Άρθρο 45 – Εποπτεία Υπουργού – Επιβολή ποινής

Όλοι οι ανά το κράτος Ιατρικοί Σύλλογοι καθώς και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας, ο οποίος δικαιούται να παραπέμψει στο αρμόδιο δικαστήριο ή Πειθαρχικό Συμβούλιο τα μέλη των Διοικήσεων των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τα οποία δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος και κάθε άλλου νόμου, διαταγμάτων, κανονιστικών και ατομικών διοικητικών πράξεων, διαταγών και των κατά νόμον εκδιδομένων αποφάσεων των οικείων Συλλόγων. Δεν αποτελεί μη συμμόρφωση απλώς η άσκηση συνδικαλιστικής δραστηριότητας. Το δικαστήριο ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει αν διαπράχθηκε παράβαση του νόμου και σε αυτήν την περίπτωση να επιβάλει στον υπαίτιο την ανάλογη προβλεπόμενη ποινή.

 • 25 Αυγούστου 2017, 12:39 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 45. Είναι εντελώς ατυχής, ως αυτονόητης, αλλά και κυρίως γιατί παραγνωρίζει την αυτοτέλεια του ΠΙΣ και των ΙΣ η εμπλοκή της Δικαιοσύνης με ρητή αναφορά σε διάταξη νόμου. Προτείνεται η διαγραφή της φράσης («παραπομπή στο αρμόδιο Δικαστήριο»). Επιπλέον σημειώνεται ότι εφόσον καταργείται η εποπτεία των ΙΣ από την Περιφέρεια θα πρέπει να διαγραφεί και η προβλεπόμενη αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη να επικυρώνει τις αρχαιρεσίες των ΙΣ (άρθρ. 35 παρ. 15). Τέλος είναι σφάλμα ότι απαλείφθηκαν οι υφιστάμενες διατάξεις που προέβλεπαν τον ορισμό Διοικούσας Επιτροπής, ιδία εφόσον αναγνωρίζεται και υφίσταται εν τοις πράγμασι περίπτωση μερική ή ολικής ακύρωσης εκλογής.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης ως ακολούθως:
  «Άρθρο 45
  Εποπτεία Υπουργού — Επιβολή ποινής
  1.Όλοι οι ανά το κράτος Ιατρικοί Σύλλογοι καθώς και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας, ο οποίος δικαιούται να παραπέμψει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο τα μέλη των Διοικήσεων των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τα οποία δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος και κάθε άλλου νόμου, διαταγμάτων, κανονιστικών και ατομικών διοικητικών πράξεων, διαταγών και των κατά νόμον εκδιδομένων αποφάσεων των οικείων Συλλόγων. Δεν αποτελεί μη συμμόρφωση απλώς η άσκηση συνδικαλιστικής δραστηριότητας. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει αν διαπράχθηκε παράβαση του νόμου και σε αυτήν την περίπτωση να επιβάλει στον υπαίτιο την ανάλογη προβλεπόμενη ποινή.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας διορίζεται πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή σε περίπτωση ακύρωση της εκλογής της Διοίκησης ΙΣ, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Το έργο της Διοικούσας Επιτροπής συνίσταται στην διεκπεραίωση των εντελώς τρεχουσών υποθέσεων και την προκήρυξη και διενέργεια εκλογών εντός δύο μηνών.»