Άρθρο 33 – Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Αριθμός μελών

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμία και ένα σύμβουλο, όταν ο αριθμός των μελών του Συλλόγου δεν υπερβαίνει τους 50, τρεις συμβούλους, όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους 150, πέντε συμβούλους, όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους 250, επτά συμβούλους, όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι 1.000, εννιά συμβούλους, όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τις 3.000, έντεκα συμβούλους, όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι 10.000, και δεκατρείς συμβούλους, όταν ο αριθμός των μελών είναι από 10.001 και πάνω.

β. Ο αριθμός των κατά την προηγούμενη παράγραφο εκλεκτέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών στο μητρώο του Συλλόγου, όπως έχει αυτό τρεις (3) μήνες πριν τις αρχαιρεσίες. Δικαίωμα να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες για εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο γιατροί που δεν διατελούν σε προσωρινή παύση και έχουν ανανεώσει το ετήσιο δελτίο ταυτότητας. Προς βεβαίωση των ανωτέρω καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτίθεται στα γραφεία του Συλλόγου επτά ημέρες τουλάχιστον πριν την εκλογή, κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου και διορθώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μέλους ή οποιουδήποτε δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον, και η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη και να υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.

 1. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι – Έκπτωση

α. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν τα μέλη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο οκτώ (8) μέρες πριν τις αρχαιρεσίες και να εκλέγονται στα όργανα των Ιατρικών Συλλόγων έχουν τα μέλη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο τριάντα (30) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής παύσης άσκησης του επαγγέλματος. Τελεσίδικη ποινή που επιβάλλει την προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος συνεπάγεται την έκπτωση του τιμωρηθέντος από όλα τα αξιώματα τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του εκπροσώπου στον Π.Ι.Σ..

β. Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι όσοι έχουν τιμωρηθεί από πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο του Ιατρικού Συλλόγου (εκτός από την ποινή της επίπληξης), ή άλλο αρμόδιο όργανο, ή με βάση τις διατάξεις των άρθρων 63 και 67 ΠΚ, για μια πενταετία από την τιμωρία τους. Σε περίπτωση που τελεσίδικα αθωωθούν νωρίτερα, αυτοδίκαια επανακτούν το δικαίωμα αυτό.

γ. Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι όσοι έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από οποιοδήποτε όργανο με την ποινή της παύσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

δ. Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι όσοι έχουν εκκρεμή υπόθεση για ατιμωτικό αδίκημα κατά τον Ποινικό Κώδικα ή κακούργημα. Αποκτούν και πάλι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εφόσον κοινοποιηθεί στο Ιατρικό Σύλλογο, και με επιμέλεια του ίδιου του ιατρού, τελεσίδικη αθωωτική απόφαση.

ε. Κάθε τελεσίδικη πειθαρχική τιμωρία επιβαλλόμενη από τα Πειθαρχικά Συμβούλια, πλην της επίπληξης, συνεπάγεται την έκπτωση από τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Εφόσον αυτός που τελεί υπό πειθαρχική δίωξη άσκησε νόμιμα ένδικα μέσα, δεν εκπίπτει μεν από τη θέση του, αναπληρώνεται όμως προσωρινά στα καθήκοντά του κατά το χρόνο αυτό από τον κατά σειρά επιλαχόντα.

 • Να διαγραφεί από την παρ. 2δ το εδάφιο: για ατιμωτικό αδίκημα κατά τον Ποινικό Κώδικα…

 • Στην παρ. 1 περ. β να αυξηθεί σε 15 ημέρες προ των αρχαιρεσιών η ανάρτηση του καταλόγου εχόντων δικαίωμα ψήφου
  _________
  Άρθρο 33 παρ. 2α: «Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν τα μέλη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο δεκαπέντε (15) μέρες πριν τις αρχαιρεσίες…» (Η καταληκτική ημερομηνία 8 ημερών προ των εκλογών δημιουργεί ασφυκτικά πλαίσια. Πρέπει να υπάρχει επαρκές περιθώριο ενστάσεων-διορθώσεων του καταλόγου όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.)

 • 25 Αυγούστου 2017, 12:02 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 33 παρ. 2α . Να οριστεί ότι και τα μέλη της ΕΕ εκπίπτουν από το αξίωμα σε περίπτωση καταδίκης τους με τελεσίδικη ποινή προσωρινής παύσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Όμοια παρατήρηση και για την παραγρ. 2ε.

 • 25 Αυγούστου 2017, 11:39 | Εξαδάκτυλος Αθανάσιος-Τσάμης Δημήτρης

  Άρθρο 33 – Παράγραφος 1

  15 συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι μικρότερος από 10000 και 17 όταν είναι από 10000 και πάνω.

 • 25 Αυγούστου 2017, 11:55 | Εξαδάκτυλος Αθανάσιος-Τσάμης Δημήτρης

  Άρθρο 33 – Παράγραφος 1

  15 συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι 10000.

 • 14 Αυγούστου 2017, 10:43 | Βασιλειος Σταθόπουλος

  Στην παράγραφο (δ), η φράση «…ατιμωτικό αδίκημα κατά τον Ποινικό Κώδικα…» θέλει εξειδίκευση. Ποια συγκεκριμένα αδικήματα αναλυτικά επισύρουν την στέρηση του εκλέγεσθε;
  Την παράγραφο (ε) λείπει η λέξη «επόμενο» κατά πάσα πιθανότητα, άλλως δεν έχει νόημα συντακτικώς.