Άρθρο 70 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται ο Α.Ν. 1565/1939 (Α΄16), το Β.Δ. 11.10/7.11.1957 (Α΄228), το Ν.Δ. 4111/1960, ο Ν. 727/1977 και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

  • 25 Αυγούστου 2017, 12:19 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

    Άρθρο 70. Να απαλειφθεί η αναφορά στον ΑΝ 1565/1939 που αφορά στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και όχι στη νομοθεσία των ΙΣ.