Άρθρο 66 – Πειθαρχικά παραπτώματα ιατρών στην αλλοδαπή

  1. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων είναι αρμόδια και για την εκδίκαση παραπτωμάτων, τα οποία τέλεσε ο ιατρός στην αλλοδαπή, εφόσον στοιχειοθετούν πειθαρχικά αδικήματα κατά την ελληνική ιατρική νομοθεσία και εφόσον δεν τους έχει επιβληθεί ποινή για τις συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις από αλλοδαπό Ιατρικό Σύλλογο και εφόσον δεν έχουν παραγραφεί.
  2. Ιατρός, ο οποίος, λόγω πειθαρχικής ποινής, καταδικάζεται σε προσωρινή ή οριστική παύση άσκησης επαγγέλματος σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο ασκούσε το ιατρικό επάγγελμα, δεν έχει το δικαίωμα να εγγραφεί σε Ιατρικό Σύλλογο της ημεδαπής μέχρι να εκτίσει το σύνολο της ποινής που του έχει επιβληθεί.
  3. Αν η ποινή έχει επιβληθεί από Ιατρικό Σύλλογο κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο ιατρός ασκούσε τα καθήκοντά του, η εκτέλεση της ποινής και το δικαίωμα εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο εξαρτάται από το εάν η πράξη ή η παράλειψη, για την οποία καταδικάστηκε, τιμωρείται σύμφωνα με το ελληνικό πειθαρχικό δίκαιο. Αρμόδιο όργανο για να κρίνει την πλήρη εκτέλεση της ποινής ή την άρση ή τη μείωσή της και αντίστοιχα το δικαίωμα εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο, είναι το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.), το οποίο δικάζει αυτές τις περιπτώσεις σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Ο ιατρός έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης του Α.Π.Σ.Ι. ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.
  • 25 Αυγούστου 2017, 12:43 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

    Άρθρο 66. Ο ΠΙΣ είναι εκείνος που έχει ενημέρωση για τις περιπτώσεις ιατρών που έχουν καταδικαστεί σε προσωρινή ή οριστική παύση άσκησης επαγγέλματος σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο ασκούσαν το ιατρικό επάγγελμα. Επειδή δεν είναι εκ των προτέρων σε ποιόν ή ποιους ΙΣ θα αιτηθεί την εγγραφή του τιμωρηθείς ιατρός στη διάταξη του άρθρου 66 κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη παρ.3 ως ακολούθως:
    «Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου οφείλει αμελλητί και το αργότερο εντός 3 ημερών να κοινοποιεί σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους κάθε απόφαση επιβολής πειθαρχικής ποινής που επιβάλλεται σε ιατρό με βάση απόφαση οργάνου της ΕΕ και του έχει γνωστοποιηθεί.».