Άρθρο 60 – Η πειθαρχική απόφαση

  1. Η απόφαση είναι αιτιολογημένη, δεν μνημονεύει τις τυχόν μειοψηφίες, συντάσσεται από τον εισηγητή, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και γνωστοποιείται στο διωκόμενο.
  2. Κατά την επιμέτρηση της ποινής το Πειθαρχικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη:

α. Τη βαρύτητα του αδικήματος και κυρίως τη βλάβη που προκάλεσε το αδίκημα, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του αδικήματος, τις περιστάσεις υπό τις οποίες διαπράχθηκε αυτό, την ένταση του δόλου ή το βαθμό αμέλειας του διωκόμενου.

β. Την προσωπικότητα του ιατρού, την πείρα του, τις ατομικές, κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη πορεία του, καθώς και τη διαγωγή του μετά την πράξη, τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία να επανορθώσει τις συνέπειες αυτής.

  1. Ο Σύλλογος εισπράττει τα πρόστιμα τα οποία κατατίθενται στα ταμεία του Συλλόγου. Αν δεν καταβληθεί το πρόστιμο, είναι απαράδεκτη η υποβολή της ετήσιας δήλωσης, δεν έχει δε δικαίωμα ο ιατρός να λάβει οποιοδήποτε πιστοποιητικό από τον Ιατρικό Σύλλογο. Οι αποφάσεις που επιβάλλουν οριστική ή προσωρινή παύση γνωστοποιούνται στον Υπουργό Υγείας.
  2. Ο ιατρός που τιμωρήθηκε οφείλει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη γνωστοποίηση της τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης και εφόσον του επιβλήθηκε ποινή οριστικής ή προσωρινής παύσης να προσέλθει στα γραφεία του Συλλόγου, στον οποίο ανήκει, και να παραδώσει το δελτίο της ιατρικής του ταυτότητας. Από την επόμενη ημέρα της παράδοσης του δελτίου αρχίζει η έκτιση της ποινής. Αν δεν έχει εφοδιασθεί με δελτίο ταυτότητας, τότε καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση και από την επόμενη ημέρα της κατάθεσης της δήλωσης αυτής, αρχίζει η έκτιση της ποινής. Αν δεν κατατεθεί το δελτίο της ταυτότητάς του ή η υπεύθυνη δήλωση, η έκτιση της ποινής αρχίζει με την παρέλευση της κατά τα άνω πενθήμερης προθεσμίας γνωστοποίησης της τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης. Αν ο ιατρός τιμωρηθεί με την ποινή της οριστικής παύσης, αποβάλλει αυτοδίκαια την ιδιότητα του ιατρού.
  3. Αν η απόφαση για την οριστική παύση εξαφανισθεί από το Α.Π.Σ.Ι. ή από δικαστική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ανακτήσει την ιδιότητα του γιατρού και να επανεγγραφεί ως μέλος Ιατρικού Συλλόγου μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου που ήταν μέλος πριν την καταδίκη του. Γιατρός που του επιβλήθηκε οριστική παύση, εάν αθωωθεί τελεσίδικα με απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή βούλευμα, έχει δικαίωμα μετά από αίτησή του στο ΑΠΣΙ και λήψη σχετικής απόφασης να επανεγγραφεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.