Άρθρο 65 – Γενικές Διατάξεις για την πειθαρχική διαδικασία

  1. Την ιδιότητα του διωκόμενου αποκτά εκείνος εναντίον του οποίου έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, και εκείνος στον οποίο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αποδίδεται πειθαρχικό αδίκημα.
  2. Ο διωκόμενος και ο καταγγέλλων έχουν το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας να αντιπροσωπεύονται ή να συμπαρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο. Κατά τη συζήτηση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αν η μία πλευρά προσέλθει χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο, αυτό δεν αφαιρεί από την άλλη πλευρά το δικαίωμα να εκπροσωπείται ή συμπαρίσταται με πληρεξούσιο δικηγόρο.
  3. Ο διωκόμενος έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των εγγράφων του πειθαρχικού φακέλου.