Άρθρο 30 – Τακτική -Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 1. Σύγκληση

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά εντός διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, εκτάκτως δε όταν αποφασίζει τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από έγγραφη αίτηση, η οποία αναγράφει και το λόγο της σύγκλησης, μελών του Συλλόγου κατά την κάτωθι αναλογία: Σε Συλλόγους που αριθμούν α) μέχρι 100 μέλη, το ήμισυ πλέον ενός, β) από 101-500 μέλη, το 1/3, γ) από 501-1000 μέλη, το 1/4 και δ) από 1001 μέλη και άνω, το 1/8. Η έγγραφη αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να καλέσει τη Συνέλευση εντός μηνός από την υποβολή της. Οι αιτούντες πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να έχουν δικαίωμα ψήφου. Οφείλουν να παρίστανται όλοι κατά τη Γενική Συνέλευση, η δε απουσία τους από αυτή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει το 5% των μελών που έχουν υποβάλει αίτημα για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Προκειμένου να υποβληθεί αίτημα με το ίδιο περιεχόμενο, έστω και αν σωρεύεται με άλλο αίτημα, θα πρέπει να παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον εξαμήνου.

 1. Πρόσκληση – Δικαίωμα ψήφου

α. Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου καλούνται από τον Πρόεδρο είτε με προσωπικές ατομικές προσκλήσεις, στις οποίες αναγράφονται κατά σειρά και τα προς συζήτηση θέματα, οι οποίες αποστέλλονται τουλάχιστον πριν 10 ημερολογιακές ημέρες για τις Τακτικές είτε πριν 3 ημέρες για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, ταχυδρομικά με απόδειξη αποστολής, μπορούν δε να σταλούν είτε τηλεομοιοτυπικά (φαξ) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) είτε με προσωπικό μήνυμα (SMS), εφόσον αποδεικνύεται η αποστολή και βεβαιώνεται η ημέρα και χρονολογία αυτής και η υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση, είτε με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται σε μία ή δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και τοιχοκολλάται στην έδρα του Ιατρικού Συλλόγου.

β. Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα προς συζήτηση. Πέραν των αναγραφομένων στην πρόσκληση θεμάτων, μπορεί να συζητηθεί και άλλο θέμα, εφόσον προταθεί τούτο και γίνει δεκτό προς συζήτηση από την πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήματος μελών δεν μπορεί να συζητηθεί κανένα άλλο ζήτημα εκτός από το θέμα για το οποίο συνεκλήθη.

γ. Τα προσερχόμενα στη συνεδρίαση μέλη υπογράφουν σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνέλευσεων.

 1. Απαρτία

α. Για τη συγκρότηση νόμιμης απαρτίας απαιτείται επί αριθμού μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακά τακτοποιημένα α) μέχρι 100 να παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός, β) μέχρι 500 να παρίσταται τουλάχιστον το 1/3 και γ) άνω των 500 να παρίσταται το 1/4 των εγγεγραμμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

β. Αν ματαιωθεί η συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση το αργότερο εντός 24 ωρών, οπότε λογίζεται ότι βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίσταται το ήμισυ τουλάχιστον των κατά την πρώτη παράγραφο οριζομένων μελών. Για την απαιτούμενη απαρτία αυτή πρέπει να γίνεται μνεία στο προσκλητήριο και τα πρακτικά.

γ. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία και σε δεύτερη συνεδρίαση, λογίζεται πλέον ότι βρίσκεται σε απαρτία η τρίτη συνεδρίαση όταν παρίσταται το ¼ των κατά την πρώτη παράγραφο οριζομένων μελών, και λαμβάνει χώρα εντός 24 ωρών.

 1. Πλειοψηφία

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, με εξαίρεση τις αρχαιρεσίες, λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων, ανακοινώνονται δε όλες στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται και μπορεί να επανασυζητηθεί μία φορά και κατά την ίδια ακόμα συνεδρίαση, εφόσον υποστεί τροποποιήσεις. Αν δεν καθίσταται δυνατός ο σχηματισμός της πλειοψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ωσότου σχηματιστεί απόλυτη πλειοψηφία με την υποχρεωτική προσχώρηση, κάθε φορά εκείνων ή εκείνου που διατυπώνει την ασθενέστερη γνώμη, σε μία από τις επικρατέστερες. Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, εκτός αν η ψηφοφορία είναι μυστική, οπότε αυτή επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά, η τυχόν δε νέα ισοψηφία ισοδυναμεί με απόρριψη.

 1. Συνεδρίαση – Λήψη απόφασης

α. Των συνεδριάσεων της Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και, αν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος.

β. Οι αποφάσεις στη Συνέλευση των Ιατρικών Συλλόγων λαμβάνονται κατ’ αρχήν με ανάταση του χεριού. Λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία κατόπιν ονομαστικής κλήσης για τα γενικά και σοβαρά ζητήματα, εφόσον υποβλήθηκε σχετική έγγραφη ή προφορική πρόταση του 1/4 των παρόντων μελών, και με μυστική ψηφοφορία μέσω ψηφοδελτίων, όταν πρόκειται για εκλογή προσώπων ή προσωπικά ζητήματα και όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αιτιολογημένη απόφασή του.

γ. Κατά τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα και στα οποία μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των μελών που έλαβαν το λόγο, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν, με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων.

 1. Αρμοδιότητες

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση συζητώνται υποχρεωτικά:

α. Ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου,

β. Ο οικονομικός απολογισμός του προηγουμένου έτους,

γ. Ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους,

δ. Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής,

ε. Κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης που ανάγεται στους σκοπούς του Συλλόγου.

 • 25 Αυγούστου 2017, 00:23 | Γ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

  Να συμπληρωθεί και στο γ) …. η φραση: Για την απαιτούμενη απαρτία αυτή πρέπει να γίνεται μνεία στο προσκλητήριο και τα πρακτικά.

 • 20 Αυγούστου 2017, 15:35 | Βογιατζής Δημήτριος, Γκούμας Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Θεοφάνης

  Έχει παρατηρηθεί κατ’ επανάληψη το γεγονός σε συγκεκριμένο Ιατρικό Σύλλογο που αριθμεί πολλά μέλη, να τηρείται μεν το γράμμα του ισχύοντος νόμου για την πρόσκληση σε τακτική ετήσια Γενική Συνελεύση των μελών του, με δημοσίευσή της σε ανύποπτο χρόνο σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, αλλά εν τη ουσία να μην ενημερώνεται κανείς.
  Πέραν του ανωτέρω κωλύματος, στον πολυπληθή αυτό σύλλογο έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να μην επιτυγχάνεται απαρτία σύμφωνα με το οριζόμενο μέτρο του ισχύοντος νόμου και συνεπώς τίθεται ευλόγως το ερώτημα ελλείψει απαρτίας κατά την σύγκληση της ΓΣ ποιος απαλλάσσει το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου;
  Υπό την παρούσα μορφή που διατυπώνεται το άρθρο 30 στο σχέδιο νόμου, τα ανωτέρω θιγέντα δεν βρίσκουν θεραπεία.
  Θα πρέπει πλέον με τις δυνατότητες πρόσκλησης που προσφέρει η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορικής, να διασφαλίζεται η πρόσκληση των μελών για την διεξαγωγή των τακτικών ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων. Περαιτέρω θα πρέπει να αναθεωρηθεί το μέτρο των συμμετεχόντων για την επίτευξη απαρτίας, ελλείψει δε αυτής να καθορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο ο μηχανισμός ελέγχου και λογοδοσίας του εκάστοτε ΔΣ ώστε να μπορεί να λειτουργήσει.
  Προτείνουμε τις ακόλουθες βελτιώσεις για το άρθρο 30:

  2. Πρόσκληση – Δικαίωμα ψήφου
  α. Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου καλούνται από τον Πρόεδρο με προσωπικές ατομικές προσκλήσεις, στις οποίες αναγράφονται κατά σειρά και τα προς συζήτηση θέματα, οι οποίες αποστέλλονται τουλάχιστον πριν δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες για τις Τακτικές είτε πριν τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, ταχυδρομικά με απόδειξη αποστολής, μπορούν δε να σταλούν είτε τηλεομοιοτυπικά (φαξ), είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) είτε με προσωπικό μήνυμα (SMS), εφόσον αποδεικνύεται η αποστολή και βεβαιώνεται η ημέρα και χρονολογία αυτής και η υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Η πρόσκληση αναρτάται και στη Διαύγεια και τοιχοκολλάται και στην έδρα του Ιατρικού Συλλόγου.
  β. Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα προς συζήτηση. Πέραν των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων, μπορεί να συζητηθεί και άλλο θέμα, εφόσον προταθεί τούτο και γίνει δεκτό προς συζήτηση από την πλειοψηφία των παρισταμένων μελών.
  Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήματος μελών δεν μπορεί να συζητηθεί κανένα άλλο ζήτημα εκτός από το θέμα για το οποίο συνεκλήθη.
  γ. Τα προσερχόμενα στη συνεδρίαση μέλη υπογράφουν σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

  3. Απαρτία
  α. Για τη συγκρότηση νόμιμης απαρτίας απαιτείται επί αριθμού μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακά τακτοποιημένα α) μέχρι 100 να παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός, β) από 101-500 μέλη, το 1/3, γ) από 501-1000 μέλη, το 1/4 και δ) από 1001 μέλη και άνω, το 1/8.
  β. Αν ματαιωθεί η συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση το αργότερο εντός 24 ωρών, οπότε λογίζεται ότι βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίσταται το ήμισυ τουλάχιστον των κατά την πρώτη παράγραφο οριζόμενων μελών. Για την απαιτούμενη απαρτία αυτή πρέπει να γίνεται μνεία στο προσκλητήριο και τα πρακτικά.
  γ. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία και σε δεύτερη συνεδρίαση, λογίζεται πλέον ότι βρίσκεται σε απαρτία η τρίτη συνεδρίαση όταν παρίσταται το ¼ των κατά την πρώτη παράγραφο οριζόμενων μελών, και λαμβάνει χώρα εντός 24 ωρών. Για την απαιτούμενη απαρτία αυτή πρέπει να γίνεται μνεία στο προσκλητήριο και τα πρακτικά.
  δ. Στην περίπτωση που και πάλι δεν επιτυγχάνεται απαρτία, όλα τα θέματα της ετήσιας τακτικής ΓΣ του Ιατρικού Συλλόγου παραπέμπονται, με ευθύνη του Προέδρου του ΙΣ, προς συζήτηση στην ετήσια ΓΣ του ΠΙΣ και η όλη διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8, με την απαραίτητη ατομική πρόσκληση από τον Πρόεδρο του ΠΙΣ των μελών του ΔΣ και της ΕΕ του ΙΣ, και την παρουσία τους στην ΓΣ, όπου το μεν ΔΣ του ΙΣ παρουσιάζει τα θέματα του Συλλόγου η δε ΕΕ του ΙΣ την ετήσια έκθεσή της.

  Διατελούμε μετά τιμής
  Η σύσσωμα παραιτηθείσα Εξελεγκτική Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
  Βογιατζής Δημήτριος, nikvog@otenet.gr
  Γκούμας Κωνσταντίνος, info@kgoumas-obgyn.gr
  Αγγελόπουλος Θεοφάνης, theo@ims.gr