ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ – Άρθρο 21 – Σκοπός

 1. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σωματειακής μορφής.
 2. Σκοπός των Ιατρικών Συλλόγων είναι η μέριμνα για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού από επιστημονικής και ηθικής απόψεως να εξυπηρετεί με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγεία, τους ασθενείς και την εναρμόνιση των αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των μελών τους και όλα αυτά προς το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας.
 3. Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται ιδιαίτερα μέσω:

α) Της εποπτείας της τήρησης των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και της προαγωγής των ηθικών και δεοντολογικών κανόνων του ιατρικού επαγγέλματος στην περιφέρειά τους.

β) Της προβολής θέσεων και απόψεων επί ζητημάτων που αφορούν στη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση των ιατρών και την ιατρική δεοντολογία στην περιοχή της ευθύνης τους.

γ) Της παρακολούθησης της ποιότητας παροχής περίθαλψης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην περιφέρειά τους.

δ) Της μελέτης υγειονομικών θεμάτων και οργάνωσης επιστημονικών ιατρικών συνεδρίων με επιτροπές εμπειρογνωμόνων, καθώς και της υποβολής προτάσεων, εισηγήσεων και γνωμών που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή τη βελτίωση των μέτρων αυτών και της υγειονομικής εν γένει νομοθεσίας.

ε) Της έκδοσης περιοδικού δελτίου και διατήρησης διαδικτυακών ιστοσελίδων και ιστοτόπων με επιστημονικό ή συνδικαλιστικό περιεχόμενο προς πληρέστερη επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση των ιατρών και επικοινωνία με τους άλλους Συλλόγους και τον Π.Ι.Σ..

στ) Της εκπροσώπησης των ιατρών προς προάσπιση των εννόμων συμφερόντων τους ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και κάθε αρχής της χώρας και της αλλοδαπής.

ζ) Της σύναψης συλλογικών συμβάσεων με την Πολιτεία και με οργανισμούς ή άλλα νομικά πρόσωπα, έναντι των οποίων υπάρχει δέσμευση ενός ή περισσοτέρων ιατρών περί παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

η) Της μέριμνας για την αρτιότερη επιστημονική μόρφωση των γιατρών.

θ) Της περιφρούρησης της αξιοπρέπειας των μελών αυτών και της άσκησης πειθαρχικής εξουσίας επί εκείνων που συμπεριφέρονται τυχόν μη σύννομα.

ι) Της δημιουργίας κοινού συναδελφικού πνεύματος και ομαλών σχέσεων μεταξύ των γιατρών, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ασθενών και της δημόσιας υγείας.

 1. Οι αποφάσεις των Ιατρικών Συλλόγων είναι υποχρεωτικές για τα μέλη τους, κάθε δε παράβαση αυτών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
 2. Αποτελεί υποχρέωση όλων των φορέων ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ ότι, πριν την αναγγελία από αυτούς πραγματοποίησης συνεδρίων ή εκδηλώσεων ιατρικού ενδιαφέροντος κλπ., οφείλουν να ενημερώνουν τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, στην έδρα του οποίου θα πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε εκδήλωση αντιστοίχου ενδιαφέροντος, και να ζητείται προηγουμένως η άδεια και έγκρισή του για να λαμβάνουν γνώση οι Ιατρικοί Σύλλογοι των ομιλητών, της θεματολογίας, προς αποφυγή ενεργειών που ενδεχόμενα δεν σέβονται την ορθή ιατρική πληροφόρηση και όχι μόνο.
 3. Με απόφασή της η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου μπορεί να ανακαλέσει οποιοδήποτε γιατρό από οποιαδήποτε θέση στην οποία έχει ορισθεί με απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου.
 • Η παρ. 1 να διαμορφωθεί ως: «Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σωματειακής μορφής για την προάσπιση επαγγελματικών / εργασιακών, επιστημονικών δικαιωμάτων των μελών και θεσμικών ζητημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον».

  Υπάρχει απουσία άρθρων σημαντικών για τη λειτουργία και την υπόσταση των Ι.Σ. καθώς δεν αναφέρεται η έδρα ή επωνυμία και η περιοχή ευθύνης των Ι.Σ. ούτε ο τύπος της σφραγίδας. Θα ανακύψουν ζητήματα: α) με τη νομιμοποίηση των ΙΣ προς τρίτους & β) με νομούς που έχουν 2 ΙΣ με τα όρια ευθύνης τους ή μελλοντική συγχώνευση Ι.Σ. αν δεν οριοθετηθούν ακριβώς οι περιοχές ανά Ι.Σ. Επίσης δεν προβλέπεται περίπτωση κατάργησης (λίγα μέλη) ή δημιουργία νέου Ι.Σ. με ΠΔ όταν ιδιαίτερες συνθήκες το απαιτούν)

  Σημ.: (Προσθήκη άρθρο 2 ΒΔ 57)
  Άρθρο 2.
  1) Oι γιατροί στην περιφέρεια κάθε Yγειονομικού Kέντρου, οι οποίοι ασκούν νόμιμα το επάγγελμα τους αποτελούν ιατρικό σύλλογο.
  2) Oι ιατρικοί σύλλογοι είναι Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εδρεύουν στην έδρα του Yγειονομικού Kέντρου.
  3) Kάθε ιατρικός σύλλογος λαμβάνει την επωνυμία της πόλεως όπου έχει την έδρα του το Yγειονομικό Kέντρο. Περισσότεροι σύλλογοι που βρίσκονται στον ίδιο Nομό παίρνουν το όνομά τους από την πόλη όπου έχει την έδρα του ο Σύλλογος. Στη σφραγίδα των Iατρικών Συλλόγων εμφανίζεται κύκλος με την επωνυμία καθενός, και στη μέση το εθνόσημο.
  4) Tο Δ.Σ. του I.Σ. μπορεί να ορίσει αντιπροσωπείες του κατά τμήματα, των οποίων την περιφέρεια, τη λειτουργία καθώς και το έργο καθορίζει με απόφαση του, που εγκρίνεται από τον Π.I.Σ. και κυρώνεται από τον Yπουργό Kοινωνικής Πρόνοιας. Oι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.
  5) Oι ιατρικοί Σύλλογοι που βρίσκονται εκτός της έδρας του Yγειονομικού Kέντρου διαλύονται, ενώ η περιουσία, τα μητρώα και τα αρχεία τους περιέρχονται στον I.Σ. της έδρας του οικείου υγειονομικού Kέντρου, εκτός από τους Iατρικούς Συλλόγους, των οποίων ο αριθμός των μελών δεν είναι κατώτερος των τριάντα μελών. Tα μέλη των διαλυμένων ιατρικών συλλόγων θεωρούνται μέλη των Iατρικών Συλλόγων της περιφέρειας του οικείου Yγειονομικού Kέντρου.
  6) Mε διάταγμα μπορούν να συσταθούν και άλλοι Iατρικοί Σύλλογοι των οποίων η έδρα και η προσωνυμία όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με το ίδιο Διάταγμα. Eπίσης με διάταγμα είναι δυνατόν να υπαχθεί περιφέρεια κάποιου Συλλόγου σε άλλο Σύλλογο, εφόσον οι συγκοινωνιακές συνθήκες ή άλλοι λόγοι το δικαιολογούν.
  _______________

  Η παρ. 2 να διαμορφωθεί ως: «Σκοπός των Ιατρικών Συλλόγων είναι η μέριμνα για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού από επιστημονικής και ηθικής απόψεως να εξυπηρετεί με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγεία, τους ασθενείς και η προάσπιση ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του προς το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας».

 • 25 Αυγούστου 2017, 12:14 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 21. Η διάταξη αυτή χρειάζεται τροποποίηση ώστε να είναι σαφές ότι οι ΙΣ είναι σωματειακής φύσης επιστημονικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι με δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια, επιπλέον δε να συμπληρωθούν οι αρμοδιότητες των ΙΣ για τη χορήγηση βεβαίωσης για την έκδοση πιστοποιητικού goodstanding των ιατρών μελών τους και για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ (πρβλ. αρθε. 11 παρ. 4 του ν. 4486/17) και άλλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (όπως ασφαλιστικές εταιρείες), για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας, την εποπτεία και τον έλεγχο των μονάδων ΠΦΥ της περιφέρειάς τους, αλλά και άλλες συναφείς αρμοδιότητες που είναι δυνατόν να τους απονεμηθούν με διάταξη νόμου, ΠΔ ή ΥΑ καθώς και για τη στελέχωσή τους με το αναγκαίο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τους κατά περίπτωση προσωπικό με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία τους και την επίτευξη των σκοπών τους ή την κάλυψη των αναγκών των ιατρών μελών τους. Επιπλέον θα πρέπει στην παρ. 4 να τεθεί σαφώς ότι οι αποφάσεις των ΙΣ είναι υποχρεωτικές για τα μέλη του, αλλά και για κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο στο οποίο απευθύνονται ή το οποίο αφορούν εφόσον εκδίδονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
  Προτείνεται η διάταξη να διατυπωθεί ως ακολούθως:
  «Άρθρο 21
  Φύση και Σκοπός των Ιατρικών Συλλόγων.
  1.Οι ιατροί που ασκούν καθοιονδήποτε τρόπο το ιατρικό λειτούργημα στην Περιφέρεια κάθε ΙΣ αποτελούν τον Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο είναι υποχρεωτικά μέλη. Με την άσκηση της ιατρικής εξομοιώνεται και η κατοχή κάθε θέσης για την οποία απαραίτητο τυπικό προσόν είναι η κατοχή της βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
  2.Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιστημονικής και επαγγελματικής φύσης και σωματειακής μορφής.
  3.Οι Ιατρικοί Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Έχουν δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από αιρετά Διοικητικά Συμβούλια.
  4.Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας τους, η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των Συλλόγων ανήκει αποκλειστικά στα Διοικητικά Συμβούλια και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτών.
  5.Οι Ιατρικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, σύμφωνα με τους σκοπούς τους.
  6.Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι αρμόδιοι για την μετά από αίτηση του ιατρού έκδοση βεβαίωσης με βάση την οποία ο ΠΙΣ εκδίδει πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (certificate of good standing), σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου του. Στη βεβαίωση ο ΙΣ πιστοποιεί ότι ο ιατρός μέλος του έχει συμπεριφερθεί και συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της νομοθεσίας, της ιατρικής επιστήμης, τέχνης και δεοντολογίας.
  7.Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση βεβαίωση λειτουργίας την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ και σε αυτούς μπορούν να ανατίθενται αντίστοιχες αρμοδιότητες με νόμο, ΠΔ ή ΥΑ.
  8.Σκοπός των Ιατρικών Συλλόγων είναι η μέριμνα για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού από επιστημονικής και ηθικής απόψεως να εξυπηρετεί με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγεία, τους ασθενείς και την εναρμόνιση των αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των μελών τους και όλα αυτά προς το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας.
  9.Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται ενδεικτικά μέσω:
  α) Της εποπτείας της τήρησης των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και της προαγωγής των ηθικών και δεοντολογικών κανόνων του ιατρικού επαγγέλματος στην περιφέρειά τους.
  β) Της προβολής θέσεων και απόψεων επί ζητημάτων που αφορούν στη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση των ιατρών και την ιατρική δεοντολογία στην περιοχή της ευθύνης τους.
  γ) Της παρακολούθησης της ποιότητας παροχής περίθαλψης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην περιφέρειά τους.
  δ) Της μελέτης υγειονομικών θεμάτων και οργάνωσης επιστημονικών ιατρικών συνεδρίων με επιτροπές εμπειρογνωμόνων, καθώς και της υποβολής προτάσεων, εισηγήσεων και γνωμών που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή τη βελτίωση των μέτρων αυτών και της υγειονομικής εν γένει νομοθεσίας.
  ε) Της έκδοσης περιοδικού δελτίου και διατήρησης διαδικτυακών ιστοσελίδων και ιστοτόπων με επιστημονικό ή συνδικαλιστικό περιεχόμενο προς πληρέστερη επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση των ιατρών και επικοινωνία με τους άλλους Συλλόγους και τον Π.Ι.Σ..
  στ) Της εκπροσώπησης των ιατρών προς προάσπιση των εννόμων συμφερόντων τους ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και κάθε αρχής της χώρας και της αλλοδαπής.
  ζ) Της σύναψης συλλογικών συμβάσεων με την Πολιτεία και με οργανισμούς ή άλλα νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, έναντι των οποίων υπάρχει δέσμευση ενός ή περισσοτέρων ιατρών περί παροχής ιατρικών υπηρεσιών.
  η) Της μέριμνας για την αρτιότερη επιστημονική μόρφωση των γιατρών.
  θ) Της περιφρούρησης της αξιοπρέπειας των μελών αυτών και της άσκησης πειθαρχικής εξουσίας επί εκείνων που συμπεριφέρονται τυχόν μη σύννομα.
  ι) Της δημιουργίας κοινού συναδελφικού πνεύματος και ομαλών σχέσεων μεταξύ των γιατρών, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ασθενών και της δημόσιας υγείας.
  ια) Της φροντίδας και μέριμνας για τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.
  ιβ) Της μέριμνας για το σεβασμό και την τιμή που οφείλει να απολαμβάνει ο ιατρός από κάθε αρχή και εξουσία κατά την άσκηση του λειτουργήματος του.
  ιγ) Της διατύπωσης γνωμών και προτάσεων που αφορούν στη βελτίωση της νομοθεσίας περί άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, στην ερμηνεία και στην εφαρμογή της. Στο πλαίσιο αυτό οι Ιατρικοί Σύλλογοι αναγνωρίζονται ως σύμβουλοι της πολιτείας.
  ιδ) Της διατύπωσης κρίσεων και προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
  10. Οι αποφάσεις των Ιατρικών Συλλόγων είναι υποχρεωτικές για τα μέλη τους, κάθε δε παράβαση αυτών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Επίσης οι αποφάσεις τους είναι υποχρεωτικές για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία απευθύνονται ή αφορούν, εφόσον εκδίδονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΙΣ.
  11. Αποτελεί υποχρέωση όλων των φορέων ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ να αναγγέλουν στον οικείο ΙΣ την πραγματοποίηση συνεδρίων ή εκδηλώσεων ιατρικού αντικειμένου με αναφορά στη θεματολογία και τους ομιλητές με σκοπό την ορθή ιατρική πληροφόρηση και ενημέρωση.»

 • 25 Αυγούστου 2017, 11:21 | Εξαδάκτυλος Αθανάσιος-Τσάμης Δημήτρης

  Άρθρο 21 – Παράγραφος 6

  Το ΔΣ κι όχι η ΓΣ να μπορεί να ανακαλέσει γιατρό από οποιαδήποτε θέση έχει οριστεί με απόφαση του ΙΣ.

 • 25 Αυγούστου 2017, 11:51 | Εξαδάκτυλος Αθανάσιος-Τσάμης Δημήτρης

  Άρθρο 21 – Παράγραφος 1

  Να απαλειφθεί το σωματειακής μορφής.

 • 24 Αυγούστου 2017, 10:14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

  Τα δημοτικά ιατρεία αν συνεχίσουν να υφίστανται να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας από τον ΙΣ της περιφέρειας και οι γιατροί οι οποίοι θα ασκούν κοινωνικό έργο θα έχουν την υποχρέωση μόνο να το δηλώνουν στον ΙΣ, ενώ για το συμβολικό κοστολόγιο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα υπάρχει σύμβαση του δήμου με τον ΠΙΣ. Κάθε άλλη περίπτωση θα αντιμετωπίζεται ως μαύρη εργασία και ως παράνομη άσκηση ιατρικής και θα ασκούνται μηνύσεις από τον ΙΣ.

 • 24 Αυγούστου 2017, 10:15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

  Οι ιατρικοί σύλλογοι να είναι αρμόδιοι να συνεργάζονται με τους φορείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και να δημιουργούν τον υγειονομικό χάρτη της Περιφέρειας, όπου θα γίνεται η ετήσια ενημέρωση γύρω από την υπάρχουσα νοσηρότητα, την θνητότητα, τις επιδημίες, τον επιπολασμό των νοσημάτων κ.λ.π. Στον υγειονομικό χάρτη θα εμπεριέχεται και η πρόταση για τον απαιτούμενο αριθμό υπηρετούντων ιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτών και άλλων υγειονομικών, ενώ θα γίνονται οι ανάλογες προτάσεις προς την κυβέρνηση.

 • 24 Αυγούστου 2017, 09:22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

  Κατάργηση των υπαρχόντων Ιατρικών Συλλόγων και καθιέρωση –Ιατρικού Συλλόγου ανάδιοικητική Περιφέρεια–. Ο Ιατρικός Σύλλογος της κάθε Περιφέρειας θα εκπροσωπεί όλους τους Ιατρούς Ελευθεροεπαγγελματίες, υπαλλήλους του ΠΕΔΥ, συνεργαζόμενους ή μη με τον ΕΟΠΥΥ, υπαλλήλους ιδιωτικών φορέων και Ιατρούς του ΕΣΥ, απέναντι στα Υπουργεία καθώς και απέναντι στους ασφαλιστικούς φορείς.

 • 11 Αυγούστου 2017, 19:56 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Σας παρακαλώ μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος,ποιός είναι ο λόγος ύπαρξης των ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ κατά νομαρχίες και αν στην ΕΥΡΩΠΗ που τόσο θαυμάζουμε και επικαλούμαστε κάθε τόσο, αν υπάρχουν τόσοι σύλλογοι
  ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ!