Άρθρο 20 – Περιουσιακή αυτοτέλεια Π.Ι.Σ. και Ιατρικών Συλλόγων

1. Ο Π.Ι.Σ. και οι Ιατρικοί Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, παρά μόνο από τις εισφορές των μελών τους, έχουν ίδια περιουσία και υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων και την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, ρητώς εξαιρούνται από την εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων του άρθρου 98 του Συντάγματος, του Ν.Δ. 496/1974, όπως ισχύουν, των διατάξεων του Ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3871/2010, και δεν είναι φορείς γενικής ή κεντρικής Κυβέρνησης ή δημόσιες επιχειρήσεις ή ΔΕΚΟ ή όπως άλλως περιγράφονται τα νομικά πρόσωπα που χρηματοδοτούνται από το κράτος και δεν υπάγονται εν γένει στις διατάξεις δημόσιου λογιστικού ή δημόσιων προμηθειών.
2. Η διαχείριση της περιουσίας τους υπόκειται μόνο στον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου τους και της Γενικής Συνέλευσής τους που εγκρίνει στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση τα πεπραγμένα και ασκεί τον οικονομικό έλεγχο μέσω και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Για την επίτευξη των σκοπών τους ο Π.Ι.Σ. και οι Ιατρικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή.

 • 25 Αυγούστου 2017, 11:05 | Βασιλειος Σταθόπουλος

  Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή διαχείριση των οικονομικών του ΠΙΣ και των Ιατρικών Συλλόγων, πρέπει να ορίζονται με συγκεκριμένο τρόπο οι εποπτεύοντες φορείς, οι αρμοδιότητες τους και να υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου σε περίπτωση, που αμφισβητηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή, η νόμιμη διαχείριση των οικονομικών είτε του ΠΙΣ είτε των Ιατρικών Συλλόγων από το εκάστοτε Δ.Σ.
  Εφαρμόζουν το Λογιστικό Σχέδιο των ΝΠΔΔ, ήτοι το Π.Δ. 205/1998 και για τις προμήθειες μεγάλης αξίας εφαρμόζουν το Π.Δ. 118/2007.

 • 25 Αυγούστου 2017, 11:32 | Εξαδάκτυλος Αθανάσιος-Τσάμης Δημήτρης

  Άρθρο 20 – Παράγραφος 2

  Τα οικονομικά των ΙΣ και του ΠΙΣ δεν είναι σωστό να βρίσκονται μόνο στον έλεγχο του ΔΣ και των ΓΣ. Να συνεχιστεί η υποχρέωση υποβολής των προϋπολογισμών προς τις περιφέρειες και το ελεγκτικό συνέδριο για λόγους διαφάνειας.

 • 23 Αυγούστου 2017, 20:12 | ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Οι Ιατρικοί Σύλλογοι και Π.Ι.Σ. δεν χρηματοδοτούνται μεν από το δημόσιο, αλλά ασκούν κατά παραχώρηση δημόσια εξουσία και κατά συνέπεια υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα.
  Οι πόροι των Ιατρικων Συλλογων προέρχονται από:
  1. To δικαίωμα πρώτης έγγραφης
  2. Tις ετήσιες εισφορές των μελών
  3. Τις έκτακτες εισφορές των μελών
  4. Τα έσοδα από την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
  ιατρείων, διαγνωστικών εργαστηρίων, εργαστηρίων φυσικής
  ιατρικής και αποκατάστασης, κ.λπ.
  5. Τα πρόστιμα των πειθαρχικών ποινών
  6. Τα παράβολα ιατρών ή ιδιωτών, για διάφορες διοικητικές
  διαδικασίες, καταγγελίες, εφέσεις κλπ.
  7. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιούσιας των
  Οι πόροι του ΠΙΣ προέρχονται από :
  1. Τις εισφορές των Ιατρικών Συλλόγων
  2. Τα έσοδα από τα πρόστιμα των πειθαρχικών ποινών
  3. Τα παράβολα ιατρών ή ιδιωτών, για διάφορες διοικητικές
  διαδικασίες, καταγγελίες, εφέσεις κλπ.
  4. Τα έσοδα από την χορήγηση του δικαιώματος μορίων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης από τις Επιστημονικές Εταιρίες, τις Επαγγελματικές Ενώσεις Ιατρών και τους διοργανωτές Ιατρικών Συνεδρίων .
  5. Τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες του ΠΙΣ και
  6. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιούσιας του.
  7.
  Οι Ιατρικοι Συλλογοι και ο ΠΙΣ εχουν ίδια περιουσία και υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων και την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, εξαιρούνται από την εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων του Ν.Δ. 496/1974, όπως ισχύουν, των διατάξεων του Ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3871/2010, και δεν είναι φορείς γενικής ή κεντρικής Κυβέρνησης ή δημόσιες επιχειρήσεις ή ΔΕΚΟ ή όπως άλλως περιγράφονται τα νομικά πρόσωπα που χρηματοδοτούνται από το κράτος και δεν υπάγονται εν γένει στις διατάξεις δημόσιου λογιστικού ή δημόσιων προμηθειών.
  Ανήκουν στο κύκλο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και διέπονται από το Π. Δ. 205/1998
  Αποτελούν οργανισμούς της καθ` ύλην αυτοδιοίκησης και για τις προμήθειες μεγάλης αξίας αγαθών διέπονται από το Π.Δ. 118/2007. Η οικονομική διαχείριση της περιουσίας τους ασκείται με από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, υπόκειται όμως στον οικονομικό έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  Η εξελεγκτική Επιτροπή ως ανεξάρτητο όργανο εξετάζει άπαξ του έτους ή οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο , την νομιμότητα αλλά και την σκοπιμότητα των διενεργηθεισών δαπανών και αναθέτει σε ορκωτούς λογιστές την σύνταξη ετησίου ισολογισμού και απολογισμού και έκθεσης έλεγχου.
  Ο ισολογισμός , ο Απολογισμός και η έκθεση έλεγχου δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην Διαύγεια στον διαδικτυακό ιστότοπο των Ιατρικών συλλόγων και του ΠΙΣ ,στο μηνιαίο ιατρικό περιοδικό , ένα μήνα πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση λογοδοσίας και κοινοποιείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ ή το Διοικητικό Συμβούλιο του αντίστοιχου Ιατρικού Συλλόγου.
  Η μη τήρηση των άνω δημοσιεύσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα τόσο για τα μελή της εξελεγκτικής επιτροπής όσο και για τα μελή του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και του ΠΙΣ και επισύρει την ποινή της ετησίας διακοπής άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
  Ο ισολογισμός , ο απολογισμό και η έκθεση έλεγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής εγκρίνεται υποχρεωτικά από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου η οποία είναι και η μόνη αρμοδία να απαλλάξει το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου ή του ΠΙΣ.
  Σε περίπτωση μη σύγκλισης της Ετησίας απολογιστικής γενικής συνέλευση η μη επίτευξης απαρτίας , ο Ισολογισμός και ο απολογισμός εγκρίνονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνεχεία η έκθεση έλεγχου δημοσιεύεται στην Διαύγεια. στον διαδικτυακό ιστότοπο των Ιατρικών συλλόγων και του ΠΙΣ ,στο μηνιαίο ιατρικό περιοδικό
  Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της εξελικτικής επιτροπής επεκτείνονται και στα νομικά πρόσωπα με εταιρική η άλλη μορφή που έχουν ιδρύσει οι Ιατρικοί Σύλλογοι και ο ΠΙΣ.

 • 20 Αυγούστου 2017, 15:21 | Βογιατζής Δημήτριος, Γκούμας Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Θεοφάνης

  Το άρθρο 20 πρέπει να διασφαλίζει πάνω από όλα την χρηστή και διαφανή διαχείριση των οικονομικών του ΠΙΣ και των Ιατρικών Συλλόγων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν να καθορίζονται με συγκεκριμένο τρόπο οι εποπτεύοντες φορείς και οι αρμοδιότητες τους και να υπάρχουν ουσιαστικοί μηχανισμοί ελέγχου και λογοδοσίας σε περίπτωση που αμφισβητεί η Εξελεγκτική Επιτροπή την νόμιμη και χρηστή διαχείριση των οικονομικών του ΠΙΣ ή των Ιατρικών Συλλόγων από το εκάστοτε Δ.Σ. τους.
  Υπό την παρούσα μορφή που διατυπώνεται το άρθρο 20 στο σχέδιο νόμου, τα ΔΣ του ΠΙΣ και των Ιατρικών Συλλόγων θα μπορούν να διοχετεύσουν τα χρήματα των Ιατρών σε οποιαδήποτε δαπάνη, έστω και προσωπικής φύσεως, η δε Εξελεγκτική Επιτροπή θα έχει ένα καθαρά διακοσμητικό ρόλο, που ουσιαστικά την καταργεί, μη δυνάμενη να προσφύγει πουθενά. Το δε άρθρο 98 του Συντάγματος θεσπίζει τυπικό κριτήριο υπαγωγής όλων των Ν.Π.Δ.Δ. στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, άλλα και στον έκτακτο έλεγχο κατόπιν ορισμένης καταγγελίας.
  Προτείνουμε το άρθρο 20 να διατυπωθεί ως ακολούθως:

  Άρθρο 20
  Διαχείριση της περιουσίας του Π.Ι.Σ. και των Ιατρικών Συλλόγων
  1. Ο Π.Ι.Σ. και οι Ιατρικοί Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, αλλά ασκούν δημόσια εξουσία και υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα. Οι πόροι τους προέρχονται από:
  α) τις εισφορές των μελών τους,
  β)την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιατρείων, διαγνωστικών εργαστηρίων, εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, κ.λπ.,
  γ) τα πρόστιμα των πειθαρχικών ποινών και
  δ) τα παράβολα ιδιωτών ή ιατρών, για διάφορες διοικητικές διαδικασίες, καταγγελίες, εφέσεις κλπ.
  2. Έχουν ίδια περιουσία και υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων και την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, εξαιρούνται από την εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων του Ν.Δ. 496/1974, όπως ισχύουν, των διατάξεων του Ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3871/2010, και δεν είναι φορείς γενικής ή κεντρικής Κυβέρνησης ή δημόσιες επιχειρήσεις ή ΔΕΚΟ ή όπως άλλως περιγράφονται τα νομικά πρόσωπα που χρηματοδοτούνται από το κράτος και δεν υπάγονται εν γένει στις διατάξεις δημόσιου λογιστικού ή δημόσιων προμηθειών.
  Ανήκουν στο κύκλο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και διέπονται από το Π. Δ. 205/1998.
  Αποτελούν οργανισμούς της καθ` ύλην αυτοδιοίκησης και για τις προμήθειες μεγάλης αξίας αγαθών διέπονται από το Π.Δ. 118/2007.
  3. Η οικονομική διαχείριση της περιουσίας τους ασκείται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στον οικονομικό έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αυτή εξετάζει την νομιμότητα και την κανονικότητα των διενεργηθεισών δαπανών, εφαρμόζοντας την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, ελέγχοντας οτιδήποτε αφορά στην οικονομική διαχείριση του Δ.Σ., συπεριλαμβανομένου του ελέγχου του κύρους και της ισχύος των συμβάσεων και γενικά της νομιμότητας των οικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, ενώ με το πέρας του διενεργηθέντος ελέγχου υποχρεούται να υποβάλει την προβλεπόμενη έκθεση προς τον πρόεδρο του ΠΙΣ ή τον πρόεδρο του αντίστοιχου Ιατρικού Συλλόγου.
  Ακολουθεί η ανάγνωση της έκθεσης ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης κατά την ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. του ΠΙΣ ή του Ιατρικού Συλλόγου και να απαλλάξει εαυτόν από τα πεπραγμένα και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή του εκάστοτε συλλόγου αποτελεί εκλεγμένη ανεξάρτητη αρχή. Στους συλλόγους που αριθμούν άνω των 2.000 μελών, στα πλαίσια του ετήσιου οικονομικού ελέγχου, λόγω της πολυπλοκότητας της οικονομικής νομοθεσίας, η ΕΕ δύναται να προστρέξει στην συνδρομή ενός ορκωτού λογιστή και ενός δικηγόρου της επιλογής της, χωρίς της παρέμβαση του Δ.Σ. Η αμοιβή τους θα καλυφθεί από τον εκάστοτε σύλλογο και θα είναι ανάλογη του προσφερόμενου όγκου εργασίας μη δυνάμενη να υπερβεί το όριο των 2.000 € συνολικά κατά ελεγχόμενο έτος.
  5. Για την επίτευξη των σκοπών τους ο Π.Ι.Σ. και οι Ιατρικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή, υποκείμενα στον οικονομικό έλεγχο της ΕΕ.
  Διατελούμε μετά τιμής
  Η σύσσωμα παραιτηθείσα Εξελεγκτική Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
  Βογιατζής Δημήτριος, nikvog@otenet.gr
  Γκούμας Κωνσταντίνος, info@kgoumas-obgyn.gr
  Αγγελόπουλος Θεοφάνης, theo@ims.gr

 • 18 Αυγούστου 2017, 21:41 | Βασιλειος Σταθόπουλος

  (α) από τον ορισμό και μόνον των ΝΠ μεικτού χαρακτήρα όπως είναι ο Π.Ι.Σ. συνάγεται ότι ο καταστατικός έλεγχός είναι δεδομένος και νόμιμος: «ΝΠΔΔ είναι εκείνα που έχουν ως αποστολή την εκπλήρωση πολιειακών σκοπών ή υποστηρίζουν τέτοιους σκοπούς, γι’ αυτό και δημιουργούνταο είτε με νομοθετική πράξη της Πολιτείας, είτε χωρίς αυτή, αλλά η Πολιτεία, ενδιαφερόμενη για την προαγωγή και εξέλιξη τους προς εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών, τα υποβάλλει σε αυστηρότερες ρυθμίσεις και συνεχή έλεγχο και σε μεγαλύτερη εξάρτηση από την ίδια (ΑΠ 1511/1922, ΕλλΔνη 35,386).
  Τα ΝΠ «μεικτού χαρακτήρα» διέπονται ως προς ορισμένες δραστηριότητές τους από το δημόσιο δίκαιο και ως προς άλλες από το ιδιωτικό, διότι ασκούν παράλληλα προς τα ιδιωτικά τους έργα και εξουσίες αναγόμενες στη δημόσια διοίκηση.»
  βλέπε ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, Βασίλης Τσούμης, σελ. 11, Νομική Βιβλιοθήκη, 2009

  (β) το γεγονός ότι στην παράγραφο 1, ζητείται η εξαίρεση του ΠΙΣ από τον ελέγχο του Ελ. Συνεδρίου όχι αορίστως από συγκεκριμμένα άρθρα του Συντάγματος και της σχετικής νομοθεσίας ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ότι είναι αυτά μερικά από τα νομοθετήματα που ορίζουν τον υποχρεωτικό έλεγχο και φυσικά είναι αστείο με νόμο να …ζητάς Συνταγματική «εξαίρεση»
  (γ) εκ του γεγονότος, ότι δεν είναι η πρώτη προσπάθεια του Π.Ι.Σ. να επιτύχει σε νόμο την απαλλαγή από τον έλεγχο της Πολιτείας, τίθεται το εύλογο ερώτημα: γιατί ο ΠΙΣ επιθυμεί να εξαιρεθεί από τον κατα τους νόμους επιβαλλόμενο οικονομικό έλεγχο;