ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Άρθρο 65 Σκοποί και τρόποι εκπλήρωσης των σκοπών του Μουσείου Ακρόπολης – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 3711/2008

 

Στο άρθρο 2 του ν. 3711/2008 (Α΄ 224), περί των σκοπών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Ακρόπολης», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται σε άτομα με αναπηρία, και όχι σε άτομα με ειδικές ανάγκες, β) στην παρ. 2, βα) οι περ. α), ιβ) και ιδ) αντικαθίστανται, ββ) προστίθενται περ. ιστ), ιζ), ιη), ιθ), κ) και κα), και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Σκοπός
1. Σκοπός του Μουσείου είναι η συγκέντρωση, προστασία, μελέτη, ανάδειξη και προβολή των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα κινητά αρχαία μνημεία και τα αρχιτεκτονικά και λοιπά μέλη των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης που έχουν αποσπαστεί ή θα αποσπαστούν στο μέλλον, στεγάζονται στο κτήριο του Μουσείου για φύλαξη, προστασία, συντήρηση, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση, έκθεση και παρουσίαση στο ελληνικό και διεθνές κοινό. Το Μουσείο φροντίζει να γίνουν προσιτοί οι παγκόσμιας σημασίας αρχαιολογικοί θησαυροί του στους επισκέπτες του, τους ειδικούς επιστήμονες και κάθε ενδιαφερόμενο και συμβάλλει στην προώθηση της ιστορικής και αρχαιολογικής γνώσης, στην αισθητική καλλιέργεια, τη δημιουργική σκέψη και εν γένει τη σύγχρονη αντίληψη περί κλασσικής παιδείας. Το Μουσείο λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα πολιτιστικά αγαθά του σε άτομα με αναπηρία, φροντίζει για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και νεωτερικών παιδευτικών λειτουργιών, για την εφαρμογή συστημάτων ψηφιακής τεχνολογίας προς ενημέρωση του κοινού και για την ανάδειξη του διεθνούς χαρακτήρα του, σε συνεργασία με άλλα μουσεία του κόσμου.
2. Ο σκοπός του Μουσείου εκπληρώνεται ιδίως με:
α) τη φύλαξη, συντήρηση, έκθεση και προβολή των συλλογών του, σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειολογικές, μουσειογραφικές, περιβαλλοντικές και ενεργειακές προδιαγραφές, καθώς και τα σύγχρονα και προσήκοντα μέτρα ασφάλειας,
β) την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση των συλλογών με τη χρήση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, τη σύνταξη καταλόγων των έργων και τη δημοσίευση επιστημονικών μελετών που συμβάλλουν στην προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη της επιστήμης της Ιστορίας της Τέχνης,
γ) τη συγκρότηση συλλογής κινητών μνημείων, έργων ζωγραφικής, γλυπτικής και αντικειμένων τέχνης, χαρακτικής, νέων μορφών τέχνης και σπάνιων καλλιτεχνικών εκδόσεων, είτε με αγορές είτε με δωρεές και κληροδοτήματα,
δ) την έκθεση, σε μόνιμη βάση, των συλλογών, σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους,
ε) τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Μουσεία ή παρεμφερείς έγκυρους πολιτιστικούς ή επιστημονικούς οργανισμούς,
στ) την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη δημιουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων, την πραγματοποίηση ξεναγήσεων και σεμιναρίων, καθώς και την παραγωγή κάθε είδους εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων για το κοινό,
ζ) τη συμμετοχή σε κάθε είδους ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, μεμονωμένα ή και από κοινού με ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς που σχετίζονται με τους τομείς δραστηριοποίησης του Μουσείου, καθώς και την προώθηση και την προαγωγή της επιστήμης της αρχαιολογίας, ιδίως στους τομείς της μελέτης και συντήρησης,
η) τη δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων σε ψηφιακή μορφή για τη συγκέντρωση, καταγραφή και μελέτη των αρχαιολογικών δεδομένων της προϊστορικής και κλασικής αρχαιολογίας, τη διασύνδεση της με διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και την ανταλλαγή στοιχείων και ερευνητικών πορισμάτων,
θ) τη δημιουργία προτύπων εργαστηρίων συντήρησης και επιστημονικής μελέτης αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης, με απόκτηση, χρήση και αξιοποίηση τεχνολογικού εξοπλισμού και μεθόδων υψηλής τεχνολογίας, την παραγωγή εκμαγείων, την έκδοση φωτογραφιών, δελτίων, διαφανειών, αντιγράφων με κάθε μορφή και σε κάθε υλικό φορέα αρχαίων αντικειμένων των συλλογών του και εκθεμάτων του από το ίδιο το Μουσείο,
ι) τη διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, προβολών, παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων καλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα, για την υποστήριξη των εκθέσεων ή άλλων συναφών προς το σκοπό του θεμάτων,
ια) τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, καθώς και την ανάπτυξη και εμπλουτισμό κατάλληλου ιστοχώρου με διαδραστικό περιεχόμενο που απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό,
ιβ) την ίδρυση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Μουσείων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, παραρτημάτων, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, τα οποία πληρούν τις επιστημονικές, καλλιτεχνικές, τεχνικές και φυλακτικές μουσειακές προδιαγραφές για την καλή και ασφαλή λειτουργία τους και τα οποία διοικούνται, λειτουργούν και εποπτεύονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της κοινής απόφασης ίδρυσής τους,
ιγ) τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα,
ιδ) την ενθάρρυνση δημιουργίας φορέων Φίλων του Μουσείου, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, στο εσωτερικό και διεθνώς,
ιε) την παροχή συνδρομής προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διεκδίκηση και επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα,
ιστ) τη συμμετοχή, φιλοξενία, υποδοχή και διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, προβολών, παραστάσεων, συναυλιών, εκδηλώσεων πολιτιστικού, καλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα και άλλων δράσεων, καθώς και την πραγματοποίηση ξεναγήσεων και σεμιναρίων που εκπληρώνουν την επιστημονική και παιδευτική αποστολή του, την επικοινωνιακή του διάσταση και την ανάπτυξη και ενίσχυση των δεσμών του με την κοινωνία,
ιζ) την προβολή των συλλογών και των δράσεων του Μουσείου, καθώς και την προσέλκυση ατόμων και κοινωνικών οµάδων, μέσω, ιδίως, των παραστατικών τεχνών, της εξυπηρέτησης και διάδρασης του κοινού, της επιμόρφωσης του προσωπικού, της δημιουργίας χώρων άνετης περιήγησης και παρατήρησης των εκθεμάτων, χώρων πραγματοποίησης των εκδηλώσεων, χώρων ανάπαυσης και βιβλιοθηκών, του εφοδιασμού του κοινού με ενημερωτικό υλικό για τις συλλογές και τις δράσεις του, της τοποθέτησης ενημερωτικών σημάνσεων και της παροχής προσβασιμότητας στις συλλογές του προς τους επισκέπτες, τα άτομα με αναπηρία, τους ειδικούς επιστήμονες και κάθε ενδιαφερόμενο,
ιη) την εκπόνηση, υλοποίηση, ανάπτυξη και παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, λειτουργιών και δράσεων, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα και φορείς στο εσωτερικό και διεθνώς για το γενικό κοινό και για ειδικές εκπαιδευτικές, επιστημονικές, επαγγελματικές και άλλες κοινωνικές ομάδες,
ιθ) τη σύναψη μνημονίων διεθνών συνεργασιών με τη συμμετοχή ή την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
κ) τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και μνημονίων συνεργασίας για την επίτευξη των σκοπών του, και
κα) την ενθάρρυνση και δημιουργική αξιοποίηση της προσφοράς εθελοντικής εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων του Μουσείου.».

 • Στην παρ. 65 ιβ προβλέπεται η ίδρυση παραρτημάτων και του Μουσείου Ακρόπολης στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Το σημείο αυτό είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο, καθώς συνδέεται άμεσα με τη μακροχρόνια εξαγωγή αρχαιοτήτων από ελληνικά Μουσεία στο εξωτερικό, την νομιμοποίηση της αρχαιοκαπηλικής Συλλογής Στερν και τις μυστικές διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης για την “ανταλλαγή” ή τον “δανεισμό” των αρχιτεκτονικών γλυπτών του Παρθενώνα, με πρωτοβουλία και εισήγηση του κυβερνητικά διορισμένου ΔΣ.

 • 27 Ιανουαρίου 2023, 19:13 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

  ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ :
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ.ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. (ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΈΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ. ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.

 • 27 Ιανουαρίου 2023, 19:18 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β :
  ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ :
  1. ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12ΠΑΡ.3 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13ΠΑΡ.2,ΠΕΡ.Θ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ :
  Διοικητικό Συμβούλιο-Σύνθεση – Θητεία και Επιλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΡΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4440/2016 (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) ΙΣΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΗΜΕΡΑ : «Στο ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας υπάγονται και οι εργαζόμενοι του Μουσείο Ακρόπολης μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου»

 • 24 Ιανουαρίου 2023, 12:39 | Γεωργιάννα Μωραϊτου

  παράγραφος ζ) «… προώθηση και την προαγωγή της επιστήμης της αρχαιολογίας, ιδίως στους τομείς της μελέτης και συντήρησης»,
  Εδώ κάτι δεν έχει καταλάβει καλά ο νομοθέτης ή υπάρχει δόλος από πλευράς της συντεχνίας των αρχαιολόγων. Η συντήρηση δεν είναι τομέας της αρχαιολογίας, είναι επιστήση η ίδια και η μελέτη δεν είναι μόνο τομέας της αρχαιολογίας αλλά και της συντήρησης και της αρχαιομετρίας.
  Το άρθρο αυτό δείχνει οτι η συντήρηση θεωρείται τεχνική υποστήριξη και οτι όλα τα επιτεύγματά της ως επιστήμης αποδίδονται στην επιστήμη της αρχαιολογίας.
  Το Μουσείο της Ακρόπολης αναγνωρίζει και επωφελείται από τα επιστημονικά και τεχνικά επιτεύγματα της συντήρησης χωρίς να της αναγνωρίζει την πρέπουσα διοικητική αυτοτέλεια (Δ/νση) και τη συνακόλουθη ισότιμη αναγνώριση. Στον τομέα της συντήρησης έχουμε γυρίσει στη δεκαετία του 1960.
  Το Μουσείο της Ακρόπολης πρέπει άμεσα να αναβαθμίσει τη Συντήρηση των Αρχαιοτήτων σε Διεύθυνση όπως έχει ήδη κάνει από της ίδρυσής της η Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτσου που είναι και αυτή ΝΠΔΔ.