ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – Άρθρο 48 – Πειθαρχικά παραπτώματα

  1. Ως πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο εκδικάζεται και τιμωρείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου με πειθαρχική ποινή ανεξαρτήτως ποινικής ευθύνης ή άλλης συνέπειας κατά την κείμενη νομοθεσία, θεωρείται:

α) Κάθε παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των ιατρών, τα οποία επιβάλλονται σε αυτούς από τις διατάξεις του παρόντος και κάθε άλλου νόμου, διατάγματος, διοικητικής πράξης, του κώδικα δεοντολογίας των ιατρών, του εσωτερικού κανονισμού του Συλλόγου, καθώς και των νομίμως εκδιδομένων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ.

β) Διαγωγή που δεν συνάδει με την αξιοπρέπεια του ιατρικού επαγγέλματος.

γ) Διαγωγή που είναι ασυμβίβαστη προς το λειτούργημα του ιατρού.

δ) Συμπεριφορά που δεν συνάδει με την ιατρική ηθική, επιστήμη, τέχνη και δεοντολογία ή που μπορεί να κλονίσει την πίστη του κοινού προς το ιατρικό λειτούργημα.

  1. Γιατροί Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι ιατρικών ανωνύμων εταιρειών, διαχειριστές ΕΠΕ, ομόρρυθμοι εταίροι ή εν γένει ιδιοκτήτες προσωπικών εταιρειών και ιδιοκτήτες Μονοπρόσωπων ΕΠΕ ευθύνονται ως φυσικά πρόσωπα για κάθε παράπτωμα της ιατρικής νομοθεσίας και δεοντολογίας που διαπράττεται από τις εταιρείες που είναι ιδιοκτήτες ή διευθύνουν, κατά τα ανωτέρω.
  2. Κάθε εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής είναι υποχρεωμένη να ορίζει για κάθε τμήμα επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στη νομοθεσία, ο οποίος οφείλει να τηρεί τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας και εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας, και είναι πειθαρχικά υπόλογος με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ο επιστημονικά υπεύθυνος γιατρός κάθε τμήματος της εταιρείας οφείλει να παρίσταται στο τμήμα που είναι υπεύθυνος κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του τμήματος για το οποίο έχει λάβει άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο.