Άρθρο 26 – Μητρώο Μελών – Διαγραφή

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Συλλόγου υποχρεούται να διαγράψει τους εντός του έτους παραιτούμενους ιατρούς, τους μετατιθέμενους ή μετοικούντες, τους θανόντες, τους λαμβάνοντες σύνταξη γήρατος ή πρόσκαιρης ανικανότητας από τον επίσημο ασφαλιστικό τους οργανισμό, αυτούς που τελεσιδίκως τους επεβλήθη η ποινή της οριστικής παύσης και αυτούς που με οποιονδήποτε τρόπο απέβαλαν την ιδιότητα του ιατρού. Οι Εισαγγελείς των Δικαστηρίων και οι Ληξίαρχοι, καθώς και ο επίσημος ασφαλιστικός οργανισμός τους, υποχρεούνται να αποστέλλουν αμελλητί στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων κατά των ιατρών, των ληξιαρχικών πράξεων αυτών, καθώς και της συνταξιοδότησής τους, ολικής ή μερικής.
 2. Οι γιατροί που επιθυμούν να μετοικήσουν στην αλλοδαπή ή να διαγραφούν, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος αποδέχεται τη μετοίκηση ή τη διαγραφή μόνο εφόσον οι αιτούντες έχουν καταβάλλει το σύνολο των εισφορών με τις τυχόν νόμιμες προσαυξήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη διαγραφή από το ειδικό μητρώο Ιατρικού Συλλόγου, καθώς και για όσους επιθυμούν να τεθούν σε αναστολή ιδιότητας ιατρού. Σε αυτήν την περίπτωση υποχρεούνται σε σχετική αίτηση προς τον Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, οπότε απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου για την αναστολή και κοινοποίηση της απόφασης με δικαστικό επιμελητή, ως συστατικό τύπο, οπότε και από την επομένη μέρα της κοινοποίησης δεν υποχρεούνται σε καταβολή εισφορών. Με νέα αίτηση του ιατρού και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αίρεται η αναστολή.
 • 25 Αυγούστου 2017, 12:33 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 26. Ουδείς δικαιολογητικός λόγος υφίσταται για την κοινοποίηση απόφασης στον αιτούνται ιατρό με δικαστικό επιμελητή, ως συστατικό τύπο μάλιστα. Προτείνεται λοιπόν η απάλειψη της υποχρέωσης αυτής από την παρ.2.
  Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος ώστε να είναι δυνατή η αναδρομική εγγραφή του ιατρού στα μητρώα του ΙΣ εκείνου ο οποίος αποδεδειγμένα ασκούσε την ιατρική έχοντας όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Ομοίως να παρέχεται η δυνατότητα αναδρομικής διαγραφής στην αντίστροφη περίπτωση.
  Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 3ης ως ακολούθως:
  «3.Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣ μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση να προβεί στην αναδρομική εγγραφή ή διαγραφή του ιατρού για την τακτοποίηση του μητρώου του.»