Άρθρο 41 – Γραμματέας

  1. Ο Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συλλόγου και του Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται και από τον Πρόεδρο αυτού, τηρεί δε μητρώο των μελών και τα χρήσιμα για τη λειτουργία του Συλλόγου βιβλία εκτός από αυτά του Ταμείου.
  2. Σε περίπτωση κωλύματος ο Γραμματέας αναπληρώνεται από άλλο Σύμβουλο, ο οποίος υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.