Άρθρο 53 – Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων

  1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο αυτού και 4 μέλη, εάν ο Ιατρικός Σύλλογος αριθμεί μέχρι 100 μέλη, και 6 μέλη, εάν ο Ιατρικός Σύλλογος αριθμεί πάνω από 100 μέλη. Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος των Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς και τα μέλη, εκλέγονται μεταξύ των ιατρών της περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου που ασκούν το επάγγελμα τουλάχιστον είκοσι (20) έτη, ανεξαρτήτως Ιατρικών Συλλόγων που έχουν ασκήσει το επάγγελμα, από όλα τα μέλη που ανήκουν στη δικαιοδοσία του ιατρικού συλλόγου και έχουν δικαίωμα ψήφου.
  3. Η εκλογή γίνεται κάθε τέσσερα (4) έτη με μυστική διά ψηφοδελτίων ψηφοφορία, συγχρόνως με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και με την αναγραφή των υποψηφίων σε χωριστό ψηφοδέλτιο. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό. Από τους υπόλοιπους συνδυασμούς, εφόσον εκλέγουν έδρα, την πρώτη έδρα από εκείνες που τους αναλογούν καταλαμβάνει ο υποψήφιος πρόεδρος του συνδυασμού, θεωρώντας ότι έλαβε ως σταυρούς το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων. Τις υπόλοιπες έδρες καταλαμβάνουν τα αμέσως επόμενα πλειοψηφήσαντα υποψήφια μέλη του συνδυασμού.
  4. Όταν κωλύεται ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
  5. Καθήκοντα Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου και επί κωλύματος το νεότερο σε θητεία μέλος του Π.Σ..
  6. Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου που δεν παρίστανται αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτουν αυτοδικαίως.
  • 25 Αυγούστου 2017, 10:10 | ΧΑΡΗΣ Χ. ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ

    Μέγιστος χρόνος θητείας στο αξίωμα του προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου οι δύο θητείες (8 έτη) ενώ για τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου μέγιστος χρόνος θητείας οι τρεις θητείες (12 έτη).