Άρθρο 40 – Πρόεδρος

  1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής και κάθε τρίτου.
  2. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και, όταν κωλύεται αυτός, ο αρχαιότερος κατά την άσκηση του επαγγέλματος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • 25 Αυγούστου 2017, 10:31 | ΧΑΡΗΣ Χ. ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ

    Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και Πρόεδρος του Παννεληνίου Ιατρικού Συλλόγου ή συνδικαλιστικού οργάνου ή να κατέχει κυβερνητικές θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εξαιρούνται οι θέσεις σε επιστημονικές εταιρείες. Μέγιστος χρόνος θητείας στο αξίωμα του προέδρου δύο θητείες (8 έτη).