Άρθρο 38 – Διοικητικό Συμβούλιο – Αρμοδιότητα

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις εν γένει του Συλλόγου και εκτελεί όλα τα δια του παρόντος ανατιθέμενα σε αυτό έργα.
 2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται μόνο στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, του Υπουργείου Υγείας και του Π.Ι.Σ. και στην κείμενη νομοθεσία.
 3. Εκτελεί υποχρεωτικά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Ιατρικού Συλλόγου και της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ..
 4. Εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο και τους ιατρούς μέλη του.
 5. Καταρτίζει δικαιοπραξίες και συνάπτει συμβάσεις για τα μέλη του Συλλόγου που συναινούν.
 6. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο νοσοκομείων της περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου, πέραν των μελών που διορίζονται κατά νόμο, δια του Προέδρου του ή εκπροσώπου που ορίζεται από το Δ.Σ.. Τα μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο νοσοκομείων της περιφέρειάς του, υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα και κατά τακτά διαστήματα το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου. Το Δ.Σ. μπορεί να ανακαλέσει τον εκπρόσωπο και να ορίσει άλλον, αν δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του.
 • Διαμορφώνεται η παρ 2 ως: «Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται μόνο στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, του Υπουργείου Υγείας και στην κείμενη νομοθεσία».

 • Η παρ. 2 διαμορφώνεται ως: «Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται μόνο στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, του Υπουργείου Υγείας και στην κείμενη νομοθεσία».

 • 25 Αυγούστου 2017, 12:29 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 38. Αναιρεί την διοικητική αυτοτέλεια των ΙΣ η προβλεπόμενη στη παρ. 2 υποβολή των αποφάσεων των ΔΣ των ΙΣ στον έλεγχο του ΠΙΣ και του Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον η διάταξη χρήζει συμπλήρωσης ενόψει της φύσης των ΙΣ ως νπδδ με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
  Προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης αυτής ως ακολούθως:
  «Άρθρο 38
  Διοικητικό Συμβούλιο – Αρμοδιότητες.
  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις εν γένει του Συλλόγου και εκτελεί όλα τα δια του παρόντος ανατιθέμενα σε αυτό έργα.
  Ενδεικτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου ανήκει:
  α) Η προαγωγή και προώθηση των σκοπών του Ιατρικού Συλλόγου και γενικότερα του ιατρικού σώματος.
  β) Ο έλεγχος της δεοντολογικής άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος.
  γ) Η διευθέτηση των διενέξεων μεταξύ των μελών του κατά την άσκηση του λειτουργήματος, αλλά και η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας.
  δ) Η διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του Συλλόγου και η σχετική ετήσια λογοδοσία.
  ε) Η παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο ή άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαπραγμάτευση, κατάρτιση και υπογραφή οποιωνδήποτε συμβάσεων.
  στ) Η πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Συλλόγου.
  2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται μόνο στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και στην κείμενη νομοθεσία.
  3.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί υποχρεωτικά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Ιατρικού Συλλόγου και της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ..
  4.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο και τους ιατρούς μέλη του.
  5.Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει δικαιοπραξίες και συνάπτει συμβάσεις για τα μέλη του Συλλόγου που συναινούν.
  6.Το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συγκροτεί από τα μέλη του συλλόγου επιτροπές ή ομάδες εργασίας για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν στην προώθηση των σκοπών του.
  7.Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο νοσοκομείων της περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου, πέραν των μελών που διορίζονται κατά νόμο, δια του Προέδρου του ή εκπροσώπου που ορίζεται από το Δ.Σ.. Τα μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο νοσοκομείων της περιφέρειάς του, υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα και κατά τακτά διαστήματα το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου. Το Δ.Σ. μπορεί να ανακαλέσει τον εκπρόσωπο και να ορίσει άλλον, αν δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του.»

 • 24 Αυγούστου 2017, 09:07 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

  Να θεσμοθετηθεί το δικαίωμα όλων των μελών του ΙΣ και όχι μόνο των εκλεγμένων μελών, στην ενυπόγραφη δημοσίευση θέσεων, απόψεων και κειμένων πολιτικού ή κοινωνικού περιεχομένου σε περιοδική έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση. Πάνω από ένα όριο σελίδων, απλά θα γίνεται κάποια συμβολική χρέωση. Το περιοδικό να γίνει εργαλείο πολιτικού προβληματισμού και διαλόγου, ενώ σήμερα όπου υπάρχει και κυρίως αυτό του ΙΣΑ είναι μια απλή μονοθεματική προπαγανδιστική ανούσια φυλλάδα.

 • 20 Αυγούστου 2017, 15:44 | Βογιατζής Δημήτριος, Γκούμας Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Θεοφάνης

  Σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία για τους ΙΣ, εκτός από τον ΠΙΣ και το Υπουργείο Υγείας ως εποπτεύουσα αρχή με τον νόμο του Καλλικράτη είναι και η Περιφέρεια (άρθρο 186, Ζ ΙΙ περ.12 του Ν. 3852/2010) στην οποία ανήκει ο εκάστοτε σύλλογος. Όμως και στον παρόντα νόμο, άρθρο 38, παρ. 2 δεν αναφέρεται ως εποπτεύουσα αρχή η Περιφέρεια, ούτε καθορίζονται οι αρμοδιότητες εποπτείας ενός εκάστου των εποπτευόντων τους Συλλόγους φορέων. Περαιτέρω δεν διευκρινίζεται ποιος τελεί την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ και με ποια διαδοχική σειρά, σε περίπτωση που η ΕΕ και η ΓΣ του Συλλόγου μετά από τον ετήσιο οικονομικό έλεγχο διαπιστώσουν ανακολουθίες ως προς την νόμιμη και χρηστή διαχείριση των οικονομικών του.

  Διατελούμε μετά τιμής
  Η σύσσωμα παραιτηθείσα Εξελεγκτική Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
  Βογιατζής Δημήτριος, nikvog@otenet.gr
  Γκούμας Κωνσταντίνος, info@kgoumas-obgyn.gr
  Αγγελόπουλος Θεοφάνης, theo@ims.gr