Άρθρο 19 – Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου εκλέγει ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου και τρεις ελεγκτές εκ των μελών του Συλλόγου, καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, οι οποίοι ελέγχουν τα βιβλία και την εν γένει οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλουν την έκθεσή τους στον Πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον πριν τη Συνέλευση, στην οποία θα λογοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, καλούμενη από τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου μετά την επικύρωση των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων του ΠΙΣ, συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου και εκλέγει τον Πρόεδρο από τα μέλη της. Ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία προβαίνει σε έλεγχο της διαχείρισης του Συλλόγου, όταν το κρίνει αυτό αναγκαίο. Η σχετική έκθεση υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει την έκθεση αυτή εντός δεκαπέντε ημερών και στη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ και να παρέχει αντίγραφο σε κάθε αιτούντα. Η έκθεση αναγιγνώσκεται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ. κατά την ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ.

 • Τροπ. εδαφίου στην παρ. 1: «Η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου εκλέγει ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου και τρεις ελεγκτές εκ των εκπροσώπων των Συλλόγων. ..»

 • Παρ.1: Διόρθωση: «…ελεγκτές εκ των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου…»

  Εκ μέρους του ΔΣ του JDN-Hellas,
  Κωνσταντίνος Ροδίτης, Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργός, Πρόεδρος
  Βασίλειος Βελισσάρης, Ειδικός Παθολόγος, Γραμματέας
  jdnhellas@gmail.com

 • 25 Αυγούστου 2017, 11:30 | Βασιλειος Σταθόπουλος

  Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή διαχείριση των οικονομικών του ΠΙΣ και των Ιατρικών Συλλόγων, πρέπει να ορίζονται με συγκεκριμένο τρόπο οι εποπτεύοντες φορείς, οι αρμοδιότητες τους και να υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου σε περίπτωση, που αμφισβητηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή, η νόμιμη διαχείριση των οικονομικών είτε του ΠΙΣ είτε των Ιατρικών Συλλόγων από το εκάστοτε Δ.Σ.
  Το Δ.Σ. υπόκειται στον οικονομικό έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αυτή εξετάζει την νομιμότητα και την κανονικότητα των διενεργηθεισών δαπανών, εφαρμόζοντας την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, ελέγχοντας οτιδήποτε αφορά στην οικονομική διαχείριση του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της ισχύος των συμβάσεων και γενικά της νομιμότητας των οικονομικών υποχρεώσεων, ενώ με το πέρας του διενεργηθέντος ελέγχου υποχρεούται να υποβάλει την προβλεπόμενη έκθεση προς τον πρόεδρο του ΠΙΣ ή του αντίστοιχου Ιατρικού Συλλόγου.
  Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. του ΠΙΣ ή του Ιατρικού Συλλόγου και να απαλλάξει εαυτόν από τα πεπραγμένα και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.