Άρθρο 42 – Ταμίας

 1. Ο Ταμίας φυλάσσει τη χρηματική και κάθε άλλη περιουσία του Ιατρικού Συλλόγου, παραλαμβάνει τις εισφορές των μελών, τηρεί βιβλίο απογραφής της περιουσίας του Συλλόγου και τα τακτικά βιβλία εσόδων και εξόδων, των οποίων οφείλει να υποβάλει κατάσταση όταν ζητηθεί και προς τον Σύλλογο και το Συμβούλιο και να δίνει ακριβή απολογισμό κατά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.
 2. Κάθε είσπραξη στο όνομα και για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου ενεργείται από τον Ταμία ή τον εντεταλμένο υπάλληλο του Συλλόγου.
 3. Τα βιβλία αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Συλλόγου και τον Ταμία.
 4. Κάθε πληρωμή ενεργείται με έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γραμματέα.
 5. Σε περίπτωση κωλύματος ο Ταμίας αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποδεικνύεται από αυτό. Όταν τα εισπραττόμενα υπερβαίνουν τα συνήθη μηνιαία έξοδα του Συλλόγου, ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει αυτά στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε μία από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • 25 Αυγούστου 2017, 12:17 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 42. Είναι ατυχής η αναφορά σε βιβλία εσόδων- εξόδων και το βιβλίο απογραφής της περιουσίας του Συλλόγου, όπως ομοίως και στο αντίστοιχο άρθρο 13 παρ. 15 για τον ΠΙΣ. Επίσης η ρύθμιση ότι «τα βιβλία αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία» θα πρέπει να απαλειφθεί (παρ. 3). Άλλωστε αντίστοιχη ρύθμιση δεν αναφέρεται ούτε στο αντίστοιχο άρθρου 13 παρ.15 που αφορά στις αρμοδιότητες του Ταμία του ΠΙΣ. Αντ΄ αυτού να οριστεί ότι «Ο Ταμίας τηρεί τα κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο.», εν προκειμένω σήμερα το ν. 4308/14 – ΦΕΚ Α 251.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης του άρθρου 42 ως ακολούθως:
  «Άρθρο 42. Ταμίας
  1.Ο Ταμίας φυλάσσει τη χρηματική και κάθε άλλη περιουσία του Ιατρικού Συλλόγου, παραλαμβάνει τις εισφορές των μελών των οποίων οφείλει να υποβάλει κατάσταση όταν ζητηθεί και προς τον Σύλλογο και το Συμβούλιο και να δίνει ακριβή απολογισμό κατά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.
  2.Κάθε είσπραξη στο όνομα και για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου ενεργείται από τον Ταμία ή τον εντεταλμένο υπάλληλο του Συλλόγου.
  3.Ο Ταμίας τηρεί τα κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο.
  4.Κάθε πληρωμή ενεργείται με έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γραμματέα.
  5.Σε περίπτωση κωλύματος ο Ταμίας αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποδεικνύεται από αυτό. Όταν τα εισπραττόμενα υπερβαίνουν τα συνήθη μηνιαία έξοδα του Συλλόγου, ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει αυτά στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε μία από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.»