Άρθρο 06 – Γενική Συνέλευση – Μέλη

Η Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. αποτελείται από εκπροσώπους που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Ιατρικών Συλλόγων, με βάση τον αριθμό των μελών τους κατά την ακόλουθη αναλογία:
α) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι 50 μέλη, εκλέγουν έναν εκπρόσωπο.
β) Σύλλογοι που αριθμούν 51-200 μέλη, εκλέγουν δύο εκπροσώπους.
γ) Σύλλογοι που αριθμούν 201-500 μέλη, εκλέγουν τέσσερις εκπροσώπους.
δ) Σύλλογοι που αριθμούν 501-1.000 μέλη, εκλέγουν έξι εκπροσώπους.
ε) Σύλλογοι που αριθμούν 1.001-2.000 μέλη, εκλέγουν δέκα εκπροσώπους.
στ) Σύλλογοι που αριθμούν 2.001-3.000 μέλη, εκλέγουν δώδεκα εκπροσώπους.
ζ) Σύλλογοι που αριθμούν 3.001-5.000 μέλη, εκλέγουν δεκαπέντε εκπροσώπους.
η) Σύλλογοι που αριθμούν 5.001-10.000 μέλη, εκλέγουν είκοσι εκπροσώπους.
θ) Σύλλογοι που αριθμούν 10.001 μέλη και άνω, εκλέγουν τριάντα εκπροσώπους.
Στις γενικές συνελεύσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου συμμετέχουν επίσης και οι πρόεδροι όλων των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, μετά ψήφου.

 • Πρόταση για αναλογική εκπροσώπηση με βάσει τον κατάλογο των ψηφισάντων.

 • Συμφωνούμε με την αναλογική εκπροσώπηση που προτείνεται, καθώς το ίδιο ισχύει και στον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο. Αυτό για λόγους ισότιμης εκπροσώπησης όλων των περιφερειών και νόμων της χώρας στον ΠΙΣ, ακόμα και των πλέον μικρών, καθώς αν οι εκπρόσωποι ορίζονται ανάλογα με το ποσοστό των ιατρών που εκπροσωπεί κάθε τοπικός Σύλλογος τότε όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να χάνεται ο Πανελλήνιος χαρακτήρας του ΠΙΣ και η συμμετοχή των μικρών Συλλόγων να μην έχει πια νόημα.

  Όντας ο ΠΙΣ το συντονιστικό όργανο όλων των ιατρικών συλλόγων υποχρεούται να εξυπηρετεί και τα συμφέροντα όλων των μελών του – ιατρικών συλλόγων της χώρας.

  Εκ μέρους του ΔΣ του JDN-Hellas,
  Κωνσταντίνος Ροδίτης, Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργός, Πρόεδρος
  Βασίλειος Βελισσάρης, Ειδικός Παθολόγος, Γραμματέας
  jdnhellas@gmail.com

 • 25 Αυγούστου 2017, 11:48 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Σε μία δημοκρατία η τήρηση μίας ουσιαστικής αναλογίας τουλάχιστον στην εκπροσώπηση του Ιατρικού Σώματος στη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ, ώστε πράγματι ο ΠΙΣ να είναι εκπρόσωπος των ιατρών, θα αποτελούσε τη δεύτερη επιβεβλημένη για λόγους δημοκρατίας τροποποίηση της νομοθεσίας. Απαιτείται λοιπόν τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 6. Τότε μόνο θα μπορεί να γίνει λόγος για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας με βάση την αρχή του κράτους δικαίου. Επειδή οι αριθμοί αποτελούν τον καλύτερο τρόπο αποκάλυψης της αλήθειας, σημειώνεται ότι κάποιοι θέλουν σύλλογοι όπως ο ΙΣ Αθηνών που εκπροσωπεί το 40% του ιατρικού πληθυσμού της χώρας να εκπροσωπούνται με ποσοστό της τάξης του 8-9% στη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ. Αυτός είναι ο ΠΙΣ που επιθυμούν να έχουν μόνο εκείνοι που θέλουν να χειραγωγούν τις «ομόφωνες» αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ. Είναι συνεπώς επιβεβλημένη η τροποποίηση της ρύθμισης της διάταξης του άρθρου 6 του σχεδίου Νόμου. Πρόταση μας είναι η καθιέρωση απλής αναλογικής στην εκπροσώπηση των συλλόγων στον ΠΙΣ σύμφωνα με τον αριθμό των μελών εκάστου. Περαιτέρω δε προτείνεται να ορίζεται σαφώς ο ορισμός ενός εκπροσώπου για κάθε ΙΣ που αριθμεί έως 150 μέλη, για όσους δε ΙΣ έχουν περισσότερα από 150 μέλη, ένας εκπρόσωπος ανά 150 μέλη. Αυτό θα αποτελούσε μία ορθότερη τεχνοκρατική, πολιτική και δημοκρατική προσέγγιση του θέματος.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται η διατύπωση της διάταξης αυτής ως ακολούθως : «Άρθρο 6. Γενική Συνέλευση – Μέλη. Η Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. αποτελείται από εκπροσώπους που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Ιατρικών Συλλόγων, με βάση τον αριθμό των μελών τους κατά την ακόλουθη αναλογία:
  α) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι 150 μέλη, εκλέγουν έναν εκπρόσωπο. β) Σύλλογοι που αριθμούν 151 μέλη και πάνω, εκλέγουν έναν εκπρόσωπο ανά 150 μέλη.
  Στις γενικές συνελεύσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου συμμετέχουν επίσης και οι πρόεδροι όλων των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, μετά ψήφου.»