Άρθρο 03 – Εσωτερικός Κανονισμός

1. Με τον εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. κανονίζονται οι λεπτομέρειες της διεξαγωγής των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, του απαιτούμενου προσωπικού και κάθε λεπτομέρεια για την καλή λειτουργία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
2. Οι εσωτερικοί κανονισμοί των Ιατρικών Συλλόγων πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.