Άρθρο 58 – Απολογία διωκόμενου

  1. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται πριν απολογηθεί ή κληθεί εμπρόθεσμα προς απολογία ο διωκόμενος ιατρός.
  2. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου υποχρεούται να καλεί τον διωκόμενο γιατρό με κλήση που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου, όπως διατυπώθηκε από τον εισηγητή, και όλων των εγγράφων της δικογραφίας. Τυχόν εξέταση του διωκόμενου κατά την πειθαρχική ανάκριση ή την ΕΔΕ δεν αναπληρώνει την υποχρέωση κλήσης προς απολογία.
  3. Το κατηγορητήριο πρέπει να περιέχει ακριβή καθορισμό του αδικήματος ή αδικημάτων, για τα οποία κατηγορείται ο διωκόμενος, καθώς και των διατάξεων που φέρεται ότι έχει παραβιάσει.
  4. 4. Η προθεσμία προς απολογία δεν μπορεί να είναι συντομότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μπορεί να παραταθεί έως το διπλάσιο της αρχικής προθεσμίας μετά από αιτιολογημένη έγγραφη αίτηση του διωκομένου, επί της οποίας αποφασίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Δεύτερη παράταση για επιπλέον χρονικό διάστημα μπορεί να γίνει δεκτή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Εκπρόθεσμη απολογία λαμβάνεται υποχρεωτικώς υπόψη, εφόσον υποβάλλεται πριν από την έκδοση της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  5. Η απολογία είναι έγγραφη και παραδίδεται με απόδειξη στο Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή άλλον υπάλληλο του Συλλόγου, στον οποίο έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα. Μπορεί και να αποσταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή να κατατεθεί σε δημόσια αρχή για αποστολή και σε αυτές τις περιπτώσεις το εμπρόθεσμο της υποβολής της κρίνεται από τον χρόνο ταχυδρόμησής της ή κατάθεσης στη δημόσια αρχή.
  6. Με την απολογία του ο διωκόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει εύλογη προθεσμία για να υποβάλει έγγραφα στοιχεία. Η χορήγηση της προθεσμίας και η διάρκειά της εναπόκειται στην κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  7. Ο διωκόμενος έχει το δικαίωμα στην απολογία του και σε κάθε εξέτασή του να εκπροσωπείται ή συμπαρίσταται με πληρεξούσιο δικηγόρο.