Άρθρο 11 – Εφορευτική Επιτροπή

1. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών ενεργείται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, τα μέλη της οποίας ορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά τους μέλη κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τις αρχαιρεσίες. Κατά την εκλογή, η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τις κατ’ αυτήν υποβαλλόμενες ενστάσεις, καθώς και για κάθε ζήτημα που προκύπτει.
2. Για την έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας, καθώς και για τη διαλογή των ψήφων, συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή πρακτικό, στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

  • 17 Αυγούστου 2017, 19:59 | Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος

    Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών ενεργείται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που απαρτίζεται από ένα δικαστικό λειτουργό ως πρόεδρο και δυο μέλη της οποίας ορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά τους μέλη κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τις αρχαιρεσίες.
    (Όταν στους Ιατρικούς Συλλόγους απαιτείται παρουσία δημόσιου λειτουργού για την εκλογική διαδικασία επιβάλλεται και για το δευτεροβάθμιο όργανο που είναι ο ΠΙΣ)