Άρθρο 36 – Αρχαιρεσίες – Διαδικασία σε Εκλογικά Τμήματα

 1. Στους Συλλόγους στους οποίους υπάρχουν εγγεγραμμένα στο μητρώο περισσότερα από πεντακόσια (500) μέλη με δικαίωμα ψήφου, η εκλογή μπορεί να ενεργηθεί κατά τμήματα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, καθένα δε από αυτά πρέπει να περιλαμβάνει μέχρι πεντακόσιους (500) εκλογείς κατά σειρά του αύξοντος αριθμού του εκλογικού καταλόγου. Υπόλοιπο εκλογέων, εάν μεν υπερβαίνει τους διακόσιους πενήντα (250), αποτελεί ιδιαίτερο τμήμα, αλλιώς ενσωματώνονται στο προηγούμενο.
 2. Η εκλογή στα τμήματα αυτά διενεργείται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και λαμβάνονται μέτρα για τη διευκόλυνση της ψηφοφορίας και την εξασφάλιση του απορρήτου και αδιάβλητου αυτής.
 3. Ως εκλογικά τμήματα μπορούν να ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς και δημόσια κτίρια, κατάλληλα προς το σκοπό αυτό. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των εκλογέων κάθε τμήματος, οι οποίοι αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά, καθώς και η διάρκεια της ψηφοφορίας. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται προς τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου, τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν τις εκλογές. Εκλογικά τμήματα, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύονται και εκτός της έδρας του Ιατρικού Συλλόγου.
 4. Υπάρχει δυνατότητα μετά από αίτημα του Δ.Σ. του οικείου Ιατρικού Συλλόγου προς τον Π.Ι.Σ. και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ., αφού εξετάσει συνολικά τις ιδιαιτερότητες κάθε αιτήματος, για επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο. Οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο, καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός με κριτήριο πάντοτε τη διασφάλιση της αποφυγής νόθευσης του εκλογικού αποτελέσματος, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ.. Προϋπόθεση για να ψηφίσει γιατρός με επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο, θα πρέπει να είναι η οικονομική τακτοποίησή του τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.
 5. Οι Εφορευτικές Επιτροπές των Τμημάτων, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, διαβιβάζουν τα αποτελέσματα αυτής με τα σχετικά πρακτικά και τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία και αποφαίνεται επί τούτων.
 6. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μετά από έλεγχο των αποτελεσμάτων, προβαίνει στην ανακήρυξη των εκλεγομένων και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο εμφαίνονται τα τελικά αποτελέσματα της εκλογής.
 7. Κατά τα λοιπά ακολουθείται και στα εκλογικά τμήματα η διαδικασία του προηγούμενου άρθρου.
 • 25 Αυγούστου 2017, 12:30 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 36 παρ. 4 Είναι σωστή η πρόβλεψη δυνατότητας επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, δεν θα πρέπει όμως προς τούτο να απαιτείται έγκριση του ΔΣ του ΠΙΣ, ενόψει της αυτοτέλειας κάθε ΙΣ.
  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παρ. 4 ως ακολούθως:
  «4. Υπάρχει δυνατότητα μετά από απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Ιατρικού Συλλόγου να προβλεφθεί επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο. Προϋπόθεση για να ψηφίσει γιατρός με επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο, θα πρέπει να είναι η οικονομική τακτοποίησή του τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.»

 • 25 Αυγούστου 2017, 11:33 | Εξαδάκτυλος Αθανάσιος-Τσάμης Δημήτρης

  Άρθρο 36 – Παράγραφος 4

  Υπάρχει απόφαση του οικείου ΙΣ για επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο, χωρίς να απαιτείται απόφαση του ΠΙΣ.