Άρθρο 44 – Εισφορές – Υποχρεώσεις προς Π.Ι.Σ.

 1. Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά, η οποία καθορίζεται κατ’ έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ιατρικού Συλλόγου, κατά την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Ομοίως υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά οι έχοντες εγγραφεί στο ειδικό μητρώο άλλου Ιατρικού Συλλόγου από εκείνον στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
 2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο εισφορές καταβάλλονται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Ο ιατρός που δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα τις εισφορές του υποχρεούται σε καταβολή αυξημένης εισφοράς με νόμιμο τόκο υπερημερίας για κάθε μήνα καθυστέρησης. Για καθυστέρηση πέραν των έξι (6) μηνών, ο ιατρός παραπέμπεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπική ευθύνη του Ταμία του Ιατρικού Συλλόγου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι του οφειλόμενου ποσού της εισφοράς του. Ιατρός που δεν υπέβαλε εισφορά επί τριετία διαγράφεται από τα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου. Ανάλογα ισχύουν και για ιατρούς εγγεγραμμένους στα Ειδικά Μητρώα Ιατρικών Συλλόγων στους οποίους δεν είναι μέλη.
 3. Από την εισφορά απαλλάσσονται τα μέλη που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και είναι κληρωτοί και δεν κατέχουν οποιαδήποτε θέση αξιωματικού, μόνιμου ή δοκίμου, και για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν τη θητεία τους, ή είναι αποδεδειγμένως άνεργοι και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν άνεργοι. Αντίστοιχα για το χρονικό αυτό διάστημα θητείας ή ανεργίας δεν παρακρατείται και δεν καταβάλλεται από τους Ιατρικούς Συλλόγους η αντίστοιχη εισφορά τους προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.
 4. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι καταβάλλουν στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ως υποχρεωτική υπέρ αυτού εισφορά για τα τακτικά μέλη τους ποσό που προτείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας. Καταβάλλουν επίσης αντίστοιχη εισφορά προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τα μέλη, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είναι εγγεγραμμένα στα Ειδικά Μητρώα, όπως ανωτέρω περιγράφονται.
 5. Για την είσπραξη της εισφοράς αυτής είναι υπεύθυνοι ο Πρόεδρος και ο Ταμίας κάθε Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι καταβάλλουν αυτή αμελλητί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση της καταβολής πέραν του ενός έτους συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον Πρόεδρο και τον Ταμία κάθε Ιατρικού Συλλόγου που εκδικάζεται από το Α.Π.Σ.Ι. μετά από παραπομπή του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ.. Η επιβαλλόμενη πειθαρχική ποινή είναι αυτή του προστίμου μέχρι έκπτωσης από το αξίωμα, οφείλεται δε νόμιμος τόκος υπερημερίας.
 6. Κάθε Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να υποβάλει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προς έγκριση την κατά νόμο προβλεπόμενη έκθεση των ελεγκτών μαζί με την ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τον προϋπολογισμό του.
 7. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι δικαιούνται να εισπράττουν δικαίωμα εγγραφής από τα νεοεγγραφόμενα μέλη στα μητρώα τους. Ομοίως οι Σύλλογοι δικαιούνται να εισπράττουν δικαίωμα μετεγγραφής. Το ποσό για το δικαίωμα εγγραφής και μετεγγραφής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου.
 • ☆Διαφωνούμε με την κατοχύρωση δια νόμου του τέλους μετεγγραφής. Αρκεί το τέλος εγγραφής σε ιατρικό Σύλλογο. Αν κάποιος αλλάζει Σύλλογο ούτως η άλλως θα καταβάλει τέλος εγγραφής εκ νέου. Γιατί να τιμωρείται και με τέλος μετεγγραφής;

  ☆Ο έλεγχος των οικονομικών των τοπικών ιατρικών συλλόγων από τον ΠΙΣ νομίζουμε οτι είναι εκ του περισσού και δεν πρέπει να ισχύσει. Αφού κάθε Σύλλογος έχει ελεγκτικά όργανα για τα οικονομικά του που είναι αιρετά, ουσιαστικά δεν χρειάζεται επιπλέον έλεγχος να γίνεται, ενώ σε περίπτωση καταγγελίας από μέλος πρέπει να αποφαίνεται πια το Ελεγκτικό Συνέδριο.

  Εκ μέρους του ΔΣ του JDN-Hellas,
  Κωνσταντίνος Ροδίτης, Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργός, Πρόεδρος
  Βασίλειος Βελισσάρης, Ειδικός Παθολόγος, Γραμματέας
  jdnhellas@gmail.com

 • 25 Αυγούστου 2017, 12:38 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 44 παρ. 4. Αναιρεί την αυτοτέλεια των ΙΣ και του ΠΙΣ η ανάγκη έγκρισης από τον Υπουργό Υγείας του ποσού που θα καταβάλλεται από τους ΙΣ στον ΠΙΣ. Ορθότερο είναι να γίνεται αναφορά σε ποσό του πράγματι καταβληθέντος ποσού εισφοράς, αναγνωρίζοντας έτσι και το δικαίωμα του ΔΣ κάθε ΙΣ να εξαιρεί της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς με αιτιολογημένη απόφασή του κάποια μέλη του. Θα πρέπει να οριστεί σαφώς ότι στην περίπτωση αυτή δεν οφείλεται, αναλογικά, εισφορά ούτε στον ΠΙΣ. Στην ίδια διάταξη θα πρέπει να διατηρηθεί η ήδη υφιστάμενη ρύθμιση απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς στον ΙΣ (και άρα και στον ΠΙΣ) για τους ιατρούς που εγγράφονται για πρώτη φορά στον ΙΣ εφόσον δεν άσκησαν προηγουμένως το ιατρικό επάγγελμα και δεν μισθοδοτούνται. Οπωσδήποτε δε σήμερα στα έτη της οικονομικής κρίσης είναι άδικη η κατάργηση της ρύθμισης αυτής. Επιπλέον είναι ατυχής η κατάργηση της δυνατότητας να καταβάλλεται η εισφορά κατά εξάμηνο.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 4 και η προσθήκη παρ. 5 και 6 (με αναρρύθμιση των επομένων) ως ακολούθως:
  «4.Οι Ιατρικοί Σύλλογοι καταβάλλουν στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ως υποχρεωτική υπέρ αυτού εισφορά για τα τακτικά μέλη τους ποσό που προτείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καταβάλλουν επίσης αντίστοιχη εισφορά προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τα μέλη, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είναι εγγεγραμμένα στα Ειδικά Μητρώα, όπως ανωτέρω περιγράφονται.
  5.Απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς στον ΙΣ, και άρα και στον ΠΙΣ, οι ιατροί που εγγράφονται για πρώτη φορά στον ΙΣ εφόσον δεν άσκησαν προηγουμένως το ιατρικό επάγγελμα και δεν μισθοδοτούνται. Η εισφορά είναι δυνατόν να καταβληθεί σε εξαμηνιαίες δόσεις, εμπρόθεσμα μέχρι 28/2 η Α’ εξαμηνιαία δόση και μέχρι 31/8 η Β’ εξαμηνιαία δόση .
  6. Με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του το ΔΣ του ΙΣ μπορεί να απαλλάξει μέλος ή κατηγορία μελών του από την υποχρέωση του συνόλου ή μέρους της εισφοράς. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται από τον ΙΣ η αντίστοιχη εισφορά τους προς τον ΠΙΣ.»

 • 13 Αυγούστου 2017, 19:45 | Βασιλειος Σταθόπουλος

  Παράγραφος 6
  Είναι απαράδεκτο να ζητά ο Π.Ι.Σ. (ως ΝΠΔΔ) από άλλα ΝΠΔΔ κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, στα οποία δεν είναι υπέρτερη Αρχή, να υποβάλουν τα οικονομικά & διοικητικά τους στοιχεία (βλέπε προϋπολογισμό, ΔΑ, έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής) ενώ το Ισχύον Σύνταγμα και η σχετική Ελληνική νομοθεσία ορίζουν τα ΝΠΔΔ να υποβάλουν τα οικονομικά τους στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Υπ. Υγείας, και είναι τραγικό διότι ο ίδιος ΔΕΝ εφαρμόζει αυτά που επιτάσσει η Ελληνική νομοθεσία. (Σύνταγμα άρθρα 98, §1 & 112, §1, Ν.1256/1982, 24η Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 24.10.2005)
  Προχωρά και ένα βήμα, από κρινόμενο ΝΠΔΔ στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που αγνοεί ΖΗΤΑ να γίνει κριτής, ήτοι ελεγκτικό όργανο από μόνος του σε άλλα ΝΠΔΔ δηλαδή του ιατρικούς συλλόγους!

 • 9 Αυγούστου 2017, 19:54 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

  απαραδεκτο να κατοχυρωνεται το δικαιωμα (τελος) μετεγγραφης σε αλλο ιατρικο συλλογο. δηλαδη αλλαζοντας απο εναν ιατρικο συλλογ Α σε εναν συλλογο Β θα πληρωσω τελος μετεγγραφης στον Α και τελος εγγραφης στον Β?