Άρθρο 12 – Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα:
α. Τμήμα Φιλοσοφίας και
β. Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ενώ ο Τομέας Ψυχολογίας εντάσσεται στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.
2. Τα νέα Τμήματα εντάσσονται στη Φιλοσοφική Σχολή.
3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
4. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των νέων Τμημάτων διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 και τα προγράμματα θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011. Έως τις 31-8-2019 οι Γενικές Συνελεύσεις του Τομέα Φιλοσοφίας και του Τομέα Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. καταρτίζουν προσχέδιο του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αντίστοιχα.
5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
6. Σε κάθε ένα από τα νέα Τμήματα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. κατανέμεται με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. στα δύο νέα Τμήματα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
7. Τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν κατανεμηθεί στους τομείς Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του κατατεμνόμενου Τμήματος εντάσσονται στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ψυχολογίας, αντίστοιχα. Για την κατανομή και ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όσα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες έχουν διατηρηθεί στο κατατεμνόμενο τμήμα κατανέμονται και εντάσσονται σε ένα από τα τρία ως άνω Τμήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
8. Στα νέα Τμήματα λειτουργεί από την 1-9-2019 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως την 31η-10-2019 οπότε και αναδεικνύεται πρόεδρος με εκλογική διαδικασία, άλλως έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Η θητεία του εκλεγέντος Προέδρου λήγει την 31η Αυγούστου του οικείου ακαδημαϊκού έτους. Ως τις 31 Αυγούστου παρατείνεται και η θητεία των εκλεγμένων εκπροσώπων των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του τελευταίου έτους της θητείας του Προέδρου. Οι πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.
9. Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), το οποίο υπηρετεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τμήμα Φ.Π.Ψ., κατανέμεται και εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στα νέα Τμήματα και στο Τμήμα Ψυχολογίας, με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανάλογα με τον Τομέα του Τμήματος Φ.Π.Ψ. στον οποίο καθένας υπηρετεί. Οι θέσεις που κατέχουν μεταφέρονται ταυτοχρόνως με την πράξη κατανομής και ένταξής τους στα νέα Τμήματα. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού, εξέλιξης ή μετακίνησης συνεχίζονται από ένα από τα τρία (3) Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή Ψυχολογίας, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
10. Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού, η σύμβαση των οποίων δεν λήγει μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, εντάσσονται στα νέα Τμήματα και στο Τμήμα Ψυχολογίας, με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την ένταξη. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς με το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη της σύμβασής του.
11. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018 και όσοι εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εντάσσονται από την κατάτμηση σε ένα από τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή Ψυχολογίας ως εξής:
α) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Φιλοσοφίας, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εντάσσονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας,
β) οι φοιτητές της παιδαγωγικής κατεύθυνσης, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εντάσσονται ή στο Τμήμα Φιλοσοφίας ή στο Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
γ) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχουν δικαίωμα να ενταχθούν σε οποιοδήποτε από τα δύο νέα Τμήματα ή το Τμήμα Ψυχολογίας.
Η ένταξη γίνεται ύστερα από δήλωση προτίμησης που υποβάλλει ο φοιτητής και απόφαση της Συγκλήτου και η εγγραφή του φοιτητή γίνεται στο αντίστοιχο εξάμηνο. Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και δεν ανακαλείται. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος υποδοχής, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Φ.Π.Ψ. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.
12. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και όσοι από τους φοιτητές της παρ. 11 δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και λαμβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται τα όργανα που είναι αρμόδια μεταξύ των οργάνων των δύο νέων Τμημάτων, για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ., την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του κατατεμνόμενου Τμήματος. Στο Τμήμα αυτό περιέρχεται και το αρχείο του Τμήματος Φ.Π.Ψ., όσον αφορά φοιτητικά θέματα, μετά την παύση της διοικητικής λειτουργίας του, σύμφωνα με την παρ. 8.
13. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν στο κατατεμνόμενο Τμήμα κατανέμονται στα τρία ως άνω Τμήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του κατατεμνόμενου Τμήματος εντάσσονται σε ένα από τα τρία ως άνω Τμήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 17:34 | Αλέξανδρος

  Είναι πολύ άδικο να εξαιρούνται οι εισαχθέντες το 2014 και αυτό έχει προκαλέσει την αγανάκτησή τους. Γιατί το έτος εισαγωγής τους να τους χαντακώνει από τη στιγμή που είναι ενεργοί φοιτητές και το πάσο τους ισχύει ως το 2020 ; Πού πήγε η ισότητα ; Ας το ξανασκεφτεί το Υπουργείο ούτως ώστε να διορθωθεί αυτή η τεράστια αδικία.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 17:14 | Ε.Δ.

  Ως μητέρα φοιτητή του τμήματος ΦΠΨ ΕΚΠΑ ο οποίος εισήχθη με πανελλαδικές το ακαδ.έτος 2015-2016, θεωρώ άνισο το να αποκλείονται ενεργοί φοιτητές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου καθώς όσοι φοιτητές εισήχθησαν κατά το ακαδημαικό έτος 2015-2016 και πριν δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου και υποχρεούνται να αποφοιτήσουν από το υφιστάμενο τμήμα ΦΠΨ.
  Είναι δίκαιο και σύννομο να δοθούν ίσα δικαιώματα σε όλους τους ενεργούς φοιτητές του τμήματος. Ενεργοί φοιτητές είναι αυτοί που εντάσσονται στο ν+2 και διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα.
  Παρακαλούμε θερμώς τον Αξιότιμο κ. Υπουργό όπως λάβει υπόψη του την επιθυμία της πλειοψηφίας των ενεργών φοιτητών του ΦΠΨ ΕΚΠΑ οι οποίοι έχουν επιλέξει την κατεύθυνση της ψυχολογίας, να ενταχθούν και αυτοί στον Νόμο και να μπορέσουν να αποφοιτήσουν από το τμήμα Ψυχολογίας.
  Με τιμή κι εμπιστοσύνη στον κ. Υπουργό για την αποκατάσταση του δικαίου, παρακαλούμε να συμπεριληφθούν και οι ενεργοί φοιτητές (ν+2) στις διατάξεις του νόμου, για να έχει υπόσταση και σκοπό η δημόσια διαβούλευση.
  Σε αντίθετη περίπτωση, μία διεκδίκηση, διά τη δικαστικής οδού, για τα ίσα δικαιώματα των ενεργών φοιτητών, θα ήταν μονόδρομος, όμως εν μέσω κρίσης, αυτό θα ήταν ένα επιπλέον οικονομικό βάρος για τις οικογένειες των φοιτητών.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 16:18 | Τρισεύγενη Γεωργακοπούλου

  Η δημιουργία ενός αυτόνομου τμηματος Φιλοσοφίας είναι όχι μόνο επιθυμητή αλλά και αναγκαία! Δε νοείται να μην υπάρχει τμήμα Φιλοσοφίας στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών απο τη στιγμή που στα πανεπιστήμια της Ευρώπης, οι σπουδές φιλοσοφίας είναι αυτόνομος κλάδος!!

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 15:42 | Κωνσταντίνα

  Επιτελους! Η κατατμηση του ΦΠΨ θα οδηγησει στην αναβαθμιση του τμηματος και καλυτερη καταρτιση των μελων του.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 15:32 | Θάνος

  Είναι παράλογο να εμποδίζεται η απόσχιση του τμήματος Φιλοσοφίας όταν οι φοιτητές της εν λόγω κατεύθυνσης και οι καθηγητές επιθυμούν τη διάσπαση. Δεν είναι δυνατόν στη φιλοσοφική σχολή Αθηνών να μην υπάρχει τμήμα Φιλοσοφίας. Τόσο τα μαθήματα της παιδαγωγικής κατεύθυνσης, όσο και της ψυχολογίας βγάζουν πτυχιούχους ανίκανους να διδάξουν επαρκώς τα σχολικά μαθήματα καθώς η πραγματολογική προσέγγιση τους είναι παντελώς άγνωστη.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 15:21 | Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου

  Ορθή επανάληψη του σχολίου μου:

  Η ίδρυση Τμήματος φιλοσοφίας στο Ε.Κ.Π.Α έχει καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια. Είναι αδιανόητο, αν και έτσι συνέβη μέχρι σήμερα, να λείπει από την Φιλοσοσοφική Σχολή της Αθήνας, ενάντια σε όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ένα Τμήμα το οποίο να θεραπεύει αποκλειστικά τον κλάδο ο οποίος, όντας ο θεμέλιος λίθος των ανθρωπιστικών επιστημών, ονοματοδότησε τη συγκεκριμένη Σχολή. Οπωσδήποτε συμπαρίσταμαι και υποστηρίζω τα εύλογα αιτήματα του Τομέα της Παιδαγωγικής. Όμως, η απόφαση ίδρυσης Τμήματος Φιλοσοφίας είναι απολύτως καλοδεχούμενη, επειδή ιστορικά και επιστημονικά είναι απολύτως δικαιολογημένη

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 15:00 | Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου

  Η ίδρυση Τμήματος φιλοσοφίας στο Ε.Κ.Π.Α έπρεπε να έχει καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια. Είναι αδιανόητο, αν και έτσι συνέβη μέχρι σήμερα, να λείπει από την Φιλοσοσοφική Σχολή της Αθήνας, ενάντια σε όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ένα Τμήμα το οποίο να θεραπεύει αποκλειστικά τον κλάδο ο οποίος, όντας ο θεμέλιος λίθος των ανθρωπιστικών επιστημών, ονοματοδότησε τη συγκεκριμένη Σχολή. Οπωσδήποτε συμπαρίσταμαι και υποστηρίζω τα εύλογα αιτήματα του Τομέα της Παιδαγωγικής. Όμως, η απόφαση ίδρυσης Τμήματος Φιλοσοφίας είναι απολύτως καλοδεχούμενη, επειδή ιστορικά και επιστημονικά είναι απολύτως δικαιολογημένη

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 14:50 | Κώστας

  Σε όλα τα παν/Ελλάδας και εξωτερικού οι σπουδές φιλοσοφίας είναι αυτόνομος επιστημονικός κλάδος. Μόνον έτσι αποκτά το κύρος της εξειδικευμένης γνώσης και της δεουσας επιστημονικής κατάρτισης.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 13:39 | Μαγδαληνή

  Ως υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος ΦΠΨ (και πιο συγκεκριμένα του Τομέα Παιδαγωγικής), αλλά και ως προπτυχιακή φοιτήτρια προηγουμένως του ίδιου Τμήματος και Τομέα παρακολουθώ με λύπη τις εξελίξεις όσον αφορά την κατάτμησή του. Κάθε απόφαση είναι σεβαστή, κάθε νέα προσπάθεια (και Τμήμα) είναι αποδεκτή. ΟΜΩΣ, η δημιουργία ενός Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΔΕΝ ανταποκρίνεται στα γνωστικά και επιστημονικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του ΦΠΨ, δεν αντιπροσωπεύει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία στην οποία τόσα χρόνια το Τμήμα προσανατολίζεται, δεν καλύπτει την παιδαγωγική επάρκεια των αποφοίτων, δεν εξασφαλίζει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και φυσικά δεν προσφέρει προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης. Το Υπουργείο οφείλει να συνυπολογίσει τις παραπάνω παραμέτρους και να μην λαμβάνει βεβιασμένες αποφάσεις, οι οποίες μπορεί σε δεύτερο χρόνο να θεωρηθούν μεροληπτικές και να αποδειχθούν αιτία υποβάθμισης του Κλάδου της Εκπαίδευσης.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 13:14 | Κατερίνα Κ.

  Η μετεξέλιξη του τομέα Φιλοσοφίας σε αυτόνομο Τμήμα Φιλοσοφίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 12, δεν είναι μόνο καλοδεχούμενη: Είναι και επιβεβλημένη, με δεδομένη την επιστημονική αυτοτέλεια της Φιλοσοφίας, την εμβέλεια του Πανεπιστημίου Αθηνών – για το οποίο η απουσία αυτόνομου Τμήματος Φ. αποτελούσε σημαντική έλλειψη -, την ανάγκη ενίσχυσης των ανθρωπιστικών σπουδών στη χώρα μας και παράλληλης προσαρμογής στα διεθνή πρότυπα. Δύσκολα θα διαφωνούσε κάποιος φοιτητής ή απόφοιτος της κατεύθυνσης Φ. με την πρόταση αυτή του Υπουργείου για ίδρυση Τμήματος Φ., η οποία πρέπει να γίνει άμεσα πράξη. Οι καιροί ου μενετοί!

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 12:50 | Ειρήνη

  Εφόσον πραγματοποιηθεί η κατάτμηση του ΦΠΨ, θα πρέπει να υπάρξει και σχετική μέριμνα για όλους εμάς τους εισαχθεντες πριν το 2015 που ήμασταν κατεύθυνση Ψυχολογίας, ώστε να αναγνωριστούν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα ως ψυχολόγων, έστω και μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων ή τυπικών εξετάσεων. Θεωρώ άδικο το γεγονός ένας απόφοιτος του 2020 να έχει διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα από εναν απόφοιτο του 2018 με πτυχίο από την ίδια σχολή και κατεύθυνση. Η κατάτμηση θα πρέπει να ευνοήσει όλους τους φοιτητές,όλων των κατευθύνσεων και όλων των χρόνων από την αλλαγή του προγράμματος σπουδών και μετά.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 11:21 | Κατερίνα

  Καλημέρα σας,

  Είμαι κ εγώ φοιτήτρια στην κατεύθυνση ψυχολογίας, εισαχθείσα το 2015. Όπως πολλοί άλλοι συμφοιτητες μου δεν θεωρώ δίκαιο να μην συμπεριλάβει και μας ο νόμος εφόσον το επιθυμουμε και δεν έχουμε λάβει πτυχίο ακόμα. Τα μαθήματα ψυχολογίας που έχουμε επιλέξει και έχουμε δώσει είναι περισσότερα από αυτά που έχουν δώσει οι εισαχθεντες των επόμενων ετών και εφόσον πέρσι μας είχε ανακοινωθεί από την πρόεδρο του τμήματος ότι θα συμπεριληφθουμε, σας παρακαλώ να το επανεξετασετε και να το τροποιησετε ώστε να είναι δίκαιο για όλους.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 09:49 | Πρωταγόρας

  Η ταυτόχρονη αναβάθμιση των σπουδών στη Φιλοσοφία, με την ίδρυση ξεχωριστού Τμήματος και των σπουδών στην Ψυχολογία με την μεταφορά του Τομέα Ψ του ΦΠΨ στο Τμήμα Ψυχολογίας είναι εξαιρετικά καλοδεχούμενη. Άλλωστε η συνύπαρξη τα προηγούμενα χρόνια Τομέα Ψυχολογίας και Τμήματος Ψυχολογίας στο πλαίσιο της ίδιας πανεπιστημιακής σχολής αποτελούσε παγκόσμια πρωτοτυπία. Ωστόσο, η μετεξέλιξη του Τομέα Π του ΦΠΨ σε «Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων» προκαλεί προβληματισμό. Στο ΕΚΠΑ λειτουργεί Σχολή Επιστημών Αγωγής. Με ποιο ακριβώς ακαδημαϊκό σκεπτικό ένα Τμήμα που προφανώς αποσκοπεί στην «παραγωγή» λειτουργών που θα στελεχώσουν δομές εκπαίδευσης ενηλίκων εντάσσεται στην Φιλοσοφική Σχολή και όχι στην υπάρχουσα σχολή Επιστημών Αγωγής; Ή μήπως το σκεπτικό της ίδρυσης του Τμήματος αυτού στη Φιλοσοφική και όχι στη σχολή Επιστημών Αγωγής δεν είναι …ακαδημαϊκό, αλλά άλλου τύπου. Μάλλον αυτό, ε; Λυπηρό. Ωστόσο, υπάρχει χρόνος για να προληφθεί μια ακόμη στρέβλωση στην ακαδημαϊκή οργάνωση των ελληνικών πανεπιστημίων από εκείνες που είχαμε συνηθήσει βέβαια σε παλαιότερες εποχές αλλά ελπίζαμε ότι δεν αποτελούν επιλογή της τρέχουσας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 07:50 | Λήδα

  Διδάσκω εδώ και 15 χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση ως φιλόλογος (απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας, αλλά με μεταπτυχιακό στον Τομέα Παιδαγωγικής του ΦΠΨ) και εκπλήσσομαι δυσάρεστα με την απουσία ενός Τμήματος Παιδαγωγικής από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, ενός Tμήματος που θα συνεχίσει το έργο του Τομέα Παιδαγωγικής του ΦΠΨ, εκπαιδεύοντας φιλολόγους με υψηλή παιδαγωγική κατάρτιση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και όχι μόνο φοιτητές του ΦΠΨ, εφόσον προσφέρει μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής και οργανώνει την πρακτική άσκηση των φοιτητών και των άλλων Τμημάτων που εκπαιδεύουν φιλολόγους ΠΕ02. Επίσης βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των μαθητών που επιθυμούν να γίνουν φιλόλογοι. Κάθε χρόνο 2-3 αριστούχοι μαθητές μου δηλώνουν ως πρώτη προτίμηση στο μηχανογραφικό το Τμήμα ΦΠΨ. Όχι για να σπουδάσουν Φιλοσοφία αλλά για να υπηρετήσουν στο μέλλον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως φιλόλογοι με συνείδηση εκπαιδευτικού. Τι θα λέμε πια σ’ αυτούς τους μαθητές από δω και πέρα; Να δηλώσουν το Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων; Διότι, αυτό που είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο ακατανόητο είναι η αντικατάστασή του Τομέα Παιδαγωγικής από ένα Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του οποίου ο επιστημονικός προσανατολισμός και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι εντελώς θολά. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι μια ειδίκευση, ένα επιπλέον προσόν που μπορεί να έχει ένας επαγγελματίας του χώρου της εκπαίδευσης, της διοίκησης επιχειρήσεων, της συμβουλευτικής και άλλων κλάδων, και όχι αυτόνομο επιστημονικό και επαγγελματικό αντικείμενο. Ποιο ενδιαφέρον ή μέλλον θα δει ο 18χρονος υποψήφιος σε ένα τέτοιο Τμήμα; Και πώς θα καλυφθεί το κενό του Τομέα Παιδαγωγικής, που πραγματικά κινητοποιούσε περισσότερο τους μαθητές ακόμη και από το Τμήμα Φιλολογίας σε κάποιες περιπτώσεις;

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 07:13 | Ευαγγελία

  Δεν φανταζόμαστε ποτέ ότι το Υπουργείο θα έκανε τέτοια διάκριση. Στο Δυτικής Αττικής νομοθέτησε εντελώς διαφορετικά. Γιατί;

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 22:47 | Μαρία

  Καλησπέρα σας.

  Διαβάζοντας αυτές τις ημέρες για την κατάτμηση του τμήματος του ΦΠΨ και την σχετική διαβούλευση θεωρώ ότι προκύπτουν τα εξής προβλήματα:

  1. Η κατεύθυνση της Παιδαγωγικής χάνει τα επαγγελματικά δικαιώματα του φιλολογου που μέχρι τώρα κατείχε και η Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι μόνο μία από τις ενότητες που πραγματευεύονταν έως τώρα, για το λόγο αυτό η Συγκλητος είχε προτείνει να δημιουργηθεί τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικες Σπουδές διατηρώντας τα δικαιώματα τους. Ποια θα είναι τα νέα δικαιώματα που θα έχει αυτή η κατεύθυνση;
  2. Όλοι οι φοιτητές θα έπρεπε να έχουν την επιλογή να ακολουθήσουν οποιαδήποτε από τις κατευθύνσεις ανεξαιρέτως σε ποια ανήκουν, καθώς δημιουργούνται διαφορετικά κριτήρια. Μέχρι πρότινος ακολουθουσαν κατευθύνσεις βάσει προτίμησης του γνωστικου αντικειμένου αυτά τα κριτήρια αλλάζουν μετά την κατάτμηση του τμήματος. Γιατί λοιπόν να αναγκαστουν να μεταβουν σε ένα συγκεκριμένο τμήμα;
  3. Η επιλογή του πτυχίου χρειάζεται επίσης να είναι ισοτιμη σε όλους τους φοιτητές του τμήματος. Όπως φαίνεται και στα παραπάνω σχόλια οι φοιτητές του 2015-2016 είχαν ενημερωθεί πέρυσι ότι θα συμπεριληφθουν στις αλλαγές με συνέπεια να ρυθμισουν το πρόγραμμα σπουδών τους σύμφωνα με αυτό. Επίσης οι επί πτυχίω είναι ακόμη ενεργοί φοιτητές στο τμήμα, αν για παράδειγμα άλλαζε το πρόγραμμα σπουδών και χρειαζονταν παραπάνω μαθηματα θα ήταν αναγκασμενοι να παρακολουθησουν αυτά τα μαθήματα για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους δεν θα εξαιρουνταν επειδή εισηλθαν σε διαφορετική χρονολογία. Γιατί να στερηθουν οι τεταρτοετεις φοιτητές και οι επί πτυχίω την επιλογή να λάβουν το πτυχίο που επιθυμούν και να αναγκάζονται να λάβουν ένα πτυχίο που δεν θα υπάρχει μέχρι το τέλος των σπουδών τους και μάλιστα σε μια περίοδο αναταραχης για το τμήμα.
  4. Τέλος είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψιν και οι απόφοιτοι του τμήματος και η επαγγελματική υποτιμηση που πιθανότατα θα αντιμετωπισουν έχοντας πτυχίο ενός τμήματος που πλέον δεν υφίσταται. Πως θα εξασφαλιστουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα;

  Η κατάτμηση αυτή επιφέρει πολλές αλλαγές σε ένα τμήμα με μεγάλο πλήθος φοιτητών ενεργών και πτυχιούχων και σε οποιαδήποτε περίπτωση θα υπάρξουν ευνοημενοι και αδικημενοι, ωστόσο αν θεωρείται απαραίτητη η ενέργεια αυτή θα έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις που να περιλαμβάνουν το σύνολο των παραπάνω και όχι ένα μέρος τους.

  Ευχαριστώ πολύ.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 22:02 | dimitris

  Επιτέλους! Τμήμα Φιλοσοφίας… Γιατί έλειψαν οι φιλόσοφοι στην Ελλάδα. Δηλαδή, για να δούμε και την «μεγάλη εικόνα», διασπάται ένα τμήμα που έβγαζε φιλολόγους (γιατί κι αυτοί δεν επαρκούν καθώς φαίνεται) για να φτιάξουμε δύο τμήματα που θα βγάζουν φιλολόγους. Στο σύνολο, 4 τμήματα στη Φιλοσοφική της Αθήνας για να βγάζουν φιλολόγους, το ένα εκ των οποίων θα βγάζει «φιλοσόφους».
  Τι να πει κανείς…

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 21:57 | Αθανάσιος Κατσιλάκης

  Ως ενεργός φοιτητής του τμήματος ΦΠΨ στην κατεύθυνση φιλοσοφίας, το συμπέρασμά μου είναι ότι η κατάργηση του τμήματός μου και η αντικατάστασή του από ένα τμήμα Φιλοσοφίας και ένα τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων δε θα επιφέρει ριζοσπαστικές και απαραίτητα θετικές αλλαγές στη φιλοσοφική σχολή.

  Ειδικότερα, έχω να δηλώσω τα εξής:

  1. Σχετικά με την ίδρυση ενός τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων, πρώτον, πρέπει να διευκρινιστούν τα επαγγελματικά διακαιώματα των αποφοίτων, τα οποία δεν αναφέρονται στο σχέδιο νόμου. Δεύτερον, το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος είναι αρκετά ειδικευμένο, ώστε να είναι δυνατόν να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα σπουδών που θα οδηγεί σε απόκτηση πτυχίου Α.Ε.Ι.. Τρίτον, ο τομέας παιδαγωγικής παρέχει πιο ευρείς γνώσεις, με αποτέλεσμα πολλά από τα μαθήματά του να μη συμπέσουν με τα μαθήματα του νέου τμήματος κι έτσι πολλοί επιστημονικοί κλάδοι να απορριφθούν. Πράγμα που εγείρει πληθώρα ερωτημάτων: πώς η κατάργηση επιστημονικών αντικειμένων θα ωφελήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη φιλοσοφική σχολή, τι θα γίνει με τους καθηγητές που διδάσκουν αυτά τα αντικείμενα, ποιο τμήμα/τομέας θα οργανώσει τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίζεται η διδακτική/παιδαγωγική επάρκεια στους σπουδαστές;

  Οπότε, για τους παραπάνω λόγους, η πρόταση της Κοσμητείας για ίδρυση ενός τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, που θα αποτελεί τη συνέχεια του τομέα Παιδαγωγικής (https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/anakoinwseis/simantikes/2018/0705_anava8misi_Filosofikis.pdf), φαίνεται καλύτερη και πιο εύστοχη, διότι και καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και αναφέρεται σε ένα γνωστικό αντικείμενο πολύ πιο ευρύ. Παρ’ όλ’ αυτά, και πάλι η δημιουργία ενός τέτοιου τμήματος δε θεωρώ πως θα βελτιώσει με κάποιον τρόπο την ποιότητα των σπουδών που προσφέρει η φιλοσοφική σχολή.

  2. Ας υποτεθεί, όμως, ότι ιδρύεται ένα τμήμα Φιλοσοφίας, κατά τη βούληση της Κοσμητείας και του σχεδίου νόμου, και ένα τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, σύμφωνα με την Κοσμητεία. Σε αυτήν την περίπτωση, δε νομίζω πως τα νέα τμήματα θα καλύψουν ανάγκες που δεν μπορούν να καλύψουν οι ήδη υπάρχοντες τομείς Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ήδη μπορεί να ασχοληθεί κανείς επιστημονικά, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, με τη φιλοσοφία και τις επιστήμες της αγωγής. Ήδη ικανοποιείται το αίτημα να καλλιεργούνται και να θεραπεύονται αυτά τα γνωστικά αντικείμενα στη σύγχρονη εποχή. Ήδη καταρτίζονται εκπαιδευτικοί φιλόλογοι που αφενός διαθέτουν τις βασικές φιλολογικές και τις παιδαγωγικές γνώσεις, για να μπορούν να διδάξουν τα φιλολογικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και αφετέρου έχουν εμβαθύνει στη φιλοσοφία ή την παιδαγωγική, επειδή το επιθυμούν. Ποιους περαιτέρω σκοπούς θα εξυπηρετήσει η μετατροπή των τομέων σε ανεξάρτητα τμήματα;

  Ίσως, θα παρασχεθεί η δυνατότητα για μεγαλύτερη εμβάθυνση στο αντικείμενο του κάθε τομέα. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε τον πιο πρόσφατο οδηγό σπουδών του τμήματος ΦΠΨ (http://www.ppp.uoa.gr/fileadmin/ppp.uoa.gr/uploads/anakoinoseis/2017-18/ODIGOS_SPOYDON.pdf), θα παρατηρήσουμε πως οι φοιτητές της κατεύθυνσης φιλοσοφίας, για να αποφοιτήσουν, θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 24 μαθήματα φιλοσοφίας, σε 18 φιλολογικά μαθήματα, σε 8 μαθήματα παιδαγωγικής, σε 8 μαθήματα ψυχολογίας, σε ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής και στη διδακτική τους άσκηση (σύνολο: 60 μαθήματα). Στο νέο τμήμα φιλοσοφίας, λογικά δε θα μειωθούν ούτε τα φιλολογικά μαθήματα, για να μπορούν οι απόφοιτοι να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ02, ούτε τα μαθήματα παιδαγωγικής, για να διαθέτουν τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, και μάλλον δε θα αφαιρεθεί ούτε η διδακτική άσκηση ούτε το μάθημα ελεύθερης επιλογής. Οπότε, αυτό που απομένει είναι η μείωση ή η αφαίρεση των 8 μαθημάτων ψυχολογίας, ώστε να αυξηθούν τα μαθήματα φιλοσοφίας. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, δεν πρόκειται για μία τόσο μεγάλη και ριζοσπαστική αλλαγή, ώστε να δικαιολογεί την ανεξαρτητοποίηση του τομέα Φιλοσοφίας σε τμήμα Φιλοσοφίας. Αντίστοιχο επιχείρημα ισχύει και για το τμήμα που θα προκύψει από τομέα Παιδαγωγικής.

  Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η βαρύτητα ενός πτυχίου Φιλοσοφίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης (ή ακόμα και Εκπαίδευσης Ενηλίκων) στην αγορά εργασίας. Αν και τα επαγγελματικά δικαιώματα των “Εκπαιδευτών Ενηλίκων” δεν είναι γνωστά, είναι γνωστό όμως ότι οι απόφοιτοι του τμήματος ΦΠΨ ήδη συναντούν προβλήματα στην εύρεση εργασίας, καθώς πολλές φορές δεν αντιμετωπίζονται ως φιλόλογοι ισότιμης αξίας με τους πτυχιούχους των τμημάτων φιλολογίας ή ιστορίας-αρχαιολογίας. Άραγε, η ίδρυση των δύο νέων τμημάτων θα αμβλύνει ή θα οξύνει αυτό το πρόβλημα; Μάλλον το δεύτερο.

  Επομένως, επειδή τα ανεξάρτητα τμήματα δε θα προσφέρουν κάτι ουσιαστικά καλύτερο από τους ήδη υπάρχοντες τομείς και επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να αποδυναμωθούν περισσότερο τα πτυχία τους, η διάσπαση του τμήματος μού φαίνεται ότι είναι χωρίς νόημα.

  3. Δηλώνω κατηγορηματικά, και σε αυτό το σημείο συμφωνώ με το σχέδιο νόμου, ότι όλοι όσοι εισήχθησαν στο τμήμα ΦΠΨ θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποφοιτήσουν από το τμήμα ΦΠΨ. Δε θα πρέπει να μετακινηθούν σε κάποιο άλλο τμήμα, δίχως τη συγκατάθεσή τους.

  Διαφωνώ με τη δυνατότητα που δίνουν τόσο η πρόταση της Κοσμητείας όσο και το σχέδιο νόμου σε κάποιους φοιτητές της κατεύθυνσης ψυχολογίας να μεταπηδήσουν στο τμήμα Ψυχολογίας. Αληθεύει το γεγονός πως πολλοί φοιτητές του τμήματος ΦΠΨ, ενώ θα προτιμούσαν να σπουδάζουν στο τμήμα Ψυχολογίας, δεν πέτυχαν τα μόρια που απαιτούνταν για την εισαγωγή τους εκεί. Ωστόσο, δέχτηκαν να φοιτήσουν στο τμήμα ΦΠΨ και να λάβουν πτυχίο ΦΠΨ. Θεωρώ αδικία για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές που δε σπουδάζουν στη σχολή της πρώτης τους επιλογής, να επιτραπεί στους φοιτητές της κατεύθυνσης ψυχολογίας να μετακινηθούν στο τμήμα Ψυχολογίας.

  Οι φοιτητές των άλλων δύο κατευθύνσεων και όσοι δεν έχουν δηλώσει κατεύθυνση, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μεταφερθούν στο τμήμα Φιλοσοφίας ή στο τμήμα που θα προκύψει από τον τομέα Παιδαγωγικής, καθώς δε γνωρίζουμε, όταν υπέβαλλαν το μηχανογραφικό τους, αν θα προτιμούσαν κάποιο από αυτά τα τμήματα αντί του ΦΠΨ, καθώς τότε δεν υπήρχαν στο ΕΚΠΑ.

  4. Εν κατακλείδι, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία διάσπασης του τμήματος προκαλεί περισσότερα αρνητικά από όσα θετικά ευαγγελίζεται ότι θα επιφέρει. Ήδη η εκπαιδευτική λειτουργία του τμήματος παρακωλύεται, καθώς από την 1η έως και την 8η Οκτωβρίου, τα μέλη ΔΕΠ έχουν κηρύξει αποχή από το διδακτικό έργο (http://www.ppp.uoa.gr/fileadmin/ppp.uoa.gr/uploads/anakoinoseis/2018-19/PSIFISMA.pdf), οι φοιτητές αντιδρούν και δημιουργείται τεράστια ανασφάλεια από τη μεριά τους σχετικά με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον. Αυτή η αλλαγή μού φαίνεται πως τελικά βλάπτει την εκπαίδευση αντί να την αναβαθμίζει και μου φέρνει στο νου την εξής φράση: “πολύς θόρυβος για το τίποτε”.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 21:47 | Κωνσταντίνα

  Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής και η Συνέλευση του τμήματος δεν έχει αποφασίσει τυχαία την ενοποίηση των εισαχθέντων του 2015-2016 στο τμήμα της Ψυχολογίας. Είναι απαράδεκτο για τους φοιτητές που θα έχουν ένα ακόμα χρόνο φοιτητής να μην έχουν την επιλογή να μπουν ενδοτμηματικα στο τμήμα της Ψυχολογίας και να μην έχουν καν την επιλογή αυτή. Ως φοιτητές τελευταίου έτους που γνωρίζουν την πορεία του τμηματός τους χρειάζεται να έχουν την εύνοια όλων των ανώτερων φορέων και να μην νιώθουν στο περιθώριο με αυτή την πρωτοβουλία. Όλοι οι φοιτητές που δεν έχουν πτυχίο χρειάζεται να έχουν την ίδια μεταχείριση, ποσο μάλλον οι τεταρτοετείς που έχουν τόσα κοινά μαθήματα. Αποφασίστε με σύνεση και προσοχή για κάθε απόφαση που παίρνετε για τόσο σοβαρά ζητήματα που εχουν επιπτωσεις σε τόσα άτομα που δεν φταίνε, και πάντα σκεπτόμενοι τις προτάσεις των αρμοδίων του τμήματος που σίγουρα ξέρουν από πρώτο χέρι τις ανάγκες του τμήματος.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 21:38 | Σ.Β., MA Παιδαγωγικής

  Το 1921 στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών ιδρύθηκε η πρώτη έδρα Παιδαγωγικής στην Ελλάδα, μετά το διαχωρισμό της έδρας Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Πρώτος Έλληνας καθηγητής της Παιδαγωγικής στην έδρα αυτή διορίστηκε ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος. Ενενήντα επτά χρόνια μετά, με το παρόν σχέδιο νόμου εξοβελίζεται η Παιδαγωγική από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, χάρη στις δομές και τις δράσεις της οποίας θεμελιώθηκε η Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα.

  Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η Παιδαγωγική Επιστήμη αποτελεί «παιδί» της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας, στις επιστημονικές βάσεις, μεθόδους και αρχές των οποίων στηρίχθηκε προκειμένου να αναπτυχθεί έως ότου αποκτήσει τα δικά της εργαλεία, τους δικούς της όρους, τις δικές τις θεωρίες και μεθόδους. Η συνύπαρξη των τριών αυτών επιστημών επομένως, αποτελεί κάθε άλλο παρά ακαδημαϊκό «παράδοξο», όπως πολλοί θέλουν να πιστεύουν.
  Επιπλέον, ο ρόλος του σύγχρονου παιδαγωγού, του εκπαιδευτικού που καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά μια σειρά προκλήσεων στη σχολική τάξη του 21ου αιώνα, δεν μπορεί να στηρίζεται σε παραδοσιακές μεθόδους σύμφωνα με τις οποίες η γνώση ενός επιστημονικού κλάδου αποτελεί ικανό εχέγγυο για την άσκηση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στο νέο ρόλο που προβλέπει για αυτόν το σύγχρονο σχολείο, η γνώση ενός επιστημονικού κλάδου δεν αρκεί. Η αρχική κατάρτιση του εκπαιδευτικού πρέπει να του παρέχει σε θεωρητικό επίπεδο γνώσεις και ικανότητες δύο κατηγοριών. Πρώτον, γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο διδασκαλίας, για παράδειγμα γνώσεις μαθηματικών για αυτούς που πρόκειται να διδάξουν μαθηματικά. Δεύτερον, γνώσεις Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής αλλά και λοιπών ζητημάτων
  που αφορούν το θεσμό του σχολείου και την εκπαίδευση γενικότερα.
  Επιπλέον, είναι σημαντικό η θεωρητική αυτή κάλυψη των εκπαιδευτικών να συνοδεύεται και από πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να συμπληρώσει και σε επίπεδο εφαρμογής της γνώσεις του γύρω από την άσκηση του επαγγέλματος.

  Όταν, λοιπόν, το 1984 ιδρύθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, έγινε μια πρώτη συστηματική και ολοκληρωμένη κίνηση προκειμένου οι φοιτητές, όχι μόνο του συγκεκριμένου αλλά και των υπόλοιπων τμημάτων της Σχολής, να διδάσκονται όλα εκείνα τα απαραίτητα για το σύγχρονο ρόλο του εκπαιδευτικού αντικείμενα και να του παρέχονται τα απαραίτητα για τη διδακτική πράξη εφόδια. Ειδικότερος δε σκοπός του τμήματος υπήρξε πάντα η παροχή φιλολογικών και ιστορικών-αρχαιολογικών γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων στους αποφοίτους του, με παράλληλη κατάρτισή και ειδίκευσή τους στους τομείς της Φιλοσοφίας, της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας.

  Αν και αλληλένδετες, οι τρεις αυτές επιστήμες δεν παύουν ωστόσο να έχουν πια ξεχωριστή και ανεξάρτητη υπόσταση. Η λειτουργία του Τμήματος και η συνύπαρξη των τομέων υπήρξε άριστη, η ταυτόχρονη όμως επέκταση και εξέλιξη του καθενός από αυτούς δημιούργησαν νέες ανάγκες. Η λειτουργία του τομέα Ψυχολογίας αποσκοπούσε σε μεγάλο βαθμό στη στελέχωση και υλοποίηση του Προγράμματος Ψυχολογίας. Όταν το 2013 ιδρύθηκε το ανεξάρτητο πια Τμήμα Ψυχολογίας, η ύπαρξη του τομέα κατέστη πράγματι περιττή. Επιπλέον, οι δύο άλλοι τομείς –της Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής- είχαν πια αναπτύξει πολυάριθμους ξεχωριστούς κλάδους και δομές. Ως φυσική εξέλιξη όλων αυτών, ήρθε το 2017 η πρόταση των οργάνων του Τμήματος, της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών περί διάσπασης του τμήματος και εξέλιξης των τομέων της Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής σε αυτοτελή Τμήματα, με ταυτόχρονη απορρόφηση του εναπομείναντος τομέα Ψυχολογίας από το Τμήμα Ψυχολογίας.

  Αναφορικά με την εξέλιξη του τομέα Παιδαγωγικής, προτάθηκε η δημιουργία Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές. Εξαρχής αντιδράσεις εκφράστηκαν από την ιδρυθείσα μόλις το 2013 Σχολή Επιστημών Αγωγής, η οποία περιλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Η Σχολή αυτή, που ουδεμία σχέση είχε ποτέ με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έκρινε πως το νέο αυτό Τμήμα δεν καλύπτει καμία ανάγκη και πως καθ’ ύλην αρμόδια για ζητήματα παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι μόνο η ίδια. Τα ζητήματα αυτά αφορούν βέβαια την παροχή παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, η οποία παρέχεται μέσω διάφορων προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια από πολυάριθμους φορείς, έναντι κάποιου τιμήματος φυσικά…

  Φτάνουμε, λοιπόν, στην κατάθεση του παρόντος σχεδίου νόμου στο οποίο παρακάμπτονται οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προωθείται η ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας, όμως ως μετεξέλιξη του τομέα Παιδαγωγικής προτείνεται αιφνιδίως και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση η ίδρυση Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί έναν επιμέρους κλάδο της Παιδαγωγικής Επιστήμης με εξειδικευμένο περιεχόμενο. Η ίδρυση ανεξάρτητου Τμήματος στη Φιλοσοφική Σχολή δεν θεραπεύει καμία της ανάγκη, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό και τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελλοντικών αποφοίτων του.

  Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει αμέσως να λάβει υπ’ όψιν τις αποφάσεις και τις προτάσεις των οργάνων του Ε.Κ.Π.Α. και να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του συνόλου των τμημάτων της (ιστορικής) Φιλοσοφικής Σχολής –που έφερε την Παιδαγωγική στο ελληνικό σχολείο- και η επαγγελματική κατοχύρωση όλων των αποφοίτων της.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 20:52 | Stavros

  Το άρθρο 12 ειναι άδικο με εξαιρεί μονο και μονο επειδη μπήκα το 2014. Μπορει το έτος εισαγωγής να αποτελεί αιτία να παρω ενα πτυχίο χωρις ισχύ; Πιστευω στην ισότητα ανάμεσα στους ανθρωπους και πιστευω πως το υπουργείο πρεπει να σταθεί σε αυτο το σημείο.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 20:38 | Αγγελική

  Το άρθρο 12 παράγραφος 10 του νομοσχεδίου περιέχει μια τρομακτική αδικια. Αποκλειομαστε φοιτητές απο τα έτη 2014-2015 και 2015-2016 που θα πάρουμε ενα πτυχίο χωρις ισχύ ενώ ειμαστε ενεργοί φοιτητές. Το άρθρο ειναι τημωριτικο και σε αντίθετη κατεύθυνση απο τον νομό για το πανεπηστιμιο Δυτικής Αττικης. Γιατι ελπίζουμε αυτη η αδικια να διορθωθεί και να μην υπαρχει τετοια διάκριση σε σχεση με τους συμφοιτητές μας με μονο κριτήριο το έτος εισαγωγής.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 19:40 | Φωτεινή

  Λυπηρό ένα από τα ελάχιστα τμήματα συνθεσης επιστημών που καταρτίζουν άρτια Εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας ώστε να είναι παιδαγωγοί πέρα από φορείς γνώσης να καταργείται ως τέτοιο.
  Να ληφθεί μέριμνα τουλάχιστον και για τους παλαιότερους αποφοίτους να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα αντίστοιχα με την κατεύθυνση(με επιπλέον μαθήματα αν χρειάζεται).

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 19:34 | Σπυριδουλα Κιταντη

  Φοιτώντας στο τμήμα ΦΠΨ και έχοντας διδαχτεί μεγαλο μέρος μαθημάτων που προέρχονται απο το τμήμα ψυχολογίας θεωρω αδικία να μην μας συμπεριλάβει ο νόμος και να μην μας δωθεί η επιλογή να εισαχθουμε στο τμήμα αυτο.Οφειλετε να δώσετε βάση στο αίτημα μας και να λάβετε υπόψην την αγωνία μας για το αν θα διασπαστεί ή οχι το τμήμα !

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 19:19 | Γεωργια

  Απαράδεκτο! Τι νόμος είναι αυτός! Το ΦΠΨ διαλύθηκε. Πρέπει να διαλυθούν και οι φοιτητές του?

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 18:18 | Γεράσιμος

  Κύριε Υπουργέ, επειδή διαβάζω σε σχόλιο πτυχιούχου ή φοιτήτριας Τμήματος Φιλολογίας μάλλον ότι χαίρεται για την «πολυαναμενόμενη και πολυπόθητη κατάτμηση του ΦΠΨ», πρέπει να μεριμνήσετε, ώστε να διασπαστούν επιτέλους και τα Τμήματα Φιλολογίας στη χώρα μας. Είναι δυνατόν να μένουμε πίσω ως χώρα σε τέτοια αναχρονιστικά τμήματα Φιλολογίας; Δηλαδή 5 επιστήμες μέσα σε ένα τμήμα: Κλασική Φιλολογία (Αρχαία Ελληνική και Λατινική), Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ που είναι αυτόνομη και ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ που πάλι είναι αυτόνομη; Και στο Τμήμα Φιλολογίας Κρήτης υπάρχει και κατεύθυνση Θεατρολογίας – Μουσικολογίας – Κινηματογράφου! Αδιανόητο! Σε ποια χώρα του κόσμου υπάρχει αυτό το παράδοξο, ακόμα και αστείο φαινόμενο; Πρέπει να προβείτε σε αυτόνομα τμήματα Κλασικών Σπουδών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Γλωσσολογίας και Λαογραφίας! Σε όλες τις χώρες του κόσμου έχει γίνει κάτι τέτοιο, ακόμα και στην Κύπρο, η Ελλάδα γιατί πρέπει να μένει ακόμα τόσο πίσω ακαδημαϊκά;
  Όσον αφορά στα ΦΠΨ, δεν έχουν μόνο γνώσεις Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, όπως λανθασμένα γράφτηκε, αλλά και επαρκέστατες Φιλολογίας (στο τμήμα που πρόκειται να διασπαστεί έκαναν 8 υποχρεωτικά μαθήματα αρχαίας ελληνικής Φιλολογίας και άλλα), Γλωσσολογίας και Ιστορίας, ώστε να είναι ικανότατοι εκπαιδευτικοί Φιλόλογοι ΠΕ02. Επιπλέον, διαθέτουν το βασικό εφόδιο της παιδαγωγικής γνώσης και ουσιαστικής παιδαγωγικής & διδακτικής επάρκειας, την οποία δεν διαθέτουν τα άλλα τμήματα, όπως το Τμήμα Φιλολογίας, με αποτέλεσμα να μπορεί να αμφισβητηθεί η εκπαιδευτική καταλληλότητα των αποφοίτων τους. Επίσης, να ενημερωθούν καλύτερα οι συνάδελφοι φιλόλογοι και άλλοι ότι στην Αθήνα θα ιδρυθεί Τμήμα (όχι Σχολή, ας κατέχουμε τους όρους, παρακαλώ) Φιλοσοφίας, που θα βγαίνουν Φιλόλογοι ΠΕ02. Το σωστό θα είναι να βγαίνουν Φιλόλογοι ΠΕ02 και από το νέο Τμήμα Παιδαγωγικής / Εκπαίδευσης. Επομένως, όπως και από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας βγαίνουν ΠΕ02 Φιλόλογοι (παρόλο που πχ. στην Αθήνα κάνουν μόνο 3 υποχρεωτικά μαθήματα αρχαίας ελληνικής Φιλολογίας!), έτσι και από το τμήμα – μετεξέλιξη του ΦΠΨ θα βγαίνουν ΠΕ02 Φιλόλογοι.
  Ευχαριστώ.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 17:45 | Σουζάνα

  Θεωρώ ότι το σχέδιο νόμου αδικεί κατάφωρα τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί πριν το 2015 αφού τους υποχρεώνει να πάρουν ένα «ληγμένο» πτυχίο ενώ αντίθετα ευνοεί υπερβολικά αυτούς που εισήχθησαν μετά το 2016, ακόμα και τους πρωτοετείς. Για ποιο λόγο υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ? Ας μας το εξηγήσει το Υπουργείο!

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 17:42 | Καλλιρρόη

  Ένα μεγάλο μπράβο για τη δημιουργία αυτόνομου Τμήματος Φιλοσοφίας. Ένα κενό ετών καλύπτεται στην Αθήνα, την παγκόσμια πρωτεύουσα της Φιλοσοφίας

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 17:36 | Παρασκευάς

  Το άρθρο 12 καλύπτει μια πραγματική ανάγκη: αυτή της δημιουργίας ενός αμιγούς Τμήματος Φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ. Τμήμα Φιλοσοφίας είναι ανεπίτρεπτο να μην υπάρχει στην Αθήνα, στην πόλη του Σωκράτη και του Πλάτωνα, στην πόλη που υπήρξε το Λύκειο του Αριστοτέλη.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 16:54 | Dimitiris

  Όπως έχουν πει και στην επίσημη ανακοίνωση, όσοι είναι πριν το 2015-16 παίρνουν κανονικά πτυχίο φπψ εάν δεν κάνουν αίτηση για να πάρουν το καινούριο πτυχίο. Είναι αρκετά δίκαιο, διότι όλοι οι παλιοί φοιτητές που έχουμε μείνει θέλουμε να πάρουμε το πτυχίο που μας αναλογούσε όταν μπήκαμε, και όχι το καινούριο , επομένως είναι αρκετά δίκαιο αυτό που έκαναν, ότι μας έδωσαν δηλαδή την επιλογή. Ουσιαστικά αυτοί που εναντιώνονται περισσότερο είναι η κατεύθυνση Ψ που δεν προλαβαίνει να απορροφηθεί στο τμήμα ψυχολογίας, αλλά γιατί να την πληρώσουμε όλοι ? Και τα παιδιά των δικών μας χρόνων ήθελαν να είναι ψυχολογία αλλά συμβιβάστηκαν με μεταπτυχιακά, κατατακτήριες κλπ. Η στάση της επιλογής του αν θα πάρουμε το παλιό πτυχίο ή το καινούριο, είναι κατα εμάς η σωστότερη.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 16:44 | Ελένη

  Πρέπει να αναλογιστείτε το γεγονός ότι οι εισαχθέντες του 2015 έχουν πολλά περισσότερα μαθήματα που αντιστοιχούνται με το τμήμα Ψυχολογίας από κάθε άλλο έτος και εφόσον η Συνέλευση του τμήματος, η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής και η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ εχουν αποφασίσει ότι μπορουν να ρυθμίσουν το θέμα ενδοτμηματικα είναι λυπηρό να στερήσετε το δικαίωμα αυτό από αυτά τα παιδιά από τη στιγμή που ανακοινώνετε αλλαγές ενώ τα παιδιά ειναι ακόμα ενεργοί φοιτητές και υπάρχει η δυνατότητα αυτή.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 15:19 | Μαρία -Ελένη

  Εφόσον θα γίνει η αλλαγή, πρέπει να ληφθούν μεταβατικές ρυθμίσεις και για όσους εισήχθησαν το 2015(νυν τεταρτο έτος). Πέρισυ όλοι οι καθηγητές μας ελεγαν για τις αλλαγές και οτι το έτος μας θα μπει στην ψυχολογία (οσοι θέλουν από την κατεύθυνση) και από ότι φαίνεται όλοι θα μπουν ,εκτως από εμάς. Αυτο είναι πολύ άδικο αν σκεφτούμε τα πόσα μαθήματα ψυχολογίας έχουμε δώσει και μόνο για τις περσινες υποσχεσεις και επίσημες ανακοινώσεις που γινόντουσαν στο τμημα μας καθ’όλη την διάρκεια του έτους(ακόμα και προτροπες να δίνουμε περισσότερα μαθήματα ψυχολογίας αντι για επιλεγόμενα μαθήματα απο αλλες κατεύθυνσεις) πρεπει καπως να αποκατασταθεί όλη αυτη η ψυχική φθορά που προκαλεσαν σε όλο το έτος μας!

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 15:16 | Μαριλένα Αλεξάκη

  Η κατάσταση που επικρατεί στο ΦΠΨ καθώς και ο ρόλος του υπουργείου και της προέδρου του τμήματος, αποτελούν μια γελοιότητα. Πριν από περίπου 10 μήνες υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από την πρόεδρο του τμήματος για την διάσπαση του ΦΠΨ. Η ίδια μας διαβεβαίωσε πως οι φοιτητές με κατεύθυνση την ψυχολογία θα μεταφερθούν στο τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Ως εκ τουτου, οι περισσότεροι φοιτητές αυτής της κατεύθυνσης – και όχι μόνο- έκαναν τον προγραμματισμό τους, με γνώμονα αύτην την αλλαγή. Δηλαδή την μεταφορά μας στο τμήμα Ψυχολογίας τον Σεπτέμβριο του 2018. Η ανάκληση αυτής της απόφασης, πέρα από το γεγονός ότι καταστρέφει τις προσπάθειες των φοιτητών τους προηγούμενους μήνες για ομαλή ένταξη στα νέα δεδομένα, μάρτυρά και την μη αξιοπιστία των αρμόδιων φορέων.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 15:07 | Ραφαηλία Ιωαννίδου

  Καλησπέρα σας.
  Είμαι φοιτήτρια του Φ.Π.Ψ. (Κατεύθυνση Ψυχολογίας) και εισήχθη στη σχολή αυτή το 2015. Κατανοώ ότι υπάρχουν λόγοι που συντελούν στην διάσπαση αυτή, αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι, παρά την απόφαση της συγκλήτου που εκδόθηκε και το τρέχον έτος, ο νόμος αυτός δεν περιλαμβάνει τους εισαχθέντες το 2015. Θεωρώ άδικο αυτόν τον αποκλεισμό και παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες αλλαγές ώστε να συμπεριληφθούμε και εμείς στο σχέδιο νόμου!

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 15:03 | Ζωη

  Ως φοιτήτρια της σχολής εισαχθεισα το 2015 στην κατεύθυνση της ψυχολογίας θα ήθελα να τονίσω ότι πέρυσι μας είχε διαβεβαιώσει η πρόεδρος της σχολής ότι θα συμπεριληφθούμε στο παρόν νομοσχέδιο! Πράγμα που όπως φαίνεται δεν έγινε,θα μπορούσε όμως να γίνει τροποποίηση ώστε όσοι φοιτητές από το 4ο έτος(στην κατεύθυνση της ψυχολογίας) επιθυμούν να πάρουν πτυχίο ψυχολογίας να έχουν το δικαίωμα επιλογής με όσα επιπλέον χρόνια φοίτησης αυτό απαιτεί!!

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 15:01 | Ελευθερία

  Επιτέλους, η πολυαναμενόμενη και πολυπόθητη κατάτμηση του ΦΠΨ γίνεται πράξη. Μπράβο σας! Ως ΦΠΨ δεν είχε νόημα το τμήμα. Φιλόλογοι, απλά με γνώσεις φιλοσοφίας παιδαγωγικής και ψυχολογίας; Καθαρό φιλολογικό υπάρχει ήδη. Στην Αθήνα είναι μείζονος σημασίας να ιδρυθεί μια σχολή Φιλοσοφίας. Η διάσπαση αυτή, είναι μια εξέλιξη που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 14:50 | Μαρια

  Καλησπέρα σας και εγώ είμαι φοιτήτρια της κατεύθυνσης ψυχολογίας του έτους 2015 και η πρόεδρος του τμήματος μας διαβεβαίωνε πέρυσι ότι θα συμπεριληφθούμε και εμεις ! έχουμε ήδη επιλέξει πόσα μαθήματα ψυχολογίας για την ομαλη μας ένταξη δεν καταλαβαινω γιατι να μην μας βοηθήσουν έχει μεγάλη διαφορά για την σταδιοδρομία μας ! Μιλάω εκ μέρους πολλών συμφοιτητών μου !

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 13:59 | Ευριδίκη

  Το συγκεκριμένο άρθρο, και ειδικά η αναφορά στη δημιουργία νέου Τμήματος χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα για τους φοιτητές του (μιλώ για την μετεξέλιξη του Τομέα Παιδαγωγικής) είναι τουλάχιστον λυπηρό.

  Το Τμήμα Φ.Π.Ψ., και πολύ ειδικότερα ο Τομέας Παιδαγωγικής, εδώ και χρόνια οδηγεί στην οικοδόμηση μιας συνεκτικής και στέρεας εκπαιδευτικής/επαγγελματικής ταυτότητας των μελλοντικών φιλολόγων-εκπαιδευτικών, πολύ πιο στέρεης από όλους τους υπόλοιπους φιλολόγους που προέρχονται από αμιγώς φιλολογικά τμήματα. Αυτό αναφέρεται από πολλούς φιλολόγους που υπηρετούν στην δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση.

  Στη Φιλοσοφική Σχολή που εκπαιδεύει φιλολόγους είναι απαραίτητη, θεωρώ, η ύπαρξη ενός Τμήματος Εκπαίδευσης, με το πρόγραμμα και τη γενικότερη φιλοσοφία του Τομέα Παιδαγωγικής. Εφόσον γίνει η κατάτμηση, πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τμήματος που θα εκπαιδεύει έναν σύγχρονο φιλόλογο, με ισχυρή και επιστημονική ταυτότητα, που θα έχει την ικανότητα να προσφέρει σε πολλαπλά επίπεδα.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 13:59 | Γιώργος Κ.

  Είναι εξαιρετικά θλιβερό ότι τέτοιου είδους αποφάσεις λαμβάνονται με τέτοιον αντιεπιστημονικό και αυταρχικό τρόπο. Μέχρι τώρα ξέραμε τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί το χειμώνα από τα όργανα του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Φιλοσοφικής Σχολής, οι οποίες είχαν σαφές σκεπτικό, επιστημονικά και ακαδημαϊκά τεκμηριωμένο. Πώς το Υπουργείο αποφασίζει αντίθετα στην ακαδημαϊκή βούληση των εμπλεκόμενων; Ποιοι είναι «αρμοδιότεροι» από την ακαδημαϊκή κοινότητα; Πόση εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε στην κρίση ενός Υπουργείου που αποφασίζει αυθαίρετα, χωρίς κριτήρια, διαβούλευση και λογοδοσία; Μήπως υπάρχουν άλλες πιέσεις και συμφέροντα;
  Είναι πολύ σημαντικό η κατάτμηση του Τμήματος (αναγκαία και αποδεκτή), να γίνει με τους όρους και τις διαδικασίες (όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, αλλά και την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία των Τμημάτων) που είχαν συζητηθεί αναλυτικά και συμφωνηθεί αμοιβαία κατά το περσινό ακαδημαϊκό έτος – όπως είχε γνωστοποιηθεί σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Κάθε άλλη λύση είναι ένδειξη έλλειψης σεβασμού προς το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 13:30 | Georgios

  Δεν κατανοώ γιατί από όλους τους εν ενεργεία φοιτητές του ΦΠΨ, να εξαιρούνται από τις νέες δυνατότητες του Νόμου, οι εισαχθέντες το έτος 2015-16, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει το 4ο έτος σπουδών τους και θα μπορούσαν να επιλέξουν και τώρα.
  Το καταλαβαίνω αυτό για όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους δηλαδή για τους εισαχθέντες το έτος 2014-15 και πριν αλλά γιατί το μόνο έτος που να αδικείται ουσιαστικά να είναι οι εισαχθέντες το 2015 και μάλιστα λόγω καθυστέρησης του Τμήματος και του Υπουργείου να φέρουν το Νόμο, ο οποίος είναι σε γενικές γραμμές σωστός , ενώ επίσης ήταν γνωστός από πέρυσι που είχε ανακοινωθεί και περιλάμβανε στις διατάξεις του , όπως είχε ανακοινωθεί στους φοιτητές από καθηγητές του Τμήματος και τους φοιτητές εισαχθέντες το 2015.
  Ελπίζω να διορθωθεί αυτή η αδικία που εντοπίζεται μόνο στους φοιτητές ενός τελικά ακαδημαικού έτους δηλαδή αυτούς του έτους 2015-16, ενώ για όλους τους άλλους υπάρχει δίκαιη μεταχείριση.
  Ευχαριστώ.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 12:56 | ΤΜΗΜΑ ΦΠΨ

  ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2018, επ’ αφορμή της σύντομης διαβούλευσης που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου τ.ε. για το Σχέδιο Νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα επ’ αφορμή του άρθρου 12, το οποίο αφορά στην «Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ».

  Το Τμήμα συμφωνεί κατ’ αρχήν με την ιδέα της μετεξέλιξής του σε δύο νέα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τα οποία θα προκύψουν από τους τομείς Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, και της ενοποίησης του Τομέα Ψυχολογίας με το υπάρχον Τμήμα Ψυχολογίας. Άλλωστε, αυτή ήταν και η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρία της (20/12/2017) και αφού έλαβε ακολούθως έγκριση από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής (27/12/2017) και από την Σύγκλητο του ΕΚΠΑ (28/2/2018) διαβιβάστηκε τελικώς στον Υπουργό Παιδείας ως πρόταση για ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Φιλοσοφικής Σχολής του ιδρύματος.
  Ωστόσο, διαφωνεί με την πρόταση του Υπουργείου επισημαίνοντας τα εξής:
  Α. Οι τρεις αποφάσεις συλλογικών οργάνων του ΕΚΠΑ (Συνέλευση του Τμήματος ΦΠΨ, Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, Σύγκλητος του ΕΚΠΑ) τεκμηριώνουν με επιστημονική επιχειρηματολογία την ανάγκη μετεξέλιξης του Τομέα Φιλοσοφίας σε Τμήμα Φιλοσοφίας και του Τομέα Παιδαγωγικής σε Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές.
  Το Σχέδιο Νόμου υιοθετεί μονομερώς τις παραπάνω αποφάσεις. Προτείνει την ίδρυση ενός Τμήματος Φιλοσοφίας και ενός Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων, παραβλέποντας τις αποφάσεις συλλογικών οργάνων και χωρίς παράλληλη κοινοποίηση της επιστημονικής τεκμηρίωσης, η οποία οφείλει να αναπτύσσεται σε συνοδευτική αιτιολογική έκθεση, ώστε να γίνει κατανοητή η ανάγκη απόρριψης της πρότασης τριών συλλογικών οργάνων για ίδρυση ενός Τμήματος με την ονομασία «Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές».
  Β. Οι τρεις αποφάσεις συλλογικών οργάνων του ΕΚΠΑ (Συνέλευση του Τμήματος ΦΠΨ, Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, Σύγκλητος του ΕΚΠΑ) προτείνουν με ισόνομης και ισότιμης φυσιογνωμίας διαδικασίες την ένταξη των φοιτούντων στα προτεινόμενα προς ίδρυση Τμήματα και στο Τμήμα Ψυχολογίας.
  Το Σχέδιο Νόμου δεν προτείνει με πνεύμα ισονομίας και ισοτιμίας την ένταξη των φοιτούντων στα προτεινόμενα προς ίδρυση Τμήματα και στο Τμήμα Ψυχολογίας αλλά μεροληπτεί σαφώς κατά του Τμήματος που προκύπτει από τον Τομέα Παιδαγωγικής, καθώς ταυτοποιεί τους φοιτητές των Τομέων Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας με τα αντίστοιχα Τμήματα αλλά όχι τους φοιτητές του Τομέα Παιδαγωγικής.
  Γ. Οι τρεις αποφάσεις συλλογικών οργάνων του ΕΚΠΑ (Συνέλευση του Τμήματος ΦΠΨ, Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, Σύγκλητος του ΕΚΠΑ) διασφαλίζουν στους μελλοντικούς πτυχιούχους των δύο προτεινόμενων προς ίδρυση Τμημάτων, με αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας και επίγνωση της ακαδημαϊκής ευθύνης, ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με εκείνα που τους διασφάλιζε η φοίτησή τους στο Τμήμα ΦΠΨ, ώστε ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών που παρέχεται να ανταποκρίνεται και σε επιστημονικές, και σε ερευνητικές και σε επαγγελματικές αξιώσεις.
  Το Σχέδιο Νόμου με τρόπο επιδεικτικό διασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελλοντικών πτυχιούχων του Τμήματος Φιλοσοφίας και αγνοεί την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μελλοντικούς πτυχιούχους του Τμήματος που προκύπτει από τον Τομέα Παιδαγωγικής, παραβλέποντας ακόμα και τη συνταγματική υποχρέωση της διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Πανεπιστημιακού Τμήματος εισαγωγής σε περίπτωση τροποποίησης, μετεξέλιξης, κατάργησης ή όποιας διαφοροποίησής του.
  Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις και θεωρώντας σε συνοπτική θεώρηση ότι η πρόταση που το Σχέδιο Νόμου περιέχει για την κατάτμηση του ΦΠΨ του ΕΚΠΑ καταργεί τις αρχές της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων μέσω συλλογικών οργάνων, υποβαθμίζει εμφανώς το επιστημονικό πεδίο που άπτεται των Επιστημών Εκπαίδευσης και υιοθετεί τακτικές μη ισόνομης και μη ισότιμης αντιμετώπισης των φοιτητών η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας αποφάσισε ομόφωνα επί των παρόντων:
  1. Αποχή των μελών ΔΕΠ από το διδακτικό έργο από 1η Οκτωβρίου έως και την 8η Οκτωβρίου, ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης του ως άνω Σχεδίου Νόμου.
  2. Ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος για τους λόγους αποχής μας από το διδακτικό έργο.
  3. Ανάρτηση του παρόντος ψηφίσματος στην ιστοσελίδα της σχετικής διαβούλευσης.
  4. Ανάρτηση του παρόντος ψηφίσματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ.
  5. Κοινοποίηση του παρόντος ψηφίσματος στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, στη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ, στον Υπουργό Παιδείας και στην ΠΟΣΔΕΠ.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 12:47 | Λουκία

  Όλοι οι φοιτητές που εισήχθησαν στην σχολή πριν το 2016 και δεν έχουν πάρει ακόμα πτυχίο μέχρι την διάσπαση, θα πρέπει να συμπεριλήφθουν στην κατάτμηση στα τρία τμήματα ανάλογα με την προτίμηση ή τουλάχιστον την κατεύθυνση τους.
  Το να αποφοιτήσουμε από μια σχολή η οποία πλέον δεν θα υπάρχει είναι άδικο και ακόμα πιο άδικο είναι παιδιά που μπήκαν από το 2016 μετά να έχουν την επιλογή να πάρουν ελεύθεροι πτυχίο Ψυχολογίας και Φιλοσοφίας και οι υπόλοιποι να αναγκαστούν να κάνουν κατατακτήριες.
  Δεν γίνεται να βγάζετε μια μερίδα φοιτητών εκτός της αναβάθμισης, από την στιγμή που δεν έχουν στα χέρια τους πτυχίο. Οφείλετε να δώσετε στα παιδιά του έτους 2015 και πριν την επιλογή του τμήματος που θέλουν να τελειώσουν.
  Τα παραπάνω ενστερνίζονται όλοι οι φοιτητές του έτους 2015 του ΦΠΨ.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 01:10 | Δήμα Νικολέτα

  Ως προπτυχιακή φοιτήτρια του Φ.Π.Ψ.της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, εισαχθείσα το 2015 θεωρώ άδικο να μην μας δοθεί το δικαίωμα να εισαχθούμε στο τμήμα της Ψυχολογίας τη στιγμή που αυτό το προνόμιο σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, δίνεται ακόμα και στους φοιτητές του πρώτου έτους, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει καν μέχρι τώρα κατεύθυνση, και όχι σε εμάς που έχουμε τα περισσότερα σε αντιστοιχία μαθήματα με το τμήμα της Ψυχολογίας. Είναι πολύ ψυχοφθόρο να βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος των σπουδών μας και να γνωρίζουμε ότι το τμήμα μας θα πάψει να υφίσταται με τα νέα δεδομένα, ενώ σύμφωνα με τα λεγόμενα καθηγητών και των δύο τμημάτων υπάρχει η δυνατότητα να μεταβούμε, όσοι επιθυμούμε, ενδοτμηματικά στο τμήμα της Ψυχολογίας. Έχουμε ήδη δεχτεί τεράστια ψυχολογική πίεση όλο αυτό το διάστημα και θεωρούμε πως πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για όλους εμάς του τέταρτου έτους που έχουμε προσπαθήσει τόσο πολύ για την αναβάθμιση του τμήματός μας σε συνεργασία με τους καθηγητές μας. Είναι ένα αίτημα, το οποίο έχει υποστηριχτεί από τη Συνέλευση του τμήματος, την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής και τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και εμείς σαν νυν τέταρτο έτος αναμένουμε σχεδόν έναν χρόνο για να υλοποιηθεί.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 23:31 | Ειρήνη Π.

  Με προβληματίζει η ίδρυση του τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων στα πλαίσια ενός παιδαγωγικού προπτυχιακού προγράμματος. Ποια τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα αποδίδονται στους αποφοίτους του εν λόγω Τμήματος ΕΚΕ; Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η δημιουργία νέου ΠΕ κατα τη γνώμη μου και ύστερα να ιδρυθούν αντιστοιχα τμήματα στα Πανεπιστήμια. Όπως πιθανότατα γνωρίζουμε η Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά διακριτό επιστημονικό πεδίο και καλό είναι να μην μπερδεύεται με τις φιλοσοφικές επιστήμες. Θα μπορούσε κάλλιστα να ιδρυθεί ενα Τμήμα ΕΚΕ αυτόνομο χωρίς να υπάγεται στη Φιλοσοφική Σχολή αφού όμως πρώτα δημιουργηθεί αντίστοιχο ΠΕ.

  Στο άρθρο 5 αναφερεται ότι οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων . Για τους πτυχιουχους των τμημάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ψυχολογίας; Θα πρέπει να μας ανησυχεί αυτή η παράλειψη.

  Επίσης, στο άρθρο 11 αναφερεται ότι β) οι φοιτητές της παιδαγωγικής κατεύθυνσης, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εντάσσονται ή στο Τμήμα Φιλοσοφίας ή στο Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
  Ήδη έχω αρχισει να απορώ πως θα γίνει αυτή η μετάβαση αφού η εκπαίδευση ενηλίκων δεν σχετίζεται με την παιδαγωγική επιστήμη. Επίσης απορώ για το πρόγραμμα σπουδων του εν λόγω Τμήματος αλλά και για το πόσο εξειδικευμένο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων θα είναι το διδακτικό προσωπικό.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 09:10 | Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζιδης

  Η πρόνοια για τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι εξαιρετική.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 03:46 | Ιωάννης

  Απαράδεκτη εξέλιξη. Ένας Τομέας Παιδαγωγικής Επιστήμης περιορίζεται σε Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και όχι σε Επιστημών Εκπαίδευσης, όπως είχε ψηφίσει η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ; Γιατί αγνοήθηκε από το Υπουργείο το κείμενο της απόφασης της Κοσμητείας που είχε εγκρίνει και η Σύγκλητος; Ο Τομέας Παιδαγωγικής ανέκαθεν κάλυπτε όλο το εύρος των Επιστημών Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων και την εκπαίδευση ενηλίκων. Αφορούσε λοιπόν και στη σχολική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή των νέων μας. Πώς αλλοιώνεται με τέτοιον τρόπο το επιστημονικό αντικείμενο του Τομέα αυτού και γιατί; Το νέο τμήμα αυτό με διορθωμένη ονομασία πρέπει να ανήκει στον κλάδο των Φιλολόγων όπως ίσχυε και όπως είχε ψηφίσει και η Κοσμητεία. Στην τελική, υπάρχει σεβασμός προς τις αποφάσεις των αρμόδιων πανεπιστημιακών οργάνων ή όχι;! Παρατηρώ μία στόχευση και άδικη επίθεση από το Υπουργείο και άλλους προς τα τμήματα ΦΠΨ που έχουν αξιολογηθεί (εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση) τα τελευταία χρόνια με επαινετικά σχόλια και επιτελούν ένα σημαντικό έργο για τη μόρφωση των φιλολόγων και των άλλων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ και πολλές δεκαετίες.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 11:35 | Θέμης Ντάλλας

  Επιτέλους. Μια εξέλιξη που είχε αργήσει πάρα πολύ.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 18:58 | Χριστίνα Πουλοπουλου

  Να υπάρξει πρόνοια για τους αποφοίτους του Φ.Π.Ψ. παλαιότερων ετών, οι οποίοι επέλεξαν την κατεύθυνση Ψυχολογίας, ώστε να αναγνωριστούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα ως ψυχολογων

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 10:57 | Ευτυχία Χατζημιχάλη

  Καλημέρα σας,
  Από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε η παραπάνω νόμος , έχω ακούσει πολλούς φοιτητές τους οποίους από τα έτη 2015 και άνω να διαμαρτύρονται καθώς θέλουν να συμπεριληφθούν και εκείνοι στην κατάτμηση του τμήματος και να μπορούν να διαλέξουν εάν θα μπουν σε κάποιο από τα τρία τμήματα (τμήμα Φιλοσοφίας, τμήμα εκπαίδευσης ενηλικών, υπάρχον τμήμα Ψυχολογίας) ή αν θα αποφοιτήσουν από το Φ.Π.Ψ.
  Προσωπικά, είμαι στην κατεύθυνση Ψυχολογίας, εισαχθείσα το 2015, και θέλω να πάρω πτυχίο ψυχολόγου. Γιατί να είμαστε αναγκασμένοι, εγώ και όλοι οι φοιτήτες που ανήκουν στην ίδια κατηγορία με εμένα, να δώσουμε κατατακτήριες την ίδια στιγμή που φοιτητές που εισήχθησαν ένα χρόνο μετά από εμές θα μπουν χωρίς καμία εξέταση ?
  Παρακαλώ, όπως κάνετε τις ανάλογες τροποποιήσεις ώστε να μην αδικείται κανένας φοιτήτης.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2018, 23:50 | Αγγελικη

  Ηθελα να σας ρωτησω το τμημα της εκπαίδευσης ενηλίκων τι δικαιώματα θα δινει καθως δεν αναφέρεται πουθενά. Επίσης για ποιον λογο να χωρισετε κ με λιγα λογια να διαλύσετε ενα τμημα με τόσους φοιτητές χωρις καν να τους ρωτήσετε; Εμεις μπηκαμε στο συγκεκριμένο τμημα εχοντας στο μυαλο μας ότι θα εχουμε πτυχιο ΦΠΨ , με ποιο λοιπον δικαίωμα το αλλάζετε αυτο κ παίζετε με το επαγγελματικό μας μελλον ; Λαβατε καθόλου υπόψιν όσους εχουν αποφοιτήσει απο το ΦΠΨ ;Θα έχουν πτυχιο απο ενα τμημα που δεν υπάρχει; Επίσης ο τομεας της φιλοσοφίας οπως λετε θα δίνει δικαίωμα φιλολόγου, ξέρουμε ότι δεν εχει την ιδια βαρύτητα ο τομέας της φιλοσοφίας σε σχεση με τα αντίστοιχα αλλα των φιλολογικών σχολών, όπως γίνεται για παράδειγμα με το αντίστοιχο της Πατρας . Οπως πολλοί ξέρουμε τα όνειρα για μια θεση στο δημόσιο έχουν σβησει εδώ κ χρονια οπότε η μονη μας επιλογή ειναι τα φροντιστήρια οι κάτοχοι των οποίων δύσκολα θα επιλέξουν εναν απόφοιτο απο το τμήμα της φιλοσοφίας έναντι ενός αποφοίτου του τμήματος φιλολογίας ή της ιστορίας κ αρχαιολογίας. Οπότε ποιο το θετικό αυτής της πραξης ;