Άρθρο 59 – Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου

  1. Μετά την υποβολή της εγγράφου απολογίας ή την άπρακτη παρέλευση της κατά το προηγούμενο άρθρο προθεσμίας, εφόσον περατώθηκε η ΕΔΕ ή κάθε άλλη ανακριτική διαδικασία, ο εισηγητής ανακοινώνει τούτο στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζει ημέρα και ώρα συνεδρίασης αυτού. Ο διωκόμενος καλείται ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου με πράξη του Προέδρου που κοινοποιείται σε αυτόν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκδίκαση, και δικαιούται να παρίσταται αυτοπροσώπως ή και με πληρεξούσιο δικηγόρο.
  2. Η κλήση κοινοποιείται κατά την προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, αλλά εάν μετά την κοινοποίηση το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία τη συμπλήρωση της ανάκρισης, προβαίνει σε αυτή και καλεί κατά την ίδια προθεσμία το διωκόμενο να λάβει γνώση και να απολογηθεί εκ νέου.
  3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την προσδιορισθείσα ημέρα μπορεί να εξετάζει μάρτυρες κατά την κρίση του και μετά την απολογία του διωκόμενου ή, σε περίπτωση μη εμφάνισής του, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης κλήτευσής του, εκδίδει αμέσως την απόφασή του, αλλά μπορεί, αν κρίνει αναγκαίο, να διατάσσει τη συμπλήρωση του κατηγορητηρίου και της ανάκρισης.
  4. Στην εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ο διωκόμενος ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του έχει πάντα το δικαίωμα να μιλήσει τελευταίος.
  5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκτιμά ελεύθερα τις αποδείξεις και μπορεί να λάβει υπόψη του και αποδεικτικά στοιχεία που δεν προκύπτουν από την πειθαρχική, αλλά από άλλη νόμιμη διαδικασία, εφόσον έχει λάβει γνώση τους ο διωκόμενος και του έχει παρασχεθεί η δυνατότητα να εκφράσει απόψεις επ’ αυτών.