Άρθρο 68

 1. Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδων ευρώ τιμωρείται όποιος με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους χρησιμοποιεί τον τίτλο του ιατρού χωρίς να έχει πτυχίο ιατρικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπού πανεπιστημίου.
 2. Κάθε πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να διαθέτει τα προβλεπόμενα προσόντα προς άσκηση της ιατρικής, με σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος είτε του ιδίου είτε τρίτου επιλαμβάνεται έστω και με την παρουσία ιατρού της διάγνωσης ή θεραπείας ασθενών είτε με προσωπικές ενέργειες είτε με προφορικές ή γραπτές συμβουλές είτε με αλληλογραφία, τοιχοκόλληση αγγελιών ή πάσης φύσεως δημοσιεύσεις θεωρείται ότι ασκεί παρανόμως την ιατρική και τιμωρείται με τις ποινές της παρ. 1.
 3. Θεωρείται ως θεραπευτική επέμβαση και τιμωρείται με τις ίδιες ποινές της παρ. 1 κάθε πράξη, η οποία τελείται για αισθητικούς λόγους, όταν γι’ αυτή χρησιμοποιούνται μέσα χειρουργικά ή μηχανήματα τα οποία με φυσικούς ή χημικούς παράγοντες μπορούν να συντελέσουν στον καθορισμό διαγνώσεως ή εφαρμογή θεραπείας.
 4. Οι διατάξεις της παρ. 1 δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε φοιτητές της ιατρικής που ενεργούν ως βοηθοί ιατρού και υπό την διεύθυνση αυτού ή τους έχει ανατεθεί από τον ιατρό να παρακολουθούν τους ασθενείς του ούτε σε νοσηλευτές ή μαίες, εφόσον περιορίζονται στα κατά νόμον καθοριζόμενα σε αυτούς καθήκοντα και στις εντολές του θεράποντος ιατρού.
 5. Με φυλάκιση μέχρι έξι (6) εβδομάδων και χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων ευρώ τιμωρείται εκείνος, ο οποίος, ενώ είναι πτυχιούχος ιατρικής σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή άλλης ισότιμης Πανεπιστημιακής Σχολής αλλοδαπού πανεπιστημίου, ασκεί την ιατρική χωρίς την απαιτούμενη κατά τις διατάξεις του νόμου βεβαίωση ή ασκεί την ιατρική, ενώ η χορηγηθείσα σε αυτόν βεβαίωση ανακλήθηκε ή βρίσκεται υπό αναστολή ή και σε συνταξιοδότηση.
 • Να τεθεί ο εξής τίτλος στο Άρθρο: «Παραποίηση και αντιποίηση του Ιατρικού λειτουργήματος – Ποινές»

  Εκ μέρους του ΔΣ του JDN-Hellas,
  Κωνσταντίνος Ροδίτης, Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργός, Πρόεδρος
  Βασίλειος Βελισσάρης, Ειδικός Παθολόγος, Γραμματέας
  jdnhellas@gmail.com

 • 24 Αυγούστου 2017, 15:40 | ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ

  ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

  Ενόψει της από 07-08-2017 θέσεως σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων», παρατηρούνται τα εξής.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ως άνω νομοσχεδίου, ορίζεται ότι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται ο Α.Ν. 1565/1939 (Α΄16), το Β.Δ. 11.10/7.11.1957 (Α΄228), το Ν.Δ. 4111/1960, ο Ν. 727/1977 και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη».
  Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του φερόμενου προς κατάργηση άρθρου 111 του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 περί Κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος (ΦΕΚ Α΄ 16), «Με φυλάκισιν μέχρις ενός έτους και με χρηματικήν ποινήν μέχρι δέκα χιλιάδων δραχμών τιμωρείται, όστις, χωρίς να έχη πτυχίον της Ιατρικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ξένης ομοταγούς σφετερίζεται τον τίτλον του ιατρού».
  Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΝΔ 775/1970 Περί οργανώσεως και λειτουργίας Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπευτών παρά τω Γενικώ Νοσοκομείω Αθηνών «Βασιλεύς Παύλος» και ρυθμίσεως θεμάτων σχετικών προς την άσκησιν του επαγγέλματος του μαλάκτου (ΦΕΚ Α΄ 290), «Αι διατάξεις του άρθρου 111 του Α.Ν. 1565/1939 «περί Κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» ως εκάστοτε ισχύει, έχουν εφαρμογήν και προκειμένου περί των αντιποιουμένων το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτού».
  Στο άρθρο 68 του παρόντος νομοσχεδίου υπάρχει πρόβλεψη για την ποινική καταδίκη όποιου προσώπου χρησιμοποιεί τον τίτλο του ιατρού χωρίς να έχει αντίστοιχο πτυχίο, πλην όμως ερμηνευτικώς είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν η συγκεκριμένη διάταξη, μετά την ψήφισή της, θα μπορεί να τύχει αναλογικής εφαρμογής και για τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τον τίτλο του φυσικοθεραπευτή, χωρίς να διαθέτουν το αντίστοιχο πτυχίο.
  Κι αυτό γιατί το άρθρο 15 του ΝΔ 775/1970 ομιλεί περί αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 111 του ΑΝ 1565/1939, όπως εκάστοτε ισχύει. Άρα η αναλογική εφαρμογή χωρεί για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι ρυθμίσεις του άρθρου 111 του ΑΝ 1565/1939. Ωστόσο με το παρόν νομοσχέδιο οι διατάξεις του άρθρου 111 του ΑΝ 1565/1939 δεν αντικαθίστανται ή τροποποιούνται, ώστε να παραμένουν σε ισχύ υπό διαφορετική μορφή και περιεχόμενο, αλλά καταργούνται ρητώς.
  Ως εκ τούτου κρίνεται επιβεβλημένη η προσθήκη διατάξεως, που θα καθιερώνει την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του νομοσχεδίου και επί των προσώπων που χρησιμοποιούν τον τίτλο του φυσικοθεραπευτή χωρίς να έχουν το αντίστοιχο πτυχίο. Σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθεί αναπόφευκτα ένα κενό δικαίου επί ενός αντικειμένου που ήταν ρυθμισμένο.

  ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 • τίτλος άρθρου;

 • 8 Αυγούστου 2017, 21:26 | Κωνσταντίνος Βέρρος

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3:

  Εδω ίσως είναι μια καλή εύκαιρία να αναφερθούν οι αντικρουόμενες εγκύκλιοι του υπ. Υγείας που αφορούσαν το θέμα του χειρισμού των μηχανημάτων laser από τους Δερματολόγους και τους Πλαστικούς Χειρουργούς.

  Να θυμίσω ότι η πρώτη εγκύκλιος απαγόρευε (ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ) την χρήση των μηχανημάτων από αισθητικούς ενώ μεταγενέστερη το επέτρεπε.

  Ας ξεκαθαριστεί επιτέλους αυτό. Δικαιούται άλλος πλήν των ανωτέρω ιατρικών ειδικοτήτων να χρησιμοποιεί laser για αισθητικούς λόγους;

 • 8 Αυγούστου 2017, 13:09 | Αποστολιδης Ιωάννης

  παράγραφος 3:

  Θεωρείται ως θεραπευτική επέμβαση και τιμωρείται με τις ίδιες ποινές της παρ. 1 κάθε πράξη, η οποία τελείται για αισθητικούς λόγους, όταν γι’ αυτή χρησιμοποιούνται μέσα χειρουργικά ή μηχανήματα τα οποία με φυσικούς ή χημικούς παράγοντες μπορούν να συντελέσουν στον καθορισμό διαγνώσεως ή εφαρμογή θεραπείας.

  Δηλαδή για αισθητικές πράξεις (π.χ αποτρίχωση με laser, πεντικιουρ, μανικιούρ κ.λ.π) που χρησιμοποιούνται μηχάνηματα για απλές «θεραπείες» θα θεωρούνται Θεραπευτικές Επεμβάσεις και θα πρέπει να τις κάνει ιατρός; Είναι η ιατρική επιστήμη η αισθητική τέχνη; Είναι οι γιατροί καλύτεροι χειριστές αισθητικών αλλά και γενικά σύνθετων μηχανημάτων και τεχνολογιών.

  Δεν θα μπορούσε απλός να επιβάλετε η απλή συνεργασία με γιατρούς, αισθητικών και γενικά κέντρων διάγνωσης και θεραπείας όταν γι’ αυτές χρησιμοποιούνται μηχανήματα για επεμβατικές θεραπείες(θεραπεία για συγκεκριμένο σύμπτωμα που ο γιατρός έβγαλε διάγνωση);

  Δηλαδή να χρειάζεται γνωμάτευση ιατρού και πλήρες ιστορικό για την σωστή θεραπεία και άμεση υποστήριξη μετά την θεραπεία σε περιπτώσεις επεμβάσεων υψηλού κινδύνου και με απλή υποστήριξη σε περιπτώσεις χαμηλού κινδύνου.

  Και ποιός θα κρίνει την σωστή κατάσταση των μηχανημάτων; Για την σωστή κατάσταση και λειτουργία των μηχανημάτων δεν θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος ανά έτος και ανά αριθμού πελατών με βιβλίο συντήρησης-επισκευών κλπ;