Άρθρο 50 – Πειθαρχικά όργανα

 1. Σε κάθε Ιατρικό Σύλλογο συγκροτείται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την εκδίκαση και την τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση καταγγελίας για πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο έλαβε χώρα σε διαφορετικό Σύλλογο από το Σύλλογο εγγραφής, αρμόδιο α. για την παραπομπή στο Πειθαρχικό συμβούλιο είναι το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου που τελέστηκε το παράπτωμα και β. για την εκδίκαση και την επιβολή ποινής ή απαλλαγή είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου, όπου τελέστηκε το παράπτωμα. Τα χρηματικά πρόστιμα εισπράττονται από τον Ιατρικό Σύλλογο που επέβαλε την ποινή, ενώ κατά τα λοιπά οι αποφάσεις εκτελούνται από τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ιατρός. Η αναστολή ή η παύση ιατρικού επαγγέλματος, ως ποινή, ισχύει για όλη την επικράτεια.
 2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου έχει δυνατότητα για ατιμωτικά πειθαρχικά αδικήματα ή κακουργήματα κατά το ποινικό δίκαιο, και εφόσον α. υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις τέλεσης των παραπτωμάτων αυτών, β. κίνδυνος διάπραξης από γιατρό νέων αδικημάτων, γ. κίνδυνος για την προστασία της δημόσιας υγείας και δ. κίνδυνος για την προστασία των ασθενών και του κοινού, να διατάξει με αιτιολογημένη απόφασή του την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ιατρικού επαγγέλματος. Εναντίον αυτής της απόφασης μπορεί ο γιατρός να προσφύγει στο Α.Π.Σ.Ι. κατά τα οριζόμενα στις γενικότερες διατάξεις περί εφέσεων. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο και το ΑΠΣΙ υποχρεούνται να ανακαλέσουν την αναστολή, εάν εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή απαλλακτικό βούλευμα.
 3. Σε περίπτωση ελαφρών παραπτωμάτων οι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων μπορούν οίκοθεν, μετά από κλήση σε απολογία, να επιβάλουν την ποινή της επίπληξης ή του προστίμου μέχρι 5.000 ευρώ. Ένσταση κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, και είναι απαράδεκτη αν δεν καταβληθεί στο Σύλλογο το πρόστιμο που επιβλήθηκε. Σε περίπτωση μείωσης του ποσού του προστίμου ή αθώωσης του ιατρού επιστρέφεται στον τελευταίο η διαφορά ή το σύνολο του ποσού ατόκως εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης προς τον Ιατρικό Σύλλογο.
 4. Στους Συλλόγους που δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο, ή παρουσιάζουν δυσχέρειες λειτουργίας ή μέλη τους συνδέονται με ιδιαίτερη σχέση φιλίας ή έχθρας με τον καταγγέλλοντα ή τον διωκόμενο, καθώς και για τα πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου κάποιου Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. ορίζει Πειθαρχικό Συμβούλιο άλλου Ιατρικού Συλλόγου. Επιπλέον, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μπορεί μετά από απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων ή Πειθαρχικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων και αίτησή τους να αναθέσει την εκδίκαση των παραπτωμάτων σε Πειθαρχικό Συμβούλιο άλλου Συλλόγου από αυτόν που ανήκει ο ιατρός, είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Ο τιμωρηθείς ιατρός ή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, σε περίπτωση μη ομόφωνης απαλλακτικής απόφασης, δικαιούται να εκκαλέσει την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτού ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.).
 5. Για τα παραπτώματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. αρμόδιο είναι το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.), το οποίο στην περίπτωση αυτή δικάζει σε πρώτο βαθμό. Κατά της πρωτοβάθμιας αυτής απόφασης χωρεί έφεση ενώπιον του Υπουργού Υγείας, ο οποίος αποφασίζει εντός μηνός.
 6. Μετά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καθίστανται αυτόματα διάδικοι ενώπιον παντός δικαστηρίου μέχρι αμετάκλητης απόφασης.
 • Να διαγραφεί από την παρ. 2 το εδάφιο …για ατιμωτικά πειθαρχικά αδικήματα …

 • 25 Αυγούστου 2017, 12:00 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 50 παρ. 4 εδ 2 και 3. Προτείνεται η διαγραφή του καθόσον θίγει την αρχή της αμεροληψίας και στερεί τον ενδεχόμενα πειθαρχικά διωκόμενο ιατρό από το φυσικό δικαστή του. Η διάταξη προβλέπει τη δυνατότητα με απόφαση του ΔΣ ή του ΠΣ ΙΣ, χωρίς να καθορίζεται ποιών, ο ΠΙΣ να ορίζει άλλο ΠΣ για την εκδίκαση υποθέσεων.

 • 23 Αυγούστου 2017, 13:26 | Γιώργος Μυλωνας

  Άρθρο 50 παράγραφος 3:. Ένσταση κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, και είναι απαράδεκτη αν δεν καταβληθεί στο Σύλλογο το πρόστιμο που επιβλήθηκε. Σε περίπτωση δλδ που κάποιος ιατρός δεν έχει 5000ευρω να πληρώσει το πρόστιμο, δε δύναται να ασκήσει ένσταση? Δε ξέρω πόσο δίκαιο είναι αυτό.