη δική μας δουλειά.Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε μια δουλειά στον τομέα που έχουμε σπουδάσει.Το πρώτο βήμα ήταν να αγοράσουμε την έκταση που θα στήσουμε την επιχείρησή μας. Μετά την αγορά απευθυνθήκαμε στο ανάλογο τμήμα που είναι αρμόδιο για την υδατοκαλλιέργεια. Εκτός του ότι απαιτούνται πολλές άδειες είναι πολύ χρονοβόρες και πολύ δαπανηρές για μια τέτοια επιχείρηση. Ξέρετε ότι μόνο για την άδεια των δεξαμενών μας ζήτησαν 70.000 Ευρώ; Δε μπορεί για δεξαμενές καλλιέργειας ψαριών να απαιτείται άδεια οικοδομική. Το θεωρώ παράλογο γιατί δεν το κάνουμε για χόμπι. Αλλά και με τις συζητήσεις που κάνουμε στις διάφορες υπηρεσίες το θεωρούν και αυτοί παράλογο αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μας κόπηκαν τα φτερά, σκεφτήκαμε ότι δεν πρόκειται να στήσουμε τη δική μας επιχείρηση. Απογοητευτήκαμε τόσο πολύ που σκεφτήκαμε με αυτά τα χρήματα να αγοράσουμε μια έτοιμη μονάδα σε γειτονικό κράτος. Είμαστε σε μια ηλικία που μπορούμε να δημιουργήσουμε και να προσφέρουμε σε αυτό το κράτος αλλά με αυτά που συναντάμε νιώθουμε ότι το ίδιο μας το κράτος μας διώχνει από τον τόπο μας. Σε αυτούς τους καιρούς που κανένας τρελός δεν επενδύει στην Ελλάδα λόγω της παράλογης γραφειοκρατίας αλλά και του οικονομικού προβλήματος είναι καιρός να μας αποδείξετε ότι το κράτος είναι πρόθυμο να σταθεί δίπλα στους νέους επιχειρηματίες και να μην κάνει τα απλά δύσκολα.

  Σας ευχαριστώ πολύ,
  Στέλιος Κελεσίδης, Βαγγέλης Πετρίδης